III. izmjene i dopune UPU šireg područja naselja Primošten
DPU novog groblja
Urbanistički plan uređenja naselja Dolac
Izmjene i dopune UPU naselja Dolac
II. Izmjene i dopune UPU naselja Dolac
UPU Marina Kremik
UPU naselja Bilo
Izmjene i dopune UPU naselja Bilo
UPU Primošten Burnji - Šarićevi
UPU Raduča
UPU sportsko rekreacijske zone Kremik R1
UPU šireg područja naselja Primošten
Izmjene i dopune UPU šireg područja naselja Primošten
II. Izmjene i dopune UPU šireg područja naselja Primošten
UPU Ugo - Tur zone Huljerat - Bajna draga T3
UPU Ugo - Tur zone MARINA LUČICA
Izmjene i dopune UPU Ugo. - tur. zone MARINA LUČICA
UPU Ugo-Tur zone AURORA - zona T2 - tur naselje
UPU zone Aurora
Izmjene i dopune UPU zone Aurora
UPU zone UZ VOJSKE
Ciljane izmjene i dopune UPU zone Uz Vojske
II. izmjene i dopune UPU zone Uz Vojske
UPU Bojana