URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA DOLAC
DPU NOVOG GROBLJA
DPU NOVOG GROBLJA
UPU DOLAC
UPU Marina Kremik
UPU naselja BILO
UPU PRIMOŠTEN BURNJI - ŠARIĆEVI
UPU RADUČA
UPU sportsko rekreacijske zone KREMIK R1
UPU šireg područja naselja PRIMOŠTEN
UPU Ugo - Tur zone HULJERAT - BAJNA DRAGA T3
UPU Ugo - Tur zone MARINA LUČICA
UPU Ugo-Tur zone AURORA - zona T2 - tur naselje
UPU zone UZ VOJSKE
Ciljane izmjene i dopune UPU zone Uz Vojske