Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten
Izmjene internog akta za jednostavnu nabavu (pročišćen tekst)

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2023.

Predmet nabave: Održavanje javne rasvjete na području Općine Primošten: EV-JED-21/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Predmet nabave: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju zgrade društvene namjene u Primoštenu: EV-JED-15/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten: EV-JED-11/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik i napomena

Ponudbeni list

Predmet nabave: Nabava usluge deratizacije i dezinsekcije za Općinu Primošten u 2023. godini: EV-JED-10/23

Zahtjev za pripremu i početak postupka jednostavne nabave

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o prihvaćanju uvjeta nadmetanja

Predmet nabave: Radovi redovitog uređenja primoštenskih plaža i vađenje materijala (pijeska) iz mora na Maloj Raduči u sklopu priprema za sezonu 2023. godine: EV-JED-09/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Skice plaža

Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Izgradnja armirano betonskih potpornih zidova visine 1,00 m debljine 0,30 m, interni evidencijski broj: EV-JED-12/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Nabava hidrauličnih stupova sa semaforom, interni evidencijski broj: EV-JED-4/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Radovi asfaltiranja na području Općine Primošten u površini 3.000 m2 u više navrata i po potrebi, interni evidencijski broj: EV-JED-5/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2023. godinu – JEDN. NAB. -03/23

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE DO 30.06.2023.
POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2022.

Predmet nabave:  Održavanje javne rasvjete na području Općine Primošten, interni evidencijski broj: EV-JEDN. NAB. – 24/22

Odluka o početku postupka jednostavne nabave i Zahtjev za pripremu i početak postupka nabave jednostavne vrijednosti

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Predmet nabave:  Uređenje putova na području Općine Primošten, interni evidencijski broj: EV-JEDN. NAB. – 22/22

Odluka o početku postupka jednostavne nabave i Zahtjev za pripremu i početak postupka nabave jednostavne vrijednosti

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Skica

Izjava o nekažnjavanju 

Predmet nabave:  Probijanje putova na području Općine Primošten – Jasenovik i Zaradeš, površine 3850 m2, širine 4 m, interni evidencijski broj: EV-JEDN. NAB. – 22/22

Odluka o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti EV-JEDN. NAB. – 22/22

Zahtjev za pripremu i početak postupka nabave jednostavne vrijednosti

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Prilog

Predmet nabave:  Popločavanje šetnice uz more od mjesta Dolac prema Autokampu Adriatic,  interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 9/22

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju 

Predmet nabave: Uređenje primoštenskih plaža i vađenje materijala (pijeska) iz mora na Maloj Raduči za sezonu 2022., interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 8/22

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Troškovnik i Ponudbeni list (.docx)

Izjava o nekažnjavanju 

Predmet nabave: LIJEVANJE U BRONCI SKULPTURE RIBAR POD OSTI , interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 15/22

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list 

Skica

Predmet nabave: NABAVA USLUGE POSLOVA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE, interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 05/22

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava

Predmet nabave: NABAVA UREDSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE PRIMOŠTEN na rok od 12 mjeseci (za 2022. godinu), interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 06/22

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

Predmet nabave: IZRADA, ISPORUKA I UGRADNJA AQUALIFTA, interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 07/22

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

Predmet nabave: POŠTANSKE USLUGE ZA 2022. GODINU, interni evidencijski broj: JEDN. NAB. – 01/22

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2022.
POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2021.

Postupak: RADOVI IZRAVNANJA ŠETNICE U DUŽINI OD 100 m I ŠIRINI 4 m visine 1,5 m, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 57/21

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Postupak: GRAĐEVINSKI RADOVI UREĐENJA ŠETNICE OD VELIKOG USJEKA DO BAU BARA , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 56/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponuda 

Troškovnik 

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: NABAVA RADOVA PROBIJANJA PUTOVA U PREDJELIMA “RASOHE”, “BILJULJA” I DR, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 45/21

Izjava o prihvaćanju uvjeta nadmetanja

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

PONOVLJENI postupak: IZRADA JAVNOG PJEŠAČKOG STEPENIŠTA U SPLITSKOJ ULICI-PORAT internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 40/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Ponovljeni poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Pješačka veza Splitske ulice i Porat(zip) 

Ponudbeni list 

Izjava o nekažnjavanju

Postupak: RADOVI UREĐENJA POLJSKIH PUTEVA NA VIŠE LOKACIJA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN  internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 31/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Postupak: IZRADA JAVNOG PJEŠAČKOG STEPENIŠTA U SPLITSKOJ ULICI-PORAT internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 40/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Pješačka veza Splitske ulice i ulice Porat(zip) 

Ponudbeni list 

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: IZRADA ELEKTROINSTALACIJA  NA GRAĐEVINI JAVNE NAMJENE NA PREDJELU BRATSKI DOLAC U PRIMOŠTENU  NA KAT.ČES. 10652/3 K.O. PRIMOŠTEN, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 39/21

Odluka o početku jednostavne nabave i Poziv na dostavu ponude 

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Idejni elektrotehnički projekt 

Postupak: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT “MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINA PRIMOŠTEN” , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 37/21

Odluka o ponovnom pokretanju postupka jednostavne nabave

Zahtjev i Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Postupak: NABAVA MOBILNE JEDINICE U SKLOPU PROJEKTA „MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINA PRIMOŠTEN”, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 36/21

Odluka o ponovnom pokretanju postupka jednostavne nabave

Zahtjev i Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva

Tehnička specifikacija

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Postupak: NABAVA USLUGE POSLOVA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE ZA 2021. GODINU, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 9/21

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Posebna izjava

Ponudbeni list

Postupak: NABAVA I MONTAŽA OPREME ZA POTREBE BOĆALIŠTA , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 29/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik 

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak:NABAVA TRIM STAZE NA BRATSKOM DOCU , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 32/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA SA FITNESOM, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 33/21

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA NA REKONSTRUKCIJI DOMA ZA STARE I NEMOĆNE U BRATSKOM DOCU U OPĆINI PRIMOŠTEN, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 24/21

Odluka o početku jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude 

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT “MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINA PRIMOŠTEN” , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 37/20

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude 

Ponudbeni list

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu 

Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva 

Nadopuna troškovnika

Nadopuna troškovnika (novo) 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: NABAVA MOBILNE JEDINICE U SKLOPU PROJEKTA „MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINA PRIMOŠTEN” , internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 38/20

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu 

Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva

Tehnička specifikacija

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: NABAVA I MONTAŽA MODULARNOG SKLOPA ZA BOČALIŠTE U BRATSKOM DOCU, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 27/21

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude 

Ponudbeni list 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

Postupak: NABAVA IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU PUTA ”NASUPROT MARINE KREMIK”, internog evidencijskog broja: EV. JED. NAB. 21/21

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

EV JED NAB- 12/21: Radovi razastiranja 11 000 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.  do odredišnih plaža u Primoštenu

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

EV JED NAB- 15/21 : Radovi redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za sezonu 2021. godine

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Grafički prikaz primoštenskih plaža

EV JED NAB- 25/21 : Nastavak popločavanja šetnice Tepli Bok – Huljerat u dužini od 250 m

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

EV JED NAB- 10/21 : Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Korekcija troškovnika

Troškovnik i Izjava o prihvaćanju svih uvjeta nadmetanja

EV JED NAB- 19/21 : Postavljanje javne rasvjete na gatovima u ulici Podakraje

Odluka o početku postupka jednostavne nabave i poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

EV JED NAB- 11/21 –  Nabava horizontalne signalizacije 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave i poziv za dostavu ponuda 

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavaju

EV-JED NAB -5/21 – Radovi popločavanja lomljenom pločom i iskopnim kanalom za polaganje kabela za rasvjetu na šetnici Huljerat –Tepli Bok u dužini od 200 m

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik

Ponudbeni list 

Izjava o nekažnjavanju 

EV- JED NAB 4/21 – Radovi probijanja poljskih puteva na više lokacija na području Primoštena Burnog i Južnog u Općini Primošten u površini od cca 9275 m2

Ispravak naziva predmeta postupka jednostavne nabave  EV-JED- 04/21

Odluka o početku postupka jednostavne nabave  i poziv na dostavu ponude 

Ponudbeni list 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

EV: JED. NAB. 1/21 – Nabava radova probijanja putova na području Općine Primošten na predjelu Široke

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

Zahtjev za pripremu postupka nabave sa grafičkim prilogom

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2021.
POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2020.

EV-JED NAB – 46/20 – Poštanske usluge za 2021. godinu 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

EV-JED. NAB- 36/20- Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu mobilne jedinice te usluga savjetovanja na području vođenja projekta 

Produljenje roka za dostavu ponude broj nabave: EV-JEDN-NAB 36/20 

Poziv za dostavu ponuda (II. Izmjena ) 

EV-JEDN-NAB-36/20- Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu mobilne jedinice te usluga savjetovanja na području vođenja projekta (ISPRAVAK I DOPUNA)

Poziv za dostavu ponuda (ISPRAVAK I DOPUNA) 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave i Zahtjev 

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik (prilog 2a)

Troškovnik (prilog 2b) 

Ponudbeni list 1

Ponudbeni list 2

Obrazac izjave o nekažnjavanju 

EV-JED. NAB- 44/2020 – Radovi uređenja platoa na čes.zem.10652/3 k. o Primošten u Bratskom Dolcu namijenjenog za bočalište

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

EV-JED-39/20 WIFI4EU-Instaliranje bežičnog interneta

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik

EV-JED.NAB 42/20 Nabava radova probijanja puteva na području Općine Primošten u naselju Široke-“Brig Murvice” 

Zahtjev za pripremu i početak postupka Javne nabave 42/20

Odluka o početku postupka Jednostavne nabave 42/20

 Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

EV-JED-41/20 Radovi probijanja puta na predjelu Plat na čes.zem. 14621/12,14621/15,14857/4 i dr. sve K.O. Primošten u dužini od 216, 5 m, širine 10 m u ukupnoj površini od 2.165,00 m2 na području Općine Primošten

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik

Ponudbeni list

Potvrda o nekažnjavanju 

EV-JED-31/20 Radovi asfaltiranja u ukupnoj površini od 3000 m2 po potrebi u više navrata na području Općine Primošten

Zahtjev za pripremu i početak postupka 

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik

Ponudbeni list 

Izjava o nekažnjavanju

EV-JED-30/20 Nastavak izrade šetnice izgradnjom potpornih zidova od Doca ( od kapetanove kuće) prema autokampu (do ograde autokampa) u dužini cca 300 m 

Zahtjev za pripremu i početak postupka 

Odluka o početku postupka javne nabave 

Ponudbeni list 

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju 

EV-JED-27/20 Izrada cementne stabilizacije i probijanje poljskih puteva na više lokacija na području Općine Primošten 10 250 m2

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list 

Troškovnik 

Izjava o nekažnjavanju 

Nabava probijanja puteva na području Općine Primošten u predjelima/dionicama Jarnik-Ložnice, do Crkve u Kruševu, u naselju Kruševo, Odušćica-Široke, Zvirjača, Pod Velu Glavu EV JEDN NAB 24/20

Odluka

Poziv

Troškovnik

Ponudbeni list

Radovi stabilizacije cementom poljskog puta na brdu Gaj  EV JEDN NAB 16/20

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Nabava usluge poslova provođenja obvezatne / preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2020. godinu EV JEDN NAB 8/20

Odluka o početku postupka

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik OBR 3a

Izjava o prihvaćanju uvjeta nadmetanja

Ponudbeni list

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE PRIMOŠTEN na rok od 12 mjeseci EV JEDN NAB 10/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Odluka o početku postupka

Troškovnik I Izjava o prihvaćanju uvjeta natjecanja

Nastavak izgradnje školjere EV JEDN NAB 09/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Radovi redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za sezonu 2020. EV JEDN NAB 07/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Radovi razastiranja 11.000 tona tucanika s prijevozom istog na relacija „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na poluotok Raduča u Primoštenu EV JEDN 06/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

„NABAVA TUCANIKA JALOVINE I TAMPONA EV-JED-5/20 “ 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Probijanje puta na predijelu  Dolac – Autokamp Adriatiq

JEDN NAB 04/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Izgradnja armirano betonskih potpornih zidova te oblaganje vanjskog lica prirodnim  kamenom na šetnici uz more u Docu        

JEDN NAB 03/20

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava poštanskih usluga za 2020. godinu

JEDN NAB 01/20

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik 

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2020.
POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2019.

Nabava električne energije

JEDN NAB 38/19

Poziv za dostavu ponuda

Projektni zadatak

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju

Obavijest o izmjeni Troškovnika i produljenju roka za dostavu ponuda

Nabava radova probijanja puteva na području Općine Primošten, u predjelima Kruševo, Široke i Kalina

JEDN NAB 37/19

Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Primoštenu

JEDN NAB 26-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik novo

Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Obavijest o izmjeni troškovnika i produljenju roka za dostavu ponuda

Izgradnja javne rasvjete na području Općine Primošten (Plat, Kruševo)        

JED NAB 29-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izrada projektne dokumentacije za zaštitu oštećenog potpornog zida lokalne prometnice „Podakraje“ i odvodnog kanalizacijskog sustava izgradnjom usporednog AB potpornog zida i obale kao zaštite istog od udara valova izgradnjom obalne crte

JED NAB 27-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova uređenja ulica Podakraje i Put murve

JED NAB 28-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izgradnja armirano betonskih potpornih zidova prosječne visine 1,00 m i debljine 0,18 m te oblaganje vanjskog lica prirodnim  kamenom

JED NAB 25-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Asfaltiranje puta Gajice (prema Dragi-nasuprot puta prema crkvi sv. Jurja u  Prhovu)

JED NAB 19-19

Obavijest o izmjeni Troškovnika i produljenu roka za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik Novo

Nabava solarnih panela i ostale popratne opreme za potrebe pomoćnih objekata na brdu Gaj u Primoštenu

JED NAB 17-19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izgradnja javne rasvjete na lokacijama Tepli Bok i Mala Raduča

JEDN NAB 15/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA RADOVA PROBIJANJA PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN, DIONICE: Jasenovik-Oduh-Široke; Sinjali-Vrhgrad; Sinjali-Vrhgrad 2 i na predjelu Podine (Kruševo)

JED NAB-16/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbenu list

Troškovnik

Nabava nove opreme i servis postojeće opreme za videonadzor javnih površina Općine Primošten

JEDN NAB – 13/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava uredskog materijala za potrebe Općine na rok od 12 mjeseci

JED NAB – 5/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izgradnja armirano betonskih potpornih zidova Tepli  bok u dužini od 320 m  

JED NAB – 11/19  

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Poslovi provođenja obvezatne/ preventivne deratizacije i dezinsekcije na području općine Primošten za 2019.

JED NAB – 7/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi redovnog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za sezonu 2019.

JED NAB – 6/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nastavak izrade školjere sa postavljanjem 500 m3 kamenih blokova na Maloj Raduči u Primoštenu

JED NAB – 4/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi razastiranja 11.000 tona tucanika s prijevozom

JED NAB – 3/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava tucanika, jalovine i mješanca

JED NAB – 2/19

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2019.

 UG. br. 1 Redni broj: EV – JED- 1/19

 1.Vrsta ugovora: Ugovor poštanske usluge

2.Datum sklapanja:17.01.2019.

3.Iznos bez PDV-a: 83.212,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:12 mj

5.Subjekt s kojim je sklopljen: HP-Hrvatska pošta d.d.

OIB:87311810356

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:6411000

UG.br. 2 Redni broj: EV – JED- 2/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tucanika, jalovine, tampona

2.Datum sklapanja:28.1.2019.

3.Iznos bez PDV-a: 198.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:12 mj

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Konjuška d.o.o.

OIB:97701706060

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45243400

UG.br. 3

Redni broj: EV – JED- 3/19

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima razastiranja 11 000 t tucanika
 2. Datum sklapanja: 29.01.2019.
 3. Iznos bez PDV-a: 173.800,00 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen:90 dana
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevoz i iskopi „Tome Transkop“
 6. OIB:37447771501
 7. Plaćanje: iz Proračuna općine
 8. CPV:60000000

UG. br. 4

Redni broj: EV – JED-4 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi školjere /postavljanje 500 m3 kamenih blokova u Maloj Raduči

2.Datum sklapanja: 21.02.2019.(6.srpnja 2019. godine)

3.Iznos bez PDV-a:285.000,00 kuna (311.000,00 kuna) bez PDV-a

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Jadranska plovidba d.o.o.

OIB:03570476399 raskinut Ugovor sa Jadranska plovidba d.o.o.  i sklopljen sa „Krka sub maris“ d.o.o. ;OIB 77249070720

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45252125-0

 UG. br. 5

Redni broj: EV – JED- 5/19

1.Vrsta ugovora: Uredski materijal za 2019. godinu

2.Datum sklapanja: 21.ožujka 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 70.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Papirus grupa d.o.o.

OIB: 37447771501

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:22800000-

UG. br. 6

Redni broj: EV – JED- 6/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o radovima redovitog uređenja svih primoštenskih plaža za 2019. godinu

2.Datum sklapanja: 25.02.2019.

3.Iznos bez PDV-a:187.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevoz  iskopi  „Tome transkop“

OIB:37447771501

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45243400-6

UG. br. 7

Redni broj: EV – JED- 7/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne/preventivne/deratizacije i dezinsekcije na području Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 5.ožujak 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 18.880,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:12 mj

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Ekocijan d.o.o. iz Zagreba

OIB:37698275226

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:90923000-3

UG. br. 8

Redni broj: EV – JED-8 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi potpornih betonskih zidovima s oblog  o prirodnog kamena na šetnici Tepli bok

2.Datum sklapanja: 31.siječnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 57.164,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „Ante“, iz Šibenika

OIB:59524068221

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

CPV:45262522-6

UG. br. 9

Redni broj: EV – JED-9 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi igrališta  u Maloj Raduči

2.Datum sklapanja:18.siječnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 41.500,00 +7.825,00

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Stina Šibenik d.o.o., Žaborička 3/16, Šibenik

OIB:60701622298

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45236210-5

 

UG. br. 10

Redni broj: EV – JED- 10/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana za Općinu Primošten

2.Datum sklapanja:25.01.2019.

3.Iznos bez PDV-a: 64.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Arheo d.o.o. iz Zagreba

OIB:02095263263

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:71410000

UG. br. 11

Redni broj: EV – JED- 11/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi armirano betonskih potpornih zidova na šetnici u Teplom boku u  dužini  od 320 m

2.Datum sklapanja: 6.ožujka 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 391.332,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „Ante“,113.Šibenske brigade 26-A iz Šibenika

OIB:59524068221

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45236210

 UG. br. 12

Redni broj: EV – JED- 12/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju javne rasvjete u naselju Kruševo u Općini Primošten

2.Datum sklapanja: 1.ožujka 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 34.647,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Marzes d.o.o., Rogozničkog odreda 3,Rogoznica

OIB:03321518613

6.Plaćanje: iz Proračuna Općine Primošten

CPV:3150000-2

 UG. br. 13

Redni broj: EV – JED- 13/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi opreme i servisa postojeće opreme za video nadzor javnih površina Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 21.ožujka 2019.

3.Iznos bez PDV-a:52.890,40

4.Razdoblje za koje je sklopljen:15 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Uslužni obrt „MTI-SAT“ Vrulje 38,Bilice

OIB:57140133740

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:32323500-8

 UG. br. 14

Redni broj: EV – JED-14 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o prijevozu 3000 m3 drobljenog materijala sa gradilišta u Bilome na različite lokacije u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 17.svibnja 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 88.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:1 mjesec

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevoz i iskopi „Tome transkop“ Rupe 5 b, Primošten OIB:37447771501

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:14210000

 UG. br. 15

Redni broj: EV – JED-15 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izgradnji javne rasvjete na lokacijama Tepli Bok i Mala Raduča

2.Datum sklapanja: 22.svibnja 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 60.840,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:15 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Marzes d.o.o. OIB:03321518613

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45316100

 UG. br. 16

Redni broj: EV – JED- 16/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja više dionica poljskih puteva

2.Datum sklapanja:15.svibnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a:125.120,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „Joke Trans“ OIB 92621540234

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45222000

UG. br. 17

Redni broj: EV – JED- 17/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi solarne opreme na brdu Gaj

2.Datum sklapanja:15.svibnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a:188.312,96

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Solar projekt d.o.o. OIB:56475053919

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:099332000

Javna nabava

 

Redni broj: MV –1/19

1.Vrsta ugovora: Izgradnja prometnice u naselju Dolac

2.Datum sklapanja:15.travnja  2019.

3.Iznos bez PDV-a:1.252.412,00

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 25 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Sarađen d.o.o. OIB:59578167745

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45233000-9

Drugo polugodište

Redni broj: EV – JED-19 /19

 

1.Vrsta ugovora: Ugovor o asfaltiranju puta Gajice

2.Datum sklapanja:26.srpnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a:211.808,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Colas Hrvatska d.d.OIB:58701507957

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45233222

Redni broj: EV – JED- 20/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi čempresa

2.Datum sklapanja:25.kolovoza 2019.

3.Iznos bez PDV-a:70.559,27 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Cib trade d.o.o.,OIB:87314674254

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:7730000-3

Redni broj: EV – JED- 21/19

1.Vrsta ugovora: Izrada tehničke dokumentacije za izvedbeni projekt za održavanje Dubrovačke ulice

2.Datum sklapanja:25.kolovoza 2019.

3.Iznos bez PDV-a:35.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Građevinski projekti d.o.o.,OIB 62064097737

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:71322000-1

Redni broj: EV – JED- 22/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova na šetnici Tepli Bok prema Auto kampu

2.Datum sklapanja:5.srpnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a:51.700,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevoz i skopi Tome Transkop, OIB 37447771501

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45112000-5

Redni broj: EV – JED- 23/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju javne rasvjete , na lokaciji Glavićica – Nejašmić

2.Datum sklapanja:10.srpnja 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:32.365,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Marzes d.o.o. ,OIB:87632991069

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45316100-6

Redni broj: EV – JED- 24/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o kupoprodaji  postavljanje, podizanje, plutajuće plažne ograde

2.Datum sklapanja:17.srpnja 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 81.350,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: MIS-PLASTIK d.o.o.,OIB:8763239169

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:

Redni broj: EV – JED- 25/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi armiranih potpornih zidovi oblaganje vanjskih lica prirodnim kamenom na šetnici Huljerat

2.Datum sklapanja:25.srpnja 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 330.640,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za niskogradnju i trgovinu „Ante“;OIB:59524068221

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45243300-5

Redni broj: EV – JED-26 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi dokumentacija za reciklažno dvorište

2.Datum sklapanja:06.studenog 2019. godina

3.Iznos bez PDV-a:52.300,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 70 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Hudec plan d.o.o.; OIB 85323749202

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:71322000

Redni broj: EV – JED- 27/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne dokumentacije za zaštitu  od udara valova oštećenog potpornog zida lokalne prometnice

2.Datum sklapanja:15.rujna 2019.

3.Iznos bez PDV-a:155.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: BCDC d.o.o. iz Splita; OIB:93043398971

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:

Redni broj: EV – JED-28 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o vršenju stručnog građevinskog nadzora ,građevinskih radova u ulici Podakraje i Put Murve

2.Datum sklapanja:3.listopada 2019.

3.Iznos bez PDV-a:73.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “STINA ŠIBENIK“ d.o.o.OIB:60701622298

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45316100

Redni broj: EV – JED- 29/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi javne rasvjete na području Općine Primošten (Plat, Kruševo)

2.Datum sklapanja:17.listopada 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:106.220,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Marzes d.o.o. ,OIB:87632991069

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45316100

Redni broj: EV – JED- 30/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i isporuci projekta identifikacije i popisa imovine komunalne infrastrukture

2.Datum sklapanja:4.listopada 2019.

3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: SEVOI d.o.o, OIB:86157498303

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:4890000

Redni broj: EV – JED- 31/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova na uređenju puta „nasuprot Bucavca“

2.Datum sklapanja:3.listopada 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 40.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „Ante“ ;OIB:59524068221

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45222000

Redni broj: EV – JED- 32/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor  o izradi pod konstrukcije u dvorištu Dječjeg vrtića Općine Primošten sa uslugom montaže

2.Datum sklapanja:22.listopada 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:29.770,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: BROD AL d.o.o. OIB 21565151408

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:44212380

Redni broj: EV – JED-33 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu za  sljedeće planove: II Izmjene i dopune plana za Dolac, Aurora, Vojske  i šire područje naselja Primošten

2.Datum sklapanja:6.studenog 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:41 500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Arheo d.o.o. OIB:02095263263

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:71410000

Redni broj: EV – JED- 34/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o probijanju puta Prhovo -Juritini u dužini od 515 m i širini 4m

2.Datum sklapanja:31.listopada 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:30.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: OBRT IS-KOP OIB:25986597097

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45222000-9

Redni broj: EV – JED-35 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lož ulja za potrebe Općine Primošten

2.Datum sklapanja:10.listopada 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 21 575,00 kune

4.Razdoblje za koje je sklopljen:7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: TROMILJA BENZIN d.o.o. OIB:04694282280

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:09135000

Redni broj: EV – JED-36 /19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju solara (materijal)

2.Datum sklapanja:11.studenog 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.472,00 kune

4.Razdoblje za koje je sklopljen:7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Marzes d.o.o. OIB:03321518613

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:31320000

Redni broj :EV-JED-37/19

1.Vrsta Ugovora: Ugovor o radovima na više dionica poljskih pute u predjelu Kruševa, Široka i Kaline

2.Datum sklapanja:5.prosinca 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:64.050,00 kuna

4.Razdoblje na koje je sklopljen:

5.Subjekt s je sklopljen: Obrt za prijevoz „Joke Trans“OIB:92621540231

6.Plaćanje:iz Proračuna Općine

7.CPV:45222000

Redni broj :EV-JED-38/19

1.Vrsta Ugovora: Ugovor o nabavi el. energije

2.Datum sklapanja:17.12.2019.

3.Iznos bez PDV-a:180.000,00 kuna

4.Razdoblje na koje je sklopljen:3 mjeseca

5.Subjekt s je sklopljen: HEP opskrba d.o.o.;OIB:63073332379

6.Plaćanje:iz Proračuna Općine

7.CPV:09310000-5

Redni broj :EV-JED-39/19

1.Vrsta Ugovora: Ugovor o izgradnji javne rasvjete na lokacije Furčićevi –zog za balote

2.Datum sklapanja:30.prosinca 2019.

3.Iznos bez PDV-a:27.950,00 kuna OIB:03321518613

4.Razdoblje na koje je sklopljen:15 dana

5.Subjekt s je sklopljen: Marzes d.o.o. OIB:03321518613

6.Plaćanje:iz Proračuna Općine

7.CPV:45316100-6

Javna nabava

 

Redni broj: MV-2/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o Izrada dokumentacije za podmorski tunel u Portu

2.Datum sklapanja:2.rujna 2019.

3.Iznos bez PDV-a: 320.000,00 kune

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen: BCDE SPLIT OIB:93043398971

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:71220000

Redni broj: VJ-1/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenje ulice Podakraje , Put Murve

2.Datum sklapanja:10.09.2019.

3.Iznos bez PDV-a:6.980.561,00 kune

4.Razdoblje za koje je sklopljen:180 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Sanit gradnja d.o.o., Split OIB:84791147642

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV:45222000-9

Redni broj :VJ-2/19

1.Vrsta ugovora: Ugovor o radovima zaštite prometnice i kanalizacijskog sustava odvodnje od valova izgradnjom obalnog zida

2.Datum sklapanja :

3.Iznos bez PDV-a:

4.Razdoblje za koje je sklopljen:

5.Subjekt s kojim je sklopljen:

6.Plaćanje:

7.CPV:45222000-9

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU ZA 2018.

Rekonstrukcija potpornog zida

EV-JED.NAB-45/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac troškovnika

Radovi asfaltiranja

EV-JED.NAB-27/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava laptopa za  Općinu Primošten

EV-JED.NAB-21/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST

Rekonstrukcija Dalmatinska ulica u Primošten

EV-JED.NAB-18/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac troškovnika

Radovi prometnih  površina s kolničkom odvodnjom „ pripremni zemljani radovi „

EV-JED.NAB-17/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac troškovnika

Poslovi provođenja obavezne/preventivne deratizacije/dezinsekcije za 2018.

EV-JED.NAB-3/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nastavak izrade  školjere postavljanje 400 m3 kamenih blokova na Maloj Raduči

EV-JED.NAB-6/18

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda

Nabava  uredskog materijala  za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci

EV – JED. NAB – 2/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi razastiranja 10. 800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji “Konjuška” d.o.o. – poluotok “Raduča” u Primoštenu

EV – JED. NAB – 4/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi redovnog uređenja uređenja primoštenskih plaža u sklopu pripreme za sezonu 2018.godine

EV-JED.NAB- 5/18

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2018.

Ugovor br. 1

Redni broj: EV – NAB 1/18

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju poštanskih usluga
 2. Datum sklapanja: 16.siječnja 2018. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 70.000,00 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 2

Redni broj: EV – NAB 2/18

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za 2018. godinu
 2. Datum sklapanja: 12. veljače 2018. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 3

Redni broj: EV – NAB 3/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Primošten za 2018. godinu

2.Datum sklapanja: 12. veljače   2018 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.910,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našićka 8,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 4

Redni broj: EV – NAB 4/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova razastiranja 10.800 tona tucanika  s prijevozom

istog  na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na

poluotok Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 16. siječnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 174.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 Ugovor br. 5

Redni broj: EV – NAB 5/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža

u sklopu priprema za sezonu 2018.

2.Datum sklapanja: 18. siječnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 187.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 6

Redni broj: EV – BAG 6 /18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavka izrade školjere / postavljanjem 400m3

kamenih blokova u Maloj Raduči

2.Datum sklapanja; 05. veljače 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 251.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

Ugovor br.7

Redni broj: EV – NAB 7/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o iskopu temelja i izradi kameno betonskog suhozida s

armaturom na šetnici  u pravcu  Bilo – Dolac

2.Datum sklapanja: 12. siječnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 84.681,0 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.8

      Redni broj: EV – NAB 8/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  građevinskih radova javne rasvjete  od Auto campa

do Primoštena

 1. Datum sklapanja: 31. siječnja 2018.
 2. Iznos bez PDV-a: 210.240,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  90 kalendarskih dana  /najaksnije do 31.05./

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  Stankovci, Dubrava  kod Tisnog,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.9

Redni broj: EV – NAB 9/18

1.Vrsta ugovora: Aneksi Ugovora o  opskrbi električnom energijom Kupca

Broj: RWE – 16500

 1. Datum sklapanja: 04. siječnja 2018.i 08.02.2018.
 2. Iznos bez PDV-a: sukladno općim uvjetima opskrbom EE

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  90 kalendarskih dana  /od 04.01. do 31.03./

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „RWE Energija“ d.o.o.  iz Zagreba, Capraška ulica 6

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 10.

Redni broj: EV – NAB 10/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi radova oblaganja potpornih  zidova kamenom na

šetnici Tepli bok

2.Datum sklapanja; 12. siječnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 80.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 11

Redni broj: EV – BAG 11/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionicama poljskih putova  u Ložnicama

i Vadlju

2.Datum sklapanja; 28. veljače 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 38.325,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „ ATILA“ Vl. Tomislav Gašperov  iz Primoštena

                                                  Burnjeg, Krčulj, Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 12

Redni broj: EV – NAB 12/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  uređenje šetnice  od Bajne drage / s sjeverne

strane/  prema Teplom  boku  u dužini od  170m

2.Datum sklapanja: 06. ožujka 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 13

Redni broj: EV – NAB 14/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradi  prethodnih radova u postupku  II Izmjena i dopuna

UPU šireg područja naselja  Primošten

2.Datum sklapanja: 27. veljače2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.14

Redni broj: EV – NAB 16/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o  nabavi sanitarija  za pomoćne građevine na Gaj7u

2.Datum sklapanja: 12. siječnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 80.376,61 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 14 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TIM NOVAK“ d.o.o.  iz  Zagrewba,  Škorpikova 2a

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.15

Redni broj: EV – NAB 17/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o  nabavi radova  prometnih površina   s kolničko  odvodnjom

Pripremnih zemljanih radova

2.Datum sklapanja: 02. svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 144.681,90 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ FILIPS“ d.o.o.  iz  Vodica, Ljublju

anska 2

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.16

Redni broj: EV – NAB 18/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za radove rekonstrukcije        Dalmatinske ulice u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 03. svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 136.303,53 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  Obrta „ GRADITELJ „ iz Drniša Badanja , Dičaci 7

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 17

Redni broj: EV – NAB 20/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradi  prethodnih radova u postupku  II.Izmjena i dopuna

UPU „ Uz Vojske“

2.Datum sklapanja: 21. kolovoza 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.18

      Redni broj:  dio  od EV – NAB 93/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o tiskanju monografije „ Gospa od Loreta“

 1. Datum sklapanja: 26. siječnja 2018.
 2. Iznos bez PDV-a: 34.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Agencija za komercijalnu djelatnost “ d.o.o.  iz                

                                                    Zagreba, Savska cesta 31

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.19

      Redni broj:  EV – NAB 21/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi prenosnih računala  – laptopa

 1. Datum sklapanja: 06. lipnja 2018.
 2. Iznos bez PDV-a: 36.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „DISK“ d.o.o.  iz Šibenika,  Stjepana Radića  60

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.20

Redni broj: EV – NAB 22/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nastavku izrade kameno betonskog suhozida i

pristupnih stepenica  na šetnici  Tepli bok

2.Datum sklapanja: 23. svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 43.700,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.21

Redni broj: EV – NAB 23/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nastavku izradi betonskih stepenica   u Šibenskoj ulici

u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 23. svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 22.

Redni broj: EV – NAB 24/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi naknadnih radova na izradi potpornih  zidova

na šetnici Tepli bok

2.Datum sklapanja; 24.  svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 98.725,80 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 18 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 23.

Redni broj: EV – NAB 25/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi tri (3) usporivača  brzine   za potrebe  postavljanja u

Ulici Varoš i Anex

2.Datum sklapanja; 28.  svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ MB SPOT  SIGNNALIZACIJA“  za trgovinu

i usluge iz Vrgorca,  Lipanjskih žrtava 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 24.

Redni broj: EV – NAB 26/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi naknadnih radova na Spomeniku Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 08. lipnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 246.100,49 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 25.

Redni broj: EV – BAG 27/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima asfaltiranja u ukupnoj površini od 4.000m2 po

potrebi u više navrata na području Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 16. srpnja 2018.
 2. Iznos bez PDV-a: 460.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  180 dana / ostavljena mogućnost produljenja /

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 26

Redni broj: EV – NAB 28/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  uređenje plaže od  bazena  prema Maloj Raduči  zbog

nevremena  „ grbinade“   od  dana  14.  svibnja  2018.  godine

2.Datum sklapanja: 13. lipnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 22.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 27

Redni broj: EV – NAB 29/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o sufinanciranju izgradnje  objekta  Produžetak  vodovodne

mreže  Dolac     DN 3“ L=110M

2.Datum sklapanja: 25. travnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 74.933 ,00 kuna / dio kojeg financira Općina Primošten“

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ Vodovod i odvodnja“ d.o.o.  iz  Šibenika, Ulica  kralja

Zvonimira  50

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.28

Redni broj: EV – NAB 30/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o  izradi kameno betonskih suhozida,  armirano betonskih

potpornih zidova   i   pristupnih  stepenica  na  šetnicu  Tepli  bok

2.Datum sklapanja: 04. svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 240.860,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.29

Redni broj: EV – NAB 31/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izgradnji 100m nove  rasvjete uz DC 8  u Bilom

2.Datum sklapanja; 09.ožujka 2018.

3.Iznos bez PDV-a: 36.295,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br.30

Redni broj: EV – NAB 32/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju i montaži panoramskog teleskopa

2.Datum sklapanja; 16.srpnja 2018.

3.Iznos bez PDV-a: 24.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  7 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Društvo za proizvodnju i usluge „ETRAN“ d.o.o. iz

                                                    Zagreba, Jela 20

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br.31

Redni broj: EV – NAB 33/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o rekonstrukciji stare rasvjete na DC8 u Primoštenu

/ na potezu od nadvožnjaka do skretanja  u Ulicu Podadrage /

2.Datum sklapanja; 26. lipnja 2018.

3.Iznos bez PDV-a: 99.448,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 32.

Redni broj: EV – NAB 34/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi van troškovničkih građevinskih  radova na pomoćnim

građevinama

2.Datum sklapanja; 24.  srpnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 62.777,20 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br.33

Redni broj: EV – NAB 35/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi radova izrade potpornih armirano betonskih  zidova

s oblogom  od  prirodnog kamena na šetnici oko brda Gaj

2.Datum sklapanja: 23. srpnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 371.460,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br. 34

Redni broj: EV – NAB 36/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi iskopa i zemljanih  s prijevozom  materijala od usjeka

do Teplog boka

2.Datum sklapanja: 27. srpnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 55.850,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.35

Redni broj: EV – BAG 37/18

                               / nastavak nabave i osnovnog  Ugovora sklopljenog  vlastitog

službenog glasila sklopljenog  dana 19. prosinca 2011. godine za

tisak vlastitog općinskog glasila/

1.Vrsta ugovora:  II. Anex Ugovora za tisak  „Službenog  glasila  Općine Primošten“

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: jedinična cijena  snižena  sa 150,00 kuna na  130,00 kuna  po  stranici

unutar dosadašnje vr. nabave planirane  na  godišnjoj  razini

4.Razdoblje za koje je sklopljen: do daljnjeg

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ PRINT  MALENICA „  j.d.o.o.   iz Šibenika, 113.

             brigade  HV-a /umjesto  „ TISKARE  ALFA 2“ d.o.o.  iz  Dubrovnika sa kojom

je  naknadno  bio  sklopljen prethodni Anex citiranog ugovora/

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

Ugovor br.36

Redni broj: EV – NAB 38/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o polaganju elektroinstalacija i ugradbenih  zidnih  svjetiljki  na

prilaznoj  ulici do šetnice u Bilom

2.Datum sklapanja; 08. kolovoza 2018.

3.Iznos bez PDV-a: 25.060,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 radna  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br.37

Redni broj: EV – NAB 39/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o  nabavi iskopa kanala  za rasvjetu i nastavka  popločavanja u

duljini 500m  u  pravcu  Bilo – Dolac

2.Datum sklapanja: 10. listopada 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 241.919,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Ugovor br.38

Redni broj: EV – NAB 40/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o polaganju elektroinstalacija, dobavi i ugradnji LED svjetiljki

sa spajanjem u  ormariću   javne  rasvjete u Primoštenu  – Tepli bok  Vile

2.Datum sklapanja; 10. listopada 2018.

3.Iznos bez PDV-a: 52.176,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 39

Redni broj: EV – BAG 41/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi probijanja  više  dionica   poljskih  putova   na

području  Široke/  sveukupne  površine  cca  10.665 m2/

2.Datum sklapanja; 10. listopada  2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 149.310,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 40

Redni broj: EV – BAG 42/18

1.Vrsta ugovora: Ugovora o nabavi radova sanacije  vlage u prostoru arhiva i dječjeg

vrtića u sklopu polivalentne  višenamjenske zgrade „TRN“ u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 30. listopada 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 52.005,00 kuna / u startu orijentaciona cijena  /

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „IZOLOGRADNJA“ d.o.o. iz Zagreba, Božidara

Magovca  147

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 41

Redni broj: EV – NAB  43/18   / Veza EV – NAB 79/17/

1.Vrsta ugovora: Aneks Ugovora o izradi projektne  dokumentacije  za  izradu pješačkih

prometnica  u centru  Primoštena  /idejnog, glavnog  i izvedbenog/

2.Datum sklapanja; 29. listopada 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 42.650,00 kuna / uvećanje  za 4.000,00 kn  bez PDV.-a/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 42

Redni broj: EV – NAB 44/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  lož ulja / 7000 litara/

2.Datum sklapanja; 07. studenog 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.488,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Tromilja Benz d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 Ugovor br. 43

Redni broj: EV – NAB 45/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor za rekonstrukciju potpornog zida na raskrižju Zagrebačke

i Dubrovačke  ulice

2.Datum sklapanja; 28. studenog .2018. godine

3.Iznos bez PDV-a:  258.290,25  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20. kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ GRADITELJ“ iz Drniša , Badanj, Dičaci 7;

                                                   zast. po Vl. Ivu Dičak

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br. 44

Redni broj: EV – NAB 46/18

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja poljskog puta Žarkovica  – Doca  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 28. studenog 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „ ATILA“ Vl. Tomislav Gašperov  iz Primoštena

                                                  Burnjeg, Krčulj, Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Ugovor br.45

Redni broj: EV – NAB 47/18

1.Vrsta ugovora: o nabavi nastavka popločavanja šetnice u pravcu Bilo – Dolac u duljini 430m  u pravcu s proširenjima u količini  cca  1200m2

2.Datum sklapanja: 30. studenog 2018. godine

3.Iznos bez PDV-a: 163.699,20 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

Nabava elektroinstalaterskih radova za pomoćne građevine

(caffe bar,suvenirnica,sanitarije i vodosprema)

EV-JED.NAB-100/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava građevinskih radova na djelu državne ceste DC8 U Primošten na dionici 016

EV-JEDN NAB-97/17

Objavljeno:31.listopada 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Uređenje dijela obalne šetnice “Veliki usjek”

EV-JEDN NAB- 88 /17

Objavljeno:09.listopada 2017.

Rok za dostavu ponuda u konkretnom postupku jednostavne nabave produljuje se umjesto 16.listopada 2017./za dan 18.listopada zaključena do 14,00.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava elektroinstalaterskih radova na dijelu državne ceste DC8 u Promoštenu na dionici 016

EV-JEDN NAB-84/17

Objavljeno 15.rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Betonski radovi na potezu šetnice Tepli Bok u duljini  cca 700 m

EV-JEDN NAB – 78/17

Objavljeno 7. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi probijanja šetnice u duljini 450 m na potezu Tepli Bok od 700 m

EV-JEDN NAB – 76/17

Objavljeno 6. rujna 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Građevinsko obrtnički radovi s instalacijama vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina (caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema)

EV-JEDN NAB – 72/17

Objavljeno 24. srpnja 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Napomena

Nabava usluga vanjskog suradnika/ce (ovlaštenog inženjera)

EV-JEDN NAB – 36/17

Objavljeno 29. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Radovi asfaltiranja na području Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 29/17

Objavljeno 02. ožujka 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Zaštitarske usluge za potrebe Općine Primošten

EV-JEDN NAB – 23/17

Objavljeno 23. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za 2017.

EV-JEDN NAB – 1/17

Objavljeno 8. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Izmjene i dopune troškovnika

II Izmjene i dopune troškovnika

Poslovi provođenja obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2017.

EV-JEDN NAB – 9/17

Objavljeno 6. veljače 2017.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Izjava o prihvacanju uvjeta nadmetanja

Troškovnik

Radovi razastiranja 10.800 tona tucanika s prijevozom istog na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na poluotoku Raduča u Primoštenu

EV-JEDN NAB – 13/17

Objavljeno 11. 01. 2017.

Redni broj: JEDN NAB – 13/17

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

OBAVIJEST: Zbog tehničkih problema rok za dostavu ponuda se produljuje za 2 dana, odnosno do 19. siječnja zaključno do 14:00 sati.

OBAVIJEST O SKLOPLJ. UGOV. JEDNOSTAVNE NABAVE TIJEKOM 2017.

 1. br. 1

Redni broj: EV – NAB 1/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

za 2017. godinu

 1. Datum sklapanja: 24. veljače 2017. godine
 2. Iznos bez PDV-a: 68.900,00 kuna
 3. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 4. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
 5. Plaćanje: iz Proračuna općine
 1. br. 2

Redni broj: EV – NAB 3/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju poštanskih usluga
 2. Datum sklapanja: 23.siječnja 2017. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 73.924,40 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen:
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine
 1. br. 3

Redni broj: EV – NAB 4/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o korištenju sustava PAZIGRAD /( Prometno redarstvo) i GRADSKO OKO

2.Datum sklapanja:  23. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 63.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 2 godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „RI – ING NET“ d.o.o.  iz  Rijeke, Josipa Završnika 7

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 4

Redni broj: EV – NAB 5/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu

2.Datum sklapanja:  02. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:32.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

Objavljeno: 02. veljače 2017. godine

 1. br. 5

Redni broj: EV – NAB 6/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o ispitivanju javnog  mnijenja na području Općine Primošten

2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:20 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Ipsos“ d.o.o. iz Splita, Šime Ljubića 37

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 6

Redni broj: EV – NAB 7/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o zajedničkom  financiranju  radova uređenja na lokaciji

Podakraje

2.Datum sklapanja: 09. siječnja 2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BUCAVAC“ d.o.o. iz Primoštena, Sv.Josipa 7,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 7

Redni broj: EV – NAB 9/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i

dezinsekcije na području Općine Primošten za 2017. godinu

2.Datum sklapanja: 23. veljače   2017 . godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.361,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našićka 8,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 8

Redni broj: EV – NAB 10/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža

u sklopu priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 06. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 168.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 9

Redni broj: EV – NAB 11/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji publikacije radnog naziva“ 16 godina uspjeha

Općine Primošten“

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 44.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 10

Redni broj: EV – NAB 11/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi tiska brošure “16 godina uspjeha Općine Primošten“

uključujući i tisak dostave brošure u Primošten

2.Datum sklapanja: 28. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.730,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30′ dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 11

Redni broj: EV – NAB 13/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova razastiranja 10.800 tona tucanika  s prijevozom

istog  na relaciji „Konjuška“ d.o.o. – do odredišnih plaža na

poluotok Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 174.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 12

Redni broj: EV – NAB 14/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za izradu projektno tehničke dokumentacije

/ pristupne staze  sa stepeništima do spomenika na Gaju/

2.Datum sklapanja: 23. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 90.765,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 50 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 13

Redni broj: EV – NAB 17/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             za realizaciji oglašavanja u mediju  jumbo panoa

2.Datum sklapanja: 01. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.012,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SPOTSTUDIO“ d.o.o  iz Zagreba, Katančićeva 3,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 14

Redni broj: EV – NAB 19/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o daljnjem nastavku  šetnice  s izradom podesa za klupe

/ potez od Bilog prema Šibeniku  u d cca 655m i širini 2,4m/

2.Datum sklapanja: 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 255.260,0 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 15

Redni broj: EV – NAB 20/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektromaterijala i elektroinstalaterskih radova za

lokaciju Široke igralište

2.Datum sklapanja; 05. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 54.275,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 16

Redni broj: EV – NAB 21/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne

pomoći u Primoštenu

2.Datum sklapanja: 06. veljače2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 81.749,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kardian“ d.o.o. izZagreba, Ulica Hondlova 2/9

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 17

Redni broj: EV – BAG 22/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / plato spomenika/

2.Datum sklapanja: 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 79.995,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 18

Redni broj: EV – BAG 23/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju zaštitarskih usluga /za čuvanje segmenata spomenika/

2.Datum sklapanja: 15. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FIT STANČIĆ“ d.o.o.   iz Šibenika, Petra Grubišića 1

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 19

Redni broj: EV – NAB 24/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo

uključujući  elektromaterijal i elektroinstalacijske radove

2.Datum sklapanja; 09. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 23.928,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 20

Redni broj: EV – NAB 25/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m 

2.Datum sklapanja:  10. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 78.883,70  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 21

Redni broj: EV – NAB 26/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa

Gospe od Loreta  / i Anex od 20. travnja 2017./

2.Datum sklapanja:  23. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 130.000,00  kuna /150.000,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „JAČEK TRANS“ j.d.o.o. iz Zagreba, Dotršćinska 23

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 22

Redni broj: EV – NAB 27/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dobavi poliranog kamena Verde – Marin  uključujući

inox ankere i radove oblaganja kapelice

2.Datum sklapanja:  27. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.467,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „MINERAL KAMEN“ d.o.o. iz Svete Nedjelje –

Kerestinec, Svetonediljska  16,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 23

Redni broj: EV – BAG 28/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za daljnji nastavak sanacije šetnice

/na potezu od Bilog  u pravcu  Šibenika/

2.Datum sklapanja; 20. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.088,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 24

Redni broj: EV – BAG 29/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radovima asfaltiranja u površini od 5.700m2 u više navrata i

po potrebi  na području Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 23. ožujka 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 416.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 25

Redni broj: EV – BAG 30/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih i varilačkih radova  na montaži

Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 10. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 26

Redni broj: EV – BAG 31/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na  dionici poljskog puta  brig Širok

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 500m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

  

 

 1. br. 27

Redni broj: EV – BAG 32/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta poljskog  puta

Halovac /Jovina kuća/ – Teplice  do asfalta

/probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/ u d 900m i š 4m/

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 28

Redni broj: EV – NAB 33/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i ugradnji  56 ukrasnih  stupova   tip Primošten

za potez  Bilo šetnice u pravcu Šibenika

2.Datum sklapanja; 16. veljače 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 152.740,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  20 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 29

Redni broj: EV – NAB 34/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi, montaži demontaži  fasadne skele

2.Datum sklapanja; 29. ožujka 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 26.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „CRIVAC  SKELA“ d.o.o. iz Solina,  Zvonimirova 75

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 30

Redni broj: EV – NAB 35/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova proširenja dijela   prilaznog  puta  do  vrha  Gaja

s izgradnjom  platoa  za pretovar dijelova kipa

2.Datum sklapanja: 27. ožujka 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:   67.930,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 31

Redni broj: EV – NAB 36/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  usluga  vanjskog  suradnika   na projektu Bio sfera –

Posidonia destinacijski i razvojni  centar za baštinu Jadrana

2.Datum sklapanja: 24. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  105.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom perioda od 3 godine po donošenju Odluke

Regionalnog razvoja i fondova EUMinistarstva o prihvaćanju prijave

Projekta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: HRVOJE BOTA dipl. ing. arh. iz Splita,

Alojza Stepinca 45,

6.Plaćanje: sukladno Odluci  nadležnog  ministarstva /sredstava EU fondova/

 

 1. br. 32

     Redni broj: EV – NAB 37/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji

2.Datum sklapanja: 01. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  22.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AS MEDIA“ iz Splita, Jobova 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 33

Redni broj: EV – NAB 40/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Podgreben –

Juritini u  dužini  od 800m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 05. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  48.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 34

Redni broj: EV – NAB 41/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja  poljskog puta Paljevine –

Košutenjača  u  dužini  od 200m prosječne širine 4m

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 35

     Redni broj: EV – NAB 42/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Dalmatinskoj ulici

2.Datum sklapanja: 07. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.073,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 36

Redni broj: EV – NAB 43/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju rasvjete u Supljaku – predio „Šarićevi“

2.Datum sklapanja: 06. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.230,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 37

Redni broj: EV – BAG 44/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  izrade parkinga  u blizini   crkve u Kruševu

2.Datum sklapanja; 28. travnja  a  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Objavljeno: 23. svibnja 2017. godine

 1. br. 38

Redni broj: EV – BAG 45/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Kruševo  /predio

Murvica/  u duljini cca 700m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 28. travnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 39

Redni broj: EV – BAG 46/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta“ Jasenovik“

u duljini cca 400m i širini 4m / Anex od dana 16. lipnja 2017 u duljini

545m i š 3,6m./

2.Datum sklapanja; 15. ožujka  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.800,00 kuna / 25.506,00 kn/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 40

Redni broj: EV – NAB 47/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi i izvođenju vatrometa  za Dan  općine Primošten

2.Datum sklapanja:  08. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.888,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BOOM“ iz Splita, Kapičeva  3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 41

Redni broj: EV – NAB 48/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi signalizacije za potrebe Općine Primošten   

2.Datum sklapanja:  27. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 120.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.      iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 42

Redni broj: EV – NAB 49/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, prijevozu i ugradnji  Agregata Diezel KD

6700Ta SkVA

2.Datum sklapanja: 14. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.810,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 radna  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 43

Redni broj: EV – BAG 50/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi asfalterskih radova izrade habajućeg sloja asfalt betona

za Ulicu Podadrage u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 20. travnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 66.174,30 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 44

Redni broj: EV – NAB 51/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavi i izradi ograde oko igrališta u Širokama

2.Datum sklapanja:  12. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 76.160,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 45

Redni broj: EV – BAG 52/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Ložnice Donje

/predio Ogradica – Zmijača /  u duljini cca600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 46

Redni broj: EV – BAG 53/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Oduh – Klanacv – Široke /  u duljini cca 700m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 42.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 47

Redni broj: EV – BAG 54/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Bratski Dolac

/predio Puljine /  u duljini cca 640m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 35.840,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 48

Redni broj: EV – BAG 55/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 49

Redni broj: EV – BAG 56/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke

/predio Radeš – Jasenovik /  u duljini cca 500m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 50

Redni broj: EV – BAG 57/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Furčićevi – Herakovi

u duljini cca 720m i širini 4-4,5m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 51

Redni broj: EV – BAG 58/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Čikarini – Supljak

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.52

Redni broj: EV – BAG 59/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Raskrižje – Makine

– Dražice u duljini cca 650m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 53

Redni broj: EV – BAG 60/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Vadalj – Lisičine –

Čukini   u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 03.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 27.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 13. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 54

Redni broj: EV – BAG 61/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta Široke / predio Oduh –

Jasenovik/  u duljini cca 600m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12. radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt za prijevoz „ JOKE TRANS“ Vl.  Josip Huljev iz

Primoštena, Široke bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 55

     Redni broj: EV – NAB 62/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova obnove poljskog puta od magistrale do vrha Gaja

2.Datum sklapanja: 05. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  39.877,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 56

Redni broj: EV – BAG 63 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih ploča i cementa za sanaciju šetnice

uz more  tijekom 2017.

2.Datum sklapanja; 16. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 140.207,84 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2017. u više navrata

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 57

Redni broj: EV – BAG 64 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  izrade školjere (đige) u uvali Tepli bok

2.Datum sklapanja; 17. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 70.040,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom tekuće godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 58

     Redni broj: EV – NAB 65/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice  od Podaraga do Velikog

usjeka   u  dužini  od  368m

2.Datum sklapanja: 26. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  65.622,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 59

     Redni broj: EV – NAB 66/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o prijevozu/ usluge prijevoza za Male Dvorniky/

2.Datum sklapanja: 05. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  21.800,00 kuna/ +Anex/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Pražen putovanja „ d.o.o.  iz   Brodarice, Obala Roka

Španje 29,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 60

Redni broj: EV – NAB 67/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor             o sanaciji šetnice s popravkom suhozida na potezu Bilo – Dolac

u dužini cca  200m i širini  2,4m

2.Datum sklapanja: 22. svibnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 242.280, 0 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.

brigade A26,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 61

     Redni broj: EV – NAB 68/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor        o uređenju preostalih šest primoštenskih plaža  u sklopu

priprema za sezonu 2017.

2.Datum sklapanja: 14. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  20.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 62

Redni broj: EV – BAG 69/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na dionici poljskog puta u „Fuštini brigu“

u duljini cca 450m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 19. lipnja  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 63

Redni broj: EV – NAB 70/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.64

Redni broj: EV – BAG 71/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi prometne signalizacije   za  privremenu regulaciju  prometa   na ŽC Primošten – Put Aurore

2.Datum sklapanja; 20. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 39.000 ,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita,  Dubrovačka 61,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 65

Redni broj: EV – BAG 72/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 335.130,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 66

Redni broj: EV – BAG 73/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi obrtničkih radova   pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 182.779,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 67

Redni broj: EV – BAG 74/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi instalaciji vodovoda i odvodnje  pomoćnih građevina

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 113.175,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 68

Redni broj: EV – BAG 75/17

1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi  vantroškovničkih /VTR/ građevinskih  radova

za potrebe vanjske  izvedbe  instalaciji vodovoda i Spomenika Gospe

od Loreta

/VEZA: 102/16/

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine / Anex

3.Iznos bez PDV-a: 235.532,06 kuna / vrijednost VTR-A/

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  120 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 69

     Redni broj: EV – NAB 76/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor        o  nabavi radova probijanja šetnice u duljini 450m

na potezu Terpli Bok od 700m

2.Datum sklapanja: 16. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  154.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 70

Redni broj: EV – BAG 77/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi detaljnog popisa za evidenciju duljine  HT vodova  u

cestama koje  su  u  vlasništvu ili  pod  upravljanjem  Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 46.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Luka Lakoš mag. ing. geod. iz  Šibenika,  Ul. Fra S.

Zlatanovića 10..

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 71

Redni broj: EV – NAB 78/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi betonskih radova  na potezu šetnice Tepli Bok

u duljini cca 700m

2.Datum sklapanja: 19. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 488.730,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60. kalendarskih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 72

Redni broj: EV – BAG 79/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne  dokumentacije  za  izradu pješačkih

prometnica  u centru  Primoštena  /idejnog, glavnog  i izvedbenog/

2.Datum sklapanja; 02. kolovoza 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 38.650,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 73

Redni broj: EV – NAB 81/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora na asfalterskim radovima

Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana  s mogućnošću  produljenja

po potrebi

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 74

Redni broj: EV – BAG 82/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uređenja  šetnice na potezu Marina lučica – Marina

Kremik u duljini od 3.800m i širini 3m

2.Datum sklapanja: 07. rujna 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  28.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 75

Redni broj: EV – BAG 83/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora nad kamenarskim, građevinskim,

obrtničkim i radovima vanjske instalacije  na platou Spomenika  Gospe

od Loreta

2.Datum sklapanja; 22. veljače 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.   iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

UG.br. 76

Redni broj: EV – NAB 84/17

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektroinstalaterskih radova na dijelu državne

ceste DC8 u Primoštenu na dionici  016

 1. Datum sklapanja: 12.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 486.829,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

UG.br.77

Redni broj: EV – NAB 85/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova asfaltiranja uskog dijela ulice u Stavoru

 1. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 22.975,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

UG.br.78

Redni broj: EV – NAB 86/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova uređenja dvije dionice u Kalini

 1. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 47.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  110 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

UG.br. 79

Redni broj: EV – NAB 87/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Ulici  Augusta Šenoe u Primoštenu

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 66.325,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

UG.br. 80

Redni broj: EV – NAB 88/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju  dijela obalne  šetnice „ Veliki usjek“

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 332.441,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K.Š.Đalskog 33

                                       OIB: 9937422123

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

                                      

UG.br. 81

Redni broj: EV – NAB 89/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabava, ugradnja i montaža dva rasvjetna  stupa  u Supljaku

 1. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 23.190.kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 radni dan

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

UG.br. 82

Redni broj: EV – NAB 90/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom  djelu / Izrada monografije Gospa od Loreta/

 1. Datum sklapanja: 14. travnja 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 52.500,00 kuna /neto/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Vanesa Varga iz Zagreba, Oroslavska 21

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 83

Redni broj: EV – BAG 91/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radovi iskopa kanala za rasvjetu  i nastavka

Popločavanja  šetnice u pravcu Bilo – Dolac / d= 750m i š= 2,4m/

2.Datum sklapanja: 09. listopada 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  349.650,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:    Obrt „ Ante“ Vl. Miro Klarić iz  Šibenika,

 1. brigade A26

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 84

Redni broj: EV – BAG 92/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanje poljskog puta  Sevid –

šetnica  kod  hotela  Marina lučica dužine 700m prosj. širine 5m

2.Datum sklapanja: 06. listopada 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  52.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 85

Redni broj: EV – NAB 94/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji ukrasnih rasvjetnih  stupova tip „Primošten“

na potezu šetnice od Bau bara  prema Teplom boku

 1. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 216.520,00.kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 86

Redni broj: EV – NAB 95/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji ukrasnih rasvjetnih  stupova tip“ Primošten“

na potezu Bilo  šetnica uvala  do kraja uvale Bilo

 1. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 149.470,00.kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 87

Redni broj: EV – BAG 96/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  izradi projektne dokumentacije i stručnom nadzoru na

izvođenju projektiranih radova

2.Datum sklapanja; 17. studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova /45 dana/

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „BCDE“ d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice I/J

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 88

Redni broj: EV – BAG 98/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga prijevoza robe  i usluga rada dizalicom

na šetnici Bilo – Dolac

2.Datum sklapanja; 08. studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 90.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :  „GRACIN TRANSPORT“ Obrt za prijevoz – 

Vl. Mate Gracin iz Primoštena, Bilo, Lokvica 2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 89

Redni broj: EV – NAB 99/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade II. Izmjene o dopune Urbanističkog plana

uređenja šireg područja naselja „Primošten“ („Službeni vjesnik

Općine Primošten“ broj 1/12 i 4/17)

2.Datum sklapanja: 02.  studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 68.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 

 1. br. 90

Redni broj: EV – NAB 100/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi elektroinstalaterskih radova  za pomoćne građevine

/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/

 1. Datum sklapanja: 22. studenog 2017.
 2. Iznos bez PDV-a: 110.552,00.kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br. 91

Redni broj: EV – BAG 101/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi stručnog nadzora nad radovima  građevinsko

obrtničkim i instalacijama vodovoda i odvodnje pomoćnih građevina,

obrtničkih radova  te nabavi instalacija vodovoda i odvodnje

2.Datum sklapanja; 13. studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.000,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 92

Redni broj: EV – BAG 102/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja

2.Datum sklapanja; 22 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.184,00  kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„TROMILJA BENZIN“ d.o.o iz Lozovca , Tromilja 1/a

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 93

Redni broj: EV – NAB 103/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi promo materijala spomenika  Gospe od Loreta

/autorski zaštićen i intelektualno vlasništvo Općine Primošten/

2.Datum sklapanja: 29.  studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 22.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o  iz Zagreba, Tomislavova 11,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 94

Redni broj: EV – NAB 104/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji

2.Datum sklapanja: 30.  studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “ d.o.o   u stečaju iz Šibenika,

Obala palih omladinaca 4 / zast. po stečajniom upravitelju Ivanu Rude/

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br. 96

Redni broj: EV – BAG 106 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  cementa i kamenih ploča i cementa za nastavak

uređenja šetnice / potez Bilo – Dolac/

2.Datum sklapanja; 14. studenog 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00+52.476,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2018. u više navrata po potrebi tijekom 6mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG.br. 97

Redni broj: EV – NAB 106/17  b)

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o iskopu kanala za rasvjetu i nastavak popločavanja

šetnice   Bilo – Dolac u duljini  cca 750m i  širini 2,4m

 1. Datum sklapanja: 09. listopada 2017.
 2. Iznos bez PDV-a : 349.650,00 kuna
 3. Razdoblje za koje je sklopljen: 90  kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt “ANTE”Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113. brigade A26

 1. Plaćanje: iz Proračuna općine
 1. br. 98

Redni broj: EV – BAG 107 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa

2.Datum sklapanja; 18. prosinca 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Z.U.T.O. „ARKADA“ iz Splita, Podstrana Poljičkih

knezova 13

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 99

Redni broj: EV – BAG 108 /17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova u Ulici Rupe

2.Datum sklapanja; 07. prosinca 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 130.802,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ GRADITELJ“ iz Drniša , Badanj, Dičaci 7

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 100

     Redni broj: EV – NAB 109/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi radova probijanja dvije dionice puta  Rupe –

Glavičica ukupne dužine 450m

2.Datum sklapanja: 19. prosinca 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  78.750,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,

Rupe 5B

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br.101

Redni broj: EV – BAG 110/17

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  probijanja poljskog puta na potezu od Juritin

maslina u pravcu Luketinih u duljini cca 1000m i širini 4m

2.Datum sklapanja; 19. prosinca  2017. godine

3.Iznos bez PDV-a: 60.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl.  Stipe Gruja iz Šibenika, Petra

Preradovića 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 102

Redni broj: EV – BAG 92/16

1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi kamenarskih radova radova – III Faza

Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 12. lipnja 2017. godine

3.Iznos bez PDV-a:  249.937,20 kn – 90.855,00 kn= 205.406,59 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 103

Redni broj: EV – BAG 103/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova gradnje rasvjete do Aurore

2.Datum sklapanja; 20. ožujka 2017. . godine

3.Iznos bez PDV-a: 206.620,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 kalendarskih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Popis nabava do 20.000,00 kuna bez obveze sklapanja ugovora

tijekom 2017. godine:

1.usluge servisa i izrade novogodišnjih ukrasa………………………… 19.155,00 kn

2.dodatne usluge u postupku izrade prostorne dokumentacije …………….6.000,00 kn

 1. nabava plakat i pozivnica za domjenak…………………………….….1.292,00 kn
 2. nabava vijenca……………………………………………………. …..2.000,00 kn
 3. održavanje kotla Buderus…………………………………………….. 1.812,50 kn
 4. servisno održavanje sustava klimatizacije……………………………19.000,00 kn
 5. periodični pregled vatrogasnih aparata………………………………..5.000,00 kn
 6. održavanje dizala u zgradi „TRN“……………………………………. 3.000,00 kn
 7. tehnička zaštita višenamjenske zgrade „TRN“………………………. 2.400,00 kn
 8. održavanje kompjuterskog programa za vođenje

uredskog poslovanja s digitalnim  arhiviranjem……………………..14.400,00 kn

11.usluge stručnog nadzora /za građ,obrtn.radove na.platou…………. …18.000,00 kn

12.koordinator zaštite na radu…………………………………………….. 7.200,00 kn

13.izrada geodetskog  snimaka ……………..…………………………..…7.000,00 kn

 1. probijanje puta za Lošćenjak .………………………………………..19.425,00 kn
 2. dobava i montaža KORS stupa 6m

s elektromaterijalom za lokaciju Podakraje…………………………….6.495,00kn

 1. prijevoz materijala s M. Raduče – igralište kod pjace……………………..2.100,00 kn
 2. dobava i montaža KORS stupa 8m- Šarićevi………………………….6.130,00 kn
 3. stručno usavršavanje …………….…………………………………….2.500,00 kn
 4. nabava vijenaca……………………………………………………….. 1.200,00 kn
 5. sanacija potpornog zida „Podakraje“……………………….………… 8.699,00 kn

21.nabava projektno tehničke dokumentacije / sanitarije – Gaj/…………..15.180,00 kn

22.nabava projektno tehničke dokumentacije / suvenirnica – Gaj/…………6.900,00 kn

 1. nabava projektno tehničke dokumentacije / Caffe bar – Gaj/…………..9.200,00 kn
 2. nabava potrošnog materijala/za“ 4 Sv. Rijeke“/………………………12.000,00 kn
 3. objave javnih rasprava urbanističkih planova……………………………1.480,00 kn
 4. nabava 4.000 l lož ulja…………………………………………………15.744,00 kn
 5. promidžba Primoštena snimanjem spota dronom………………………6.000,00 kn
 6. radovi na dionici poljskog puta u Kruševu u polju……………………..9.000,00 kn
 7. nabava priručnika za primjenu ZUP-a …………………………………. .340,00 kn
 8. usluge servisa i prijevoz službenog vozila……………………………….1.822,15 kn
 9. izrada elaborata nerazvrstanih cesta /Supljak, Šarićevi, Čikarini/……..14.850,00 kn
 10. uniforme za tri prometna redara …………………………………………5.702,40 kn
 11. oglašavanje na internetskom portalu „Dalmacija danas“ d.o.o………….12.000,00 kn
 12. nabava procjene zemljišta……………………………………………..…..500,00 kn
 13. usluge tijekom posjeta delegacije Loreta………………………………..1.835,00 kn
 14. nabava dvije dimenzije dvaju inox šahta……………..………………….4.600,00 kn
 15. nabava dekor stupića / kod Panorame/…………………………………10.395,00 kn
 16. nabava inox košara s betonskim postoljem……………………………..11.765,00 kn
 17. izrada autobusnih stajališta i oglasne ploče……………………………….7.300,00 kn
 18. betonska rampa za M.Raduču…………………………………………….2.872,50 kn
 19. dobava i ugradnja nove LED rasvjete i LED

reflektora  s demontažom  starih/ Bilo/…………………………………….7.904,00kn

 1. nabavi, ugradnji i montaži dva rasvjetna stupa u Supljaku………………..5.970,00kn
 2. naknadnoj ugradnji i montaži KORS stupa u naselju Bilo………………..4,889,00kn
 3. nabava dva rasvjetna stupa u Primoštenu ……………………………….16.503,00kn
 4. kamene ploče i cement za Kalinu…………………………………………9.446,40kn
 5. nabava i uspostavljanje GIS modula za porez za nekretnine………..……..7.920,0 kn
 6. rampa za invalide…………………………………………………………. 8.481,15kn
 7. usluge prijevoza tucanika jalovine …………………………………….. 6.800,00 kn
 8. mješanac za šetnicu Bilo …………………………………………………………14.875,00 kn
 9. nabava građevnog materijala za Kalinu………………………………………9.446,40 kn
 10. hortikultura za plato spomenika……………………………………………9.151,10 kn
 11. usluge oglašavanja na internetskom portalu Dalmacija danas……………12.000,00 kn

53.nabava 300l  lož ulja za bakljadu ………………………………………………………1.156,80 kn

54.nabava pokretnih WC kabina  ……………………………………………..2.500,00 kn

 1. dvije ARC kacige za prometne redare……………………………………….750,40 kn
 2. čestitka povodu međunarodnog praznika rada……………..………………..546,00 kn

57.radovi na dionici pol. puta Brda – Kremik…………………………. …… 15.000,00 kn

 1. radovi na dionici pol. puta Bilo …………………………………………..12.000,00 kn
 2. čišćenje i servis fontane ……………………………………………..…….6.176,90 kn
 3. nabava anti virus programa Anti virus eset endpoint ……………………..1.936,00 kn

61.izrada poligona za       Enduro  motocikle…………………………………10.800,00kn

 1. nabava ALU posuda za bakljadu………………………………………….….642,00 kn
 2. izrada i postava betonskih polukugli za Trg S………………………….….3.750,00 kn
 3. nabava i ugradnja pumpe za vodu ………………………………………….5.650,00kn
 4. usluge za potrebe uoči Dana općine ………………………………………..8.732,26 kn
 5. usluge tijekom akcije „ Darujmo krv“………………………………….….4.185,05 kn
 6. održavanje i tehnički pregled službenog vozila i mopeda…………………8.000,00 kn
 7. nabava pomoćnih potrepština …………………………………………………10.000,00 kn

69.radovi nasipavanja plaže Popažo…………………………………………….6.500,00 kn

70.izrada i dostava  standardnih i svečanih zastava…………………………….4.070,00 kn

 1. izrada, dostava i postava dva kamena postamenta…………………………7.636,00 kn
 2. sanacija dijela obale u starom dijelu Primošten……………………………18.840,00 kn
 3. izrada geodetskih podloga / Podakraje i Put Murve/………………………4.000,00 kn

/križanja Zagrebačke i Dubrovačke/…………..2.000,00 kn

 • Kraljevine Norveške II………………. 2.500,00 kn
 1. uređenje dijela šetnice Primošten – Bilo …………………………………..3.500,00 kn
 2. nabava Bilinara / hrvatske flore/……………………………………………500,00 kn

76.nabava šest uredskih fotelja ………………………………………………..3.323,70 kn 77.izrada i postavljanje  znakova  zabrane pristupa psima……………………..6.100,00 kn

 1. usluge prijevoza na Gaj………………………….………………………. 1.820,00 kn
 2. usluge oglašavanhaj javnog uvida u Elaborat

telekomunikacijske mreže Šarićevi Ćikarini – Supljak……….……………..920,00 kn

 1. nabava prigodnih poklona za  Male Dvornike……………………….…..1.885,00 kn

81.. nabava plažnog sigurnosnog materijala……………………………..…..10.310,00 kn

 1. izrada orto foto karte sa slojnicama…………………………………..…. 2.000,00 kn
 2. nabava stručnog nadzora nad izvođenjem

radova na šetnici Tepli Bok „u Primoštenu…………………………….. 10.000,00 kn

 1. izrada i postava prometne signalizacije….………………………………..3.845,00 kn
 1. iskolčenje ceste za iskop na Glavičicama…………………………………2.800,00 kn
 2. demontaža sustava na Bedemu i zgr. TZ Primošten……………………..3.990,00 kn
 3. nabava i ugradnja evakuacijske panik brave / ZS/…………………..…..1.500,00 kn
 4. nabava preslika katastarskog gradiva…………………………………….2.503,00 kn
 5. održavanje opreme za dezinf. vode centralne fontane ………………… .5.1231,90 kn
 6. uklanjanje borova na parkiralištu u Marinoj lučici……………………..1.250,00 kn
 7. usluge trajektnom linijom za Ankonu………………………………..…11.839,00 kn
 8. nabava servisa vatrogasne cisterne………………………………………3.500,00 kn
 9. fotografsko snimanje kipa Gospe od Loreta ……………………………16.000,00 kn

94 . usluge lekture  i korekture …………………………………………………2.500,00 kn

 1. grafički prijelom monografije………………………………………….10.000,00 kn
 2. recenzija knjige monografije………. ………………………………….. 2.750,00 kn

97.usluge sudskog tumača za engleski i talijanski…………………………….590,00 kn

 1. nabava, ugradnja i montaža pet betonskih stupića i svjetiljke…………..8.410,00 kn
 2. nabava digitalnog snimka 32 kanala uklučujući

servis, zamjenu i servisiranje  komplet sustava 24 kamere ………………7.990,00 kn

 1. usluga sem8inara edukacije i savjetovanaja -JN ……………………….1.100,00 kn

101.nab ava jednog prijenosnog računala……………………………………2.500,00 kn

 1. izrada i postava autobusne nadstrešnice sa signalizacijom………….18.700,00 kn

103.obvezno i kasko osiguranje s tehn.pregledom sl.vozila……………….. 3.363,24 kn

918,31 kn

 1. nabava iskolčenja pomoćnih zgrada na Gaju…………………………..1.750,00 kn
 2. nabava iskolčenja dijela šetnice / 2 puta/- Tepli bok ….……………….6.000,00 kn
 3. nabava,dobava i montaža 4 rasvjetna stupića Dekor

/za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu/…………………………..7.140,00 kn

 1. izrada Procjene rizika od velikih nesreća……………………………….8.000,00 kn
 2. servis prigodne novogodišnje rasvjete…………………………………4.215,00 kn
 3. nabava, dobava i montaža KORS stup 4m

/na brdu i  Bilo s popratnim  radovima/ ………………………………..16.860,00 kn

 1. objava Božićne i novogodišnje čestitke………………………………..2.800,00 kn
 2. stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova

na objektu pomoćne  građevine…………………………………………2.700,00 kn

 1. stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova

na objektu pomoćne  građevine…………………………………………6.500,00 kn

 1. nabava stručnih časopisa za rad JUO……………………………………5.363,67 kn

114.prigodni glazbeni program za domjenku………………………………… 1.600,00 kn

 1. izrada više vrsta plakata………………………………………………….1.560,00kn