Urbanistički plan uređenja naselja Dolac
DPU novog groblja
Izmjene i dopune UPU naselja Dolac
UPU naselja Dolac
UPU Marina Kremik
Izmjene i dopune UPU naselja Bilo
UPU naselja Bilo
UPU Primošten Burnji - Šarićevi
UPU Raduča
UPU sportsko rekreacijske zone Kremik R1
Izmjene i dopune UPU šireg područja naselja Primošten
UPU šireg područja naselja Primošten
UPU Ugo - Tur zone Huljerat - Bajna draga T3
UPU Ugo - Tur zone MARINA LUČICA
UPU Ugo-Tur zone AURORA - zona T2 - tur naselje
UPU zone UZ VOJSKE
Ciljane izmjene i dopune UPU zone Uz Vojske