Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

______________________________

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

OBRAZAC pritužbe za neetičko postupanje

Odluka o I Izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Primošten 

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o načinu rada Povjerenika/ce za etiku Općine Primošten i osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o stavljanju van snage Povjerenika/ce za etiku Općine Primošten

Rješenje o imenovanju povjerenika za etiku

Izvješće povjerenika  za etiku za prvo polugodište 2018.

Izvješće povjerenika za etiku za drugo polugodište 2018.

Izvješće povjerenika za etiku za 2017. godina

Izvješće povjerenika za etiku za 2016. godinu

Izvješće povjerenika za etiku za 2015.godinu

Izvješće povjerenika za etiku za 2014. godinu

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju čl. 37. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije broj 7/09 )
i članka 2. stavka 1. Odluke o ustroju Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Primošten
( „ Službeni vjesnik Šibensko k ninske županije „ broj 7/09  )
Načelnik  Općine Primošten  dana 16. kolovoza  2010. godine donosi:

ETIČKI    KODEKS
službenika i namještenika  Općine  Primošten

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim kodeksom propisuju se pravila ponašanja zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: službenici Općine Primošten ) u odnosima s građanima, udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćenja, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te međusobni odnosi službenika Općine Primošten. Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i ženski i muški rod.
Članak 2.

U obavljanju službe službenici Općine Primošten dužni su pridržavati se odredaba ovog Kodeksa.

ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA SLUŽBE

Članak 3.

Službenici Općine Primošten dužni su u obavljanju službe pridržavati načela službe i ponašanja koja su propisana Zakonom kojim su regulirani radni odnosi službenika i namještenika zaposleni u jedinicama lokalne odnosno područne ( regionalne ) samouprave te drugim propisima koji se odnose na rad službenika i namještenika Općine Primošten.

Članak 4.

Službenici Općine Primošten dužni su biti na usluzi građanima i drugim osobama navedenim u članku 1. ove odluke u ostvarivanju njihovih prava i interesa zasnovanih na zakonu i drugim propisima te pružati kvalitetne usluge koje je Općina dužna osigurati svojim građanima.

Članak 5.

Službenik Općine Primošten ne smije u obavljanju privatnih poslova koristiti autoritet radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 6.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom mjestu službenici Općine Primošten paze da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u Jedinstveni upravni odjel. Općine Primošten. Službenici Općine Primošten trebaju primjerenim ponašanjem pridonositi ugledu službe koju obavljaju.

ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA

Članak 7.

Službenici Općine Primošten dužni se prema građanima postupati profesionalno, nepristrano i pristojno te svojim ponašanjem biti uzor i boriti se protiv bilo kakvog oblika narušavanja ugleda općine Primošten.

Članak 8.

U ophođenju s građanima službenici Općine Primošten moraju poštivati načelo nediskriminacije i jamčiti ravnopravnost u ophođenju s građanima bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu, vjeru, uvjerenja, dob, spolnu opredijeljenost, jezično ili rasno porijeklo , invalidnost, socijalni položaj, obiteljski status ili bilo koju drugu osnovu.

Članak 9.

Službenici Općine Primošten u obavljanju poslova dužni su pridržavati se temeljnih načela pravnog sustava , načela zakonitosti te zaštite pravnog interesa kao i primjenjivati stručno znanje na način da građanima pomažu u ostvarivanju njihovih prava.

Članak10.

Pored gore navedenih u odnosu prema građanima, službenici Općine Primošten dužni su se pridržavati slijedećih načela:
– učinkovitosti,
– ekonomičnosti,
– dosljednosti,
– objektivnosti,
– nepristranosti i
– dostupnosti informacija.

Članak 11.

Prema građanima službenici Općine Primošten trebaju se ponašati kulturno i svakoj osobi pristupati s dužnim poštovanjem na objektivan i nepristran način na način da se neće rukovoditi osobnim ni interesnima bilo koje interesne skupine.

Članak 12.

Općinskim službenicima zabranjeno je zahtijevati ili primati darove za osobnu korist, korist obitelji ili organizacije, radi povoljnog rješenja predmeta koji se vodi pred upravni tijelom Općine kao i davati darove i bilo kakve koristi službeniku u drugim tijelima državne odnosno javne vlasti ili njegovom srodniku radi ostvarivanja vlastite koristi.

Članak13.

Službenici Općine Primošten u odnosu prema građanima dužni su postupati u interesu Općine Primošten pružajući građanima kvalitetnu i stručnu pomoć.
U obavljanju poslova i zadataka službenici Općine Primošten dužni su neukoj stranci pružiti pomoć u ostvarivanju njenih prava. Službenik Općine Primošten obvezan je pružiti javnosti sve potrebne informacije o obavljenim poslovima, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 14.

Službenici Općine Primošten dužni su zaštiti privatnost i osobne podatke do kojih dođu u radu te sukladno propisima čuvati povjerljivost predmeta.

MEĐUSOBNI ODNOSI OPĆINSKIH SLUŽBENIKA.

Članak 15.

Međusobni odnosi općinskih službenika temelje se na kolegijalnosti, uzajamnom poštivanju , povjerenju, pomaganju u poslu i usvojenim normama ponašanja.

Članak 16.

U obavljanju dužnosti službenici Općine Primošten ne smiju ometati jedni druge.
U Jedinstveno upravnom odjelu poticat će se timski rad i komunikacija te radni dogovori između službenika izabranih nositelja funkcija u cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i unapređenja rada.

Članak 17.

U cilju kvalitetnog i učinkovitog obavljanja službe čelnik upravnog tijela poticat će službenike na usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina.

JAVNI ISTUPI SLUŽBENIKA

Članak 18.

Kad predstavlja Općinu, službenik iznosi službene stavove u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama etičkog kodeksa pazeći na osobni ugled i ugled Općine Primošten. U javnim nastupima u kojim ne predstavlja općinu Primošten, a koji s e tematski povezani sa poslovima iz nadležnosti Općine, službenik mora istaknuti da iznosi osobne stavove.

PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOG KODEKSA

Članak 19.

Građani i druge osobe navedene u članku 1. ove Odluke te službenici Općine Primošten, mogu uložiti prigovore čelniku upravnog tijela odnosno odgovornoj osobi. na ponašanje općinskih službenika koje je protivno Kodeksu ponašanja.
Čelnik upravnog tijela može ovlastiti drugog službenika za rješavanje pritužbi.
Odgovor na pritužbu daje se u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
Prije davanja odgovora na pritužbu čelnik upravnog tijela saslušat će službenika na kojeg je pritužba upućena.

Članak 20.

Odgovorna osoba može po potrebi pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti predviđene zakonom, pravilnikom ili drugim propisom.

UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA SA ETIČKIM KODEKSOM

Članak 21.

Čelnik upravnog tijela ili osoba koju on ovlasti dužni su upoznati nove službenike koji se primaju u službu u Općinu Primošten s odredbama ovog Kodeksa.

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 22.

Etički kodeks objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Primošten kao i službenoj web stranici općine: www.primošten.hr

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Na vrata ili na ulaze službenih prostorije treba staviti ime i prezime svakog službenika, njegov stručni naziv i položaj službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Članak 24.

Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko kninske županije“.

 

Klasa: 023-01/10-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-10-1
Primošten, 3. rujna 2010. godine
                                                                                 NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
                                                                                                    Stipe Petrina