Legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području Općine Primošten

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području Općine Primošten  za „0“ kuna

 Na planiranoj hitnoj 36.-oj sjednici Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 25. siječnja (petak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten raspravljati će se i odlučivati, između ostalog i o prijedlogu Načelnika Stipe Petrine o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području naše općine za „0“kuna.

 

 

 

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Primošten

Dana 13.srpnja 2012.godine Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je dana 27.srpnja 2012.godine objavljen  u „Narodnim novinama“ broj 86/12.

Općina Primošten poziva vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za legalizaciju ( izdavanje rješenja o izvedenom stanju).

Zahtjev za donošenje rješenja , članak 10. stavak 2. podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Javni poziv u cijelosti možete pročitati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/13-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-13-4

Primošten, 4. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 19. st.7, 20 – 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Financijsko računovodstvena služba u Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, kategorija II, potkategorija Viši stručni suradnik, u klasifikacijskom rangu 6 na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca i to:

 IVANA RUŽIĆ, Put blata 14, Kaštel stari

  DIJANA ZORIČIĆ, Zapadna magistrala 27.,  22 000 Šibenik

  TATJANA SMOLJO, Šantina 16, 21 217 Kaštel Štafilić

    DIJANA KOZINA, Put križa 29, 21216 Kaštel Novi

          Testiranje kandidata:

Obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 10. Siječnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Vijećnica, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata može bitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Obavijest i upute kandidatima za Oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Klasa: 112-03/13-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-13-3

Primošten, 2. siječnja 2013. godine

Obavijest i upute kandidatima za Oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

 Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije u Financijsko-računovodstvenoj službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije  obavlja slijedeće poslove:

1. brine o zakonitosti financijskog poslovanja Općine, sustavno prati stanje Proračuna, ostvarenje prihoda i predlaže mjere za pravovremenu naplatu i poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna

 1. kontrolira ispravnost likvidacije novčano materijalnih dokumenata s formalne i računske strane
 2. izrađuje nacrt prijedloga Proračuna,Odluke o izvršenju općinskog proračuna i godišnjeg obračuna, izvješća, analiza i programa za potrebe općine, županije i Ministarstva financija te obavlja stručne poslove izrade Nacrta akata financijske prirode i drugih materijala, analiza i izvješća za potrebe Općinskog vijeća, radnih tijela i Načelnika
 3. osigurava uvjete za razvitak, prati mogućnost povlačenja sredstava pristupnih fondova EU, predlaže poticajne instrumente za razvoj Općine, obrađuje elaborate i daje stručna mišljenja na investicijska ulaganja
 4. prati propise od  značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva
 5. osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama
 6. i druge poslove po potrebi koji se povjere

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih financija-proračuna i upravnog postupka,

–   intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

  Testiranje će se provesti pisanim putem na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori, a kandidati će zaokružiti točan odgovor.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12)
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12)

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 9/12) Općinsko vijeće objavljuje:

 JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten

Savjet mladih Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Primošten, Savjet ima pet(5) članova čiji mandat traje dvije(2) godine.

Pravo predlaganja kandidata  za članove Savjeta mladih imaju:

–         udruge mladih, odnosno udruge koje se bave mladima,

–         učenička vijeća,

–          studentski zborovi,

–         i drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih nogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života, s prebivalištem na području Općine Primošten.

Prijedlog kandidata mora sadržavati:

–         ime i prezime kandidata

–         datum i godinu rođenja

–         dokaz o prebivalištu /preslika osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu/.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe. predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, motivacijsko pismo, presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu kandidata , izvod iz registra udruga  ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar / za ustanove ili drugi registar odnosno odgovarajući dokaz.

Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Službenom vjesniku Općine Primošten, na općinskoj oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine: www.primosten.hr na adresu:

Općina Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

/ s naznakom: prijedlog

kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten/

 Prijedlog liste kandidata za članov Savjeta mladih Općine Primošten utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje   Općine Primošten, te isti upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

 Klasa: 021-05/12-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-12-2

Primošten,10. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIOMOŠTEN                           PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča

Sretne blagdane želi vam Općina Primošten

KLASA: 023-05/12-02/1

URBROJ: 2182/02-02-12-1

Primošten, 20. prosinca 2012.

    OBAVIJEST

 o promjeni radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten sukladno odluci načelnika Općine Primošten prigodom nadolazećih blagdana za sljedeće dane:

–         21. prosinca 2012. (petak) 07.00-13.00

–         24. prosinca 2012. (ponedjeljak) 07.00-13.00

–         31. prosinca 2012. ( ponedjeljak) 07.00-13.00

Stipe Petrina, načelnik Općine Primošten


Oglas za prijam u Financijsko-računovodstvenu službu

Klasa: 112-03/12-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-12-1

Primošten, 17. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11 i Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 1/12), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

         Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

(kategorija:II, potkategorija; Viši stručni suradnik, Klasifikacijski rang:6)

      –     1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 Stručni uvjeti:

 

 1. magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera,VSS

      smjer računovodstvo/financije,

 1. tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 2. organizacijske sposobnosti,
 3. komunikacijske vještine,
 4. poznavanje rada na računalu
 5. položen državni stručni ispit

 Napomena; uz točku 1. alineju 1. stručni naziv stečen završetkom sveučilišnog dodiplomskog studija čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) izjednačen je sa akademskim nazivom magistra uz naznaku struke temeljem čl. 4.Zakona o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine„ broj:107/07).

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

                životopis

                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome) 

                dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da  kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

                potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (Ugovor o radu, rješenje ili sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, odnosno dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je kandidat/kinja nezaposlen/a.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak prethodne provjere znanja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                 OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                              Pročelnik

                                              v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

                                                                                                        

 

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Klasa: 112-02/12-03/4
Ur. broj: 2182/02-03-12-4
Primošten, 4. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 24. U svezi članka 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten donosi:
ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijam u službu

Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, službu tajništva, za radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije na određeno vrijeme Klasa: 112-03/12-03/4 Ur.broj: 2182/02-03-12-4 od dana 13. studenog kolovoza 2012. godine objavljen na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Primošten, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na Oglas i objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Primošten.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN
pročelnik
v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Plavi cvijet 2012.

Općina Primošten je ovogodišnji dobitnik nagrade Plavi cvijet sa srebrenim znakom za osvojeno 2. mjesto u kategoriji mjesta od 1.000 do 3.000 stanovnika Hrvatske turističke zajednice u ekološkom-edukativnom projektu Volim Hrvatsku. Ovogodišnja svečanost je bila upriličena u Dubrovniku gdje je nagradu preuzeo zamjenik načelnika Općine Primošten, Jere Gracin.

U ovogodišnjoj akciji Plavi cvijet Šibensko-kninske županije Park don Ive Šarića je dobio priznanje za najuređeniji park Šibensko-kninske županije, a Općina Primošten je dobila priznanje za osvojeno I mjesto u kategoriji mjesta od 1 000 do 3 000 stanovnika za najuređeniju općinu u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Još jedna uspješna turistička sezona

Iza nas je još jedna uspješna turistička sezona u kojoj je ostvareno 748.414 noćenja što je 5% više u odnosu na prošlogodišnju sezonu kada je ostvareno 714.000 noćenja.
Najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju 374.447, zatim slijedi hotel „Zora“ s 118.597 noćenja, kamp 113.370 te nautičari 130.000 noćenja.

Sezona je tradicionalno započela proslavom Gospe od Loreta 10. svibnja, nastavljena proslavom i procesijom kroz mjesto Gospe od Porta 27. srpnja., s bogatim kulturno-zabavnih programom na ljetnoj pozornici uz folklorne večeri, večeri dalmatinskih klapa, plesne večeri i Puhačkim orkestrom Primošten nedjeljom.
Sezonu su također obilježila brojna gostovanja iz Litve, prijateljska gostovanja iz Slovačke i talijanske općine Apiro te Primoštenske Užance koje ove godine održane u Supljaku.
Primoštenske užance su manifestacija koja se tradicionalno održava svake godine prvi tjedan u kolovozu u drugom zaseoku, a cilj im je sačuvati izvorne vrijednosti i običaje.

Posebno ovogodišnje priznanje uručila je međunarodna organizacija INTERSTAS /Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza koja je Stipi Petrini dodijelila međunarodnu turističku nagradu POSEBNO PRIZNANJE 2012. za uređenje plaže Raduča u Primoštenu.

Rekonstrukcija ulice dr.Franje Tuđmana

U Primoštenu su započeli radovi rekonstrukcije i izgradnje partera ulice dr. Franje Tuđmana u Primoštenu koja prolazi zapadnim dijelom naselja Primošten.
Projektno rješenje obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju partera ulice u dužini 257,06m.
Rekonstrukcija i izgradnja partera ulice dr. Franje Tuđmana obuhvaća pretvaranje postojeće ulice iz kolne prometnice u jedinstvenu pješačku površinu uz rješavanje odvodnje, javne rasvjete, hortikulture i postavljanje urbane opreme.
Novouređena površina izvesti će se tako da omogući pristup interventnih i servisnih vozila s posebnom dozvolom.
Za ovo područje predviđena su dva režima prometa zbog velikih razlika u korištenju lokacije u ljetnom i zimskom dijelu godine. Ljetni režim prometa predviđa isključivo pješački promet s mogućnošću interventnog, servisnog i opskrbnog prometa, sa zonama za postavu ljetnih terasa i slobodnom zonom za pješački i kolni promet i promet u mirovanju u zoni na kojoj se su ljeti predviđene terase.
Na prostoru zahvata predviđeno je uklanjanje postojeće konstrukcije koja je nekvalitetna, oštećena i većim dijelom dotrajala te onemogućuje uklapanje koja uvjetuju rubna visinska ograničenja. Zahvat na postojećoj kolničkoj konstrukciji sadržavati će uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, proširenje kolnika na cijeloj duljini zahvata.
Projekt je vrijedan g tri i pol milijuna kuna i financira ga Općina Primošten.
Izvođač radova je poduzeće „Ran „ d.o.o. iz Šibenika., a radovi bi trebali biti završeni do 1. travnja 2013. godine.

   

Tečaj čipke u Primoštenu

Tečaj čipke, koji je odobren na redovitom godišnjem natječaju Ministarstva kulture organizira Muzej grada Šibenika u suradnji s Općinom Primošten.
Tečaj počinje 27. studenog 2012. godine u knjižnici Ante Stračević u zgradi Trn, sv. Josipa 7, od 17.00 i 19.00 i održavati će se u tom terminu svakog utorka.
Pozivamo sve zainteresirane građane Općine Primošten za Tečaj čipke da se jave u Općinu Primošten, sv. Josipa 7, 22 202 Primošten ili na tel.: 571 900.
Tečaj čipke će voditi etnolog Muzeja grada Šibenika g. Jadran Kale i podučavateljica gđa Rosanda Ilić iz Primošten.
Na ovogodišnjoj izložbi u Etnografskom muzeju u Zagrebu “Pohvala ruci – čipkarstvo u Hrvatskoj”, koja je bila otvorena do 4. studenoga 2012., izložena je bila i klasična primoštenska čipka koja se izrađuje na igle.
U Primoštenu se od davnine razvijala izrada čipke s primjenom na košulju ženske narodne nošnje.
Tako i prvi povijesni zapis iz 1 550. god. samo spominje čipku na ženskoj nošnji. Više podataka o tome imamo kasnije iz Beča, iz ženskih izvora i iz samog Primoštena.

Općinsko vijeće

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće predstavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup¬šti¬ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 članova kako slijedi:

1. Jere Gracin, predsjednik OV, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
2. Ante Jurić, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
3. Anita Perkov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
4. Antonija Gracin, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
5. Ivana Huljev, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
6. Tomislav Pancirov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
7. Jurica Soža, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
8. Stipe Gruja, potpredsjednik OV, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
9. Živana Čobanov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
10. Jere Nižić, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
11. Nediljko Marinov, član HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
12. Nikolina Friganović, član HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
13. Šime Šarić , član MOST, DOMOVINSKI POKRET (DP), LOZA NEZAVISNA LISTA (LOZA)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Primošten

Izjave vjećnika

Sjednice Vijeća - Saziv 2021-2025
Sjednice Vijeća - Saziv 2017-2021
Sjednice Vijeća - Saziv 2013-2017

Javna nabava

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elementum orci ac ligula ullamcorper vestibulum. Donec      sodales quam ut nibh dictum vel mattis purus convallis. Nam varius massa et turpis varius porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla enim enim, luctus sed lacinia a, tempus ut ligula. Quisque tincidunt placerat nisi, vitae cursus erat posuere sit am

Odluke općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća - upotreba općinske zastave

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Načelnika
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Općinsko vijeće donosi Odluku o davanu suglasnosti na Odluku Načelnika o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten, Klasa: 017-03/12-02/1;Ur. Broj: 2182/02-02-12-1 od dana16. ožujka 2012. godine

Članak 2.

Odluka Načelnika iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..

Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

Odluka o upotrebi općinske zastave Općine Primošten

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Načelnik Općine Primošten dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten.

Članak 2.

Zastava Općine Primošten koristi se samo u izvornom obliku na način kojim se ističu: ugled, pripadnost, tradicija i dostojanstvo Općine Primošten.

Članak 3.

Zastava Primoštena je plava sa žutim obrubljenim grbom u sredini koji prikazuje kip Crne Madone (Gospe od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmerokutnih zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u primoštenskom kraju od XVIII stoljeća dok se njen kip čuva u središnjoj crkvi Sv. Jurja u starom dijelu poluotoka Primošten. Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je mjesto izgrađeno.

Članak 4.

Općina Primošten ima svečanu zastavu, crkvenu i svjetovnu, obje namijenjene za posebne prigode.
Crkvena zastava čuva se u prostoru Župne crkve Sv. Jurja.
Svjetovna svečana zastava čuva se u službenim prostorijama Općine Primošten.

Članak 5.

Obje svečane zastave simetrično, svojom sredinom, vise na koplju koje na vrhu završava kod crkvene zastave križem, sve u identičnom izvedbi križa i koplja kao onog koje čuva bratovština Sv. Jurja. Izrađene su na materijalu – svili, izrađenom zlatovezom sa centralnim likom zaštitnice Općine Primošten „Gospe od Loreta“, sa pripadajućim metalnim stalkom na kojem samostalno stoje kada se tijekom godine iste ne koriste .

Članak 6.

Zastava se tijekom hgodine može isticati:
1/ na zgradi u kojoj je sjedište Općine Primošten,
2/ u dane praznika RH,
3/ na Dan Općine Primošten,
4/ na zgradama pravne osobe čiji je osnivač Općina Primošten,
5/ prilikom održavanja političkih, vjerskih, znanstvenih, kulturno umjetničkih, zabavnih, športskih i drugih javnih skupova koji se održavanju u Općini Primošten sukladno pravilima i običajima održavanja takve vrsti skupova.
5/ i drugim prilikama ako njena upotreba nije u suprotnosti s važećim propisima te odredbama ove Odluke kada Načelnik može rješenjem odobriti uporabu zastave fizičkim i pravnim osobama u slučajevima kada ocjeni da je to i interesu općine.
6/u Dane žalosti zastava se ističe na zgradi Općine Primošten na pola koplja.

Članak 7.

Imajući u vidu narav prigoda u kojima se svečane zastave opisane u članku.4. ove Odluke koriste, utvrđuje se slijedeće:

Crkvenu zastavu povjerenu na čuvanje Župi crkve Sv. Jurja u svečanim prigodama i procesiji.nosi na čelu procesije aktualni Načelnik Općine Primošten, njegov zamjenik , predsjednik aktualnog Općinskog vijeća ili njegov zamjenik na prijedlog naprijed pobrojanih dužnosnika.
Moguće je da zastavu Općine Primošten nose i bivši dužnosnici ali isključivo po prijedlogu aktualnog Načelnika Općine Primošten u tom trenu.

Članak 8.

Zabranjeno je javno isticati poderanu ili na drugi način oštećenu zastavu Općine Primošten .

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-02-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

Statut Općine Primošten

II. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten i statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

Statut Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21) 

Poslovnik Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21) 

Statut Općine Primošten 2018.

Poslovnik Općinskog vijeća 2018.

Statutarna odluka 2018.

 

Statut Općine Primošten (.pdf)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten (.pdf)

Statut Općine Primošten

 

 

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 38. sjednici održanoj dana

29. ožujka 2013. godine donosi:

 

Statut

Općine Primošten

 

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Primošten,njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

 

 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 

 

II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 3.

 

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Primošten.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Općina je pravna osoba.

 

Članak 4.

 

U sastavu Općine je sedam (7) naselja: Kruševo, Ložnice, Primošten, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji i Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine i Bilo.

 

Članak 5.

 

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 6.

 

Općina Primošten je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 7.

 

Općina Primošten u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalno gospodarstvo,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)        zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu,

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Članak 8.

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine detaljnije se uređuj odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općina Primošten može obavljanje pojedinih poslova iz članka 7. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu sa posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova iz stavka 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće

 

Članak 9.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Šibensko – kninsku županiju.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

IV.SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 10.

 

Općina Primošten ima grb i zastavu odobrene od strane Središnjeg tijela državne uprave.

Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuju se posebnom Odlukom općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može  posebno odlukom ustanoviti i svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine

 

Članak 11.

 

Općina ima pečate.

Sukladno stavku 1. ovog članka općinska tijela imaju posebne pečate i to pečat: Općinskog vijeća, pečat općinskog načelnika.

Jedinstveni upravni odjel ia također svoj pečat .

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz prethodnih stavka ovog članka uređuju se posebnom odlukom u skladu s zakonom i ovim Statutom.

 

V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

 

Članak 12.

 

U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

 

Članak 13.

 

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade, zahvalnice i druga javna priznanja građanima i pravnom osobama za naročite uspjehe, osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u područjima:  gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture. zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

 

Članak 14.

 

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz članka 13. ovog Statuta.

 

Članak 15.

 

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

 

Članak 16.

 

Vrste, uvjete dodjeljivanja, sadržaj, oblik i postupke dodjele javnih priznanja Općine kao i tijela koja ih dodjeljuju propisana su posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Osim priznanja pobrojanih člankom 13. Općinsko vijeće ili Općinski načelnik mogu za pojedine prigode ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

 

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 17.

 

Tijela Općine jesu:

1./ Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

2./ Izvršno tijelo – Općinski načelnik

 

1. Predstavničko tijelo -Općinsko vijeće

Članak 18.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog načelnika odnosno poslove i zadaće obavlja načelnik na način da odlučuje o svemu što nije izričito zakonom stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

 

Članak 19.

 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

 

Članak 20.

 

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

 

Članak 21.

 

Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova odnosno vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od trinaest članova vijeća ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pojedine nacionalne manjine u Općinskom vijeću u kojem njeni pripadnici imaju pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Sukladno stavku 2. ovog članka u navedenom slučaju pripadnicima konkretne nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten

 

Članak 22.

 

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

 

Članak 23.

 

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

 

Članak 24.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 25.

 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput(1) u tri (3) mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka2.i3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana sukladno stavku 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Članak 26.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko vijeće,

–          saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

–          predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

–          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje rad radnih tijela,

–          potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

–          brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika ,

–          brine o zaštiti prava vijećnika

–          te obavlja druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 27.

 

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

 

Članak 28.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

 

Članak 29.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

–          ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;

–          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetbu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude

–          ako odjavi prebivalište s područja Općine Primošten, danom prestanka prebivališta,

–          ako mu prestane hrvatsko  državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

–          smrću.

 

Članak 30.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog  vijeća,

–          postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskg načelnika,

–          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati a u radnim tijelima  kojih je član i glasovati i

–     tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od

upravnog tijela Općine.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registre birača za vrijeme dok obavljaju dužnost vijećnika.

Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

 

Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona. Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pismeni zahtjev smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. Ako podnese pismeni zahtjev Predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti nastavlja obnašati dužnost člana Općinskog vijeća. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata  svoj manda5t staviti u mirovanje  iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva Predsjedniku Općinskog vijeća a mirovanje ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Članak 32.

 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 33

 

U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:

 

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

–          donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna,

–          usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

–          donosi Odluku o privremenom  financiranju,

–          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

–          donosi Odluku o promjeni granica Općine Primošten,

–    uređuje ustrojstvo i djelokrug     upravnog tijela,

–  donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja

ocjenjivanja

–          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

–          predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je Općina osnovala ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

–          daje prethodne suglasnost na Statute ustanova ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

–          donosi odluke o popisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,u skladu s zakonom i općim aktom,

–          raspisuje lokalni referendum,

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

–          odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

–     donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku  za dodjelu javnih priznanja i

dodjeljuje javna priznanja,

–          imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, ovim Statutom o posebnim

odlukama Općinskog vijeća,

–          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

–          utvrđuje da u nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera sukladno zakonu i ovom Statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 9. ovog Statuta na županiju odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost  na izbor  ravnatelja  ustanova  ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi odluke o  izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja ,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom Statutu.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Primošten. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici istog.

 

Članak 34.

 

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća.detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od  značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

Radna tijela

 

Članak 36 .

Radna tijela Općinskog vijeća su:

–          Komisija za izbor i imenovanja,

–          Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

–          Mandatna komisija.

 

Članak 37 .

 

 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

–          izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

–          imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

–          propise o primanjima vijećnika te naknade za rad u Općinskom vijeću.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 38 .

 

Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost:

–    predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

–          predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

–          razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću

–          obavlja i druge poslove uređene ovim Statutom.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 39 .

 

Mandatna komisija:

–          na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

–          obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

–           obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti  o obavještava Općinsko vijeće  da su ispunjeni zakonski uvjeti  za početak mandata  zamjeniku vijećnika

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana

 

Članak 40.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatrana drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća a naročito za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge u svezi pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevno redu Općinskog vijeća.

 

Članak 41.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

 

2. Izvršno tijelo – općinski načelnik

 

Članak 42.

 

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

 

Članak 43.

 

Načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju prema svom izboru i imaju pravo odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili počasno te o tome dostaviti pisanu obavijest  sukladno Zakonu.

Ako općinski načelnik ili njegov zamjenik ne dostave pisanu obavijest smatra se da dužnost obavlja volonterski.

 

Članak 44.

 

Načelnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća

 

Članak 45.

 

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

–   priprema prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata Općinskog vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje proračuna,

–  upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu

Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s zakonskim propisima,

–          upravlja prihodima i rashodima Općine,

–          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova  kojih je osnivač Općina,

–          donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

–          imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine

–          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

–          utvrđuje Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

–           predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

–          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana ,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

–          daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

–          imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba osim trgovačkih društava kojima je Općima osnivač,

–   do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu

–   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom

Općinskog vijeća

–          donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine ,

–          organizira zaštitu od požara na području Općine vodi brigu uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

–          usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,

–          nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

–          daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

–          obavlja nadzor nad zakonitošću rad tijela mjesni odbora,

–          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

uključivši poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na uređivanje poslova iz samoupravnog djelokruga ako se zakonom ili drugim propisom ne može utvrditi ili nije jasno određeno nadležno tijelo odnosno Načelnik odlučuje o svemu što izričito zakonom nije stavljeno u stvarnu  nadležnost Općinskog vijeća.

 

 

Članak 46.

 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz članka 45. stavka1. točke 8. tromjesečno najkasnije do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 47.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu odnosno i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored izvješća iz stavka 1. ovog članka tražiti od načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog zahtjeva o istom pitanju.

 

Članak 48.

 

Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

–          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u

roku od 8dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini,

općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne

uprave u županiji

–   ima pravo obustaviti od primjene opći akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt

u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima koje je donijelo Općinsko

vijeće.

Članak 49.

 

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je spriječen u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim Statutom.

Iznimno, izvršno tijelo je zamjenik načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka roka dvije godine mandata u Općini.

 

Članak 50.

 

Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3. mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.

 

Članak 51.

 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

–          danom dostave pisane ostavke ,

–          danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

–    danom prestanka prebivališta na području Općine ,

–    danom prestanka hrvatskog državljanstva i

–          smrću.

Članak 52.

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz članka 51. ovog Statuta prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine će u roku od roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika ako prestane mandat zamjenika Načelnika prijevremeni izbori za zamjenika načelnika neće se održati.

Ako mandat iz nekog od razloga utvrđenih člankom 51. ovog Statuta prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

 

Članak 53.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučajevima i u postupku na način kako je to propisanom člankom 78. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske do provođenja prijevremenih izbora imenuje povjerenika za obnašanje dužnosti iz nadležnosti načelnika.

Članak 54.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

 

Članak 55 .

 

Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

 

Jedinstveni upravni odjel

Članak 56.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom kao i poslova državne uprave koji s zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.

Akt o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Politika zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine provodit će se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina na način da se pripadnicima konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten osigura  zastupljenost u upravnom tijelu.

 

Članak 57.

 

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

 

Članak 58.

 

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom načelniku.

 

Članak 59.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.

 

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

 

Članak 60.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Primošten čine

imovinu.Općine Primošten.

Imovinom Općine  upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona o ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

Članak 61.

 

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

1.      općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,,

2.      prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine Primošten ,

3.      prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela,

4.      prihodi od koncesija,

5.      novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

6.      udio u zajedničkim porezima  i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7.      sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8.  donacije građana pravnih i fizičkih osoba i

9. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 62.

 

Procjenu godišnjih prihoda t utvrđeni iznos rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz koji potječu.

Svi rashodi  proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

 

Članak 63.

 

Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za  godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 64.

 

Općinsko vijeće donosi proračun u tekućoj godini za slijedeću godinu na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom donosi Općinsko vijeće.

Članak 65.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopuna proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 66.

 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

VIII. AKTI OPĆINE

 

Članak 67.

 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut,

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

 

Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, opće akte kada j za to ovlašten zakonom, Statutom  ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 69.

 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 70.

 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u vlastitom službenom glasilu-„ Službeni vjesnik Općine Primošten“.

Članak 71.

 

Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata  iz stavka 1. ovog članka može se sukladno odredbama zakona izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Šibensko kninske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima se odlukom Općinskog vijeća povjerene javne ovlasti.

 

Članak 72.

 

Nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga obavlja Ured države uprave Šibensko kninske županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Članak 73.

 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 74.

 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u Službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

 

 

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 75.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 2. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

 

Članak 76.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 77.

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 76. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku o mora sadržavati osobne podatke (ime, prezime, adresu, prebivalište i MBG ili OIB kao i vlastoručni potpis birača .

Općinsko vijeće  ne smije raspisati referendum  za opoziv općinskog načelnik ili njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za načelnika.

 

Članak 78.

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan , Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti referenduma.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno u roku od 60 dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga u daljnjem roku od 30 dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga  donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati , donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela

Članak 79.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuj referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

 

Članak 80.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača..

Članak 81.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 76. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

 

Članak 82.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg kata ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja može iz stavka1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog referenduma potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

Članak 83.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 82. stavka 3. ovo Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora,može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru u pravilu je javno a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 84.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

 

 

Članak 85.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

 

Članak 86.

 

 

Ostvarivanje prava iz članka 85. ovog Statuta osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

Članak 87

 

Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

1.      Osnivanje mjesnih odbora

 

Članak 88.

 

Kao oblik mjesne samouprave radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori.

 

Članak 89.

 

Mjesni odbor se osniva za pojedina naselja, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja, koji čini zasebno razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća /o osnivanju, preustroju ili o osnivanju novih mjesnih odbora/.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 90.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 91.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora , udruge sa sjedištem za području Općine te općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku  dostavlja općinskom načelniku.

Članak 92.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik, utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način ili ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 93.

 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

 

2.      Tijela mjesnog odbora

 

Članak 94.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 95.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem a mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Za člana mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

 

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 96.

 

Vijeće mjesnog odbora bira iz redova svojih članova predsjednika , većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora  predstavlja mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran vijeću mjesnih odbora

 

Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora u roku 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora  pa do dana izbora ne može  proteći manje od 30 dana  niti vi8še od 60 dana

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom  shodno se primjenjuju odredbe odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 97.

 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

 

Članak 98.

 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

 

Članak 99.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Članak 100.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja  potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa i drugih  lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 101.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i obveza  i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara općinskom načelniku.

Članak 102.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi  koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih i fizičkih osoba.

 

4. Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 103.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada tekuće godine, za narednu godinu.

 

Članak 104.

 

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka  dostavlja se Načelniku.

 

Članak 105.

 

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona, ovog Statuta i posebnoj odluci Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

Članak 106.

 

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 88. do 102. ovog Statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

 

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

 

Članak 107.

 

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

 

6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

 

Članak 108.

 

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

 

Članak 109.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 110.

 

Općinska uprava – Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.

 

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

 

Članak 111.

 

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe svakodnevne građana Općine,  Općina osigurava djelatnosti osnivanjem trgovačkog društva, vlastitog pogona, ustanove ili druge pravne osobe sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 112.

 

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

 

Članak 113.

 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja  pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojim ima udjele imenuje općinski načelnik.

 

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE  ( REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 114.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Primošten uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije .

 

Članak 115.

 

Općinsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma /ugovora, povelje, memoranduma i sl/ o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Članak 116.

 

Radi suradnje, u smislu čanka 114. stavka 2. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

 

Članak 117.

 

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

 

Članak 118.

 

O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu Statuta općine može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik o normativnu djelatnost Općinskog vijeća

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Članak 119.

 

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Općine.

Promjena Statuta usvojena je ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 120.

 

Promjena statuta može se izvršiti Odlukom.

 

Članak 121.

 

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog Statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

 

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 122.

 

Odluke i drugi opći akti Općine doneseni na temelju Statuta Općine      Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona  kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

 

Članak123.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 7/09 ).

 

Članak 124.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.

 

 

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-1

Primošten, 29. ožujka 2013. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča

 

 

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 120. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Primošten donosi:

 

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

 

 

Članaka 1.

 

U Statutu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) u poglavlju II.  STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE mijenja se dosadašnji članak 4. na način da  glasi:

„U sastavu Općine Primošten nalazi se šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine Ložnice i Bilo.“

 

Članak 2.

 

Dosadašnji čanak 20 briše se i mijenja na način da isti sada glasi:

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira  na sjednici iz stavka 2. ovog članka , ovlašteni sazivač sazvat  ć novu konstituirajuću sjednicu  u roku od 30 dana od dana   kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira ni  tom roku , ovlašteni sazivač  sazvat će konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član one kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova“.

 

 

Članak 3.

 

Dosadašnji čanak 50 stavak3. briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3.ovog Statuta , kad se za to ostvare propisani uvjeti u svezi zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika općine, mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.“

 

Članak 4.

 

U podnaslovu „Jedinstveni upravni odjel“ mijenja se dosadašnji članak 57.na način da iza teksta dosadašnjeg stavka 1. nastavlja novim stavkom 2. koji glasi:

„Odluku o utvrđenom prethodnim stavkom ovog članka donosi Općinsko vijeće.“

 

Članak 5.

 

U poglavlju „VIII. AKTI OPĆINE“ briše se dosadašnji članak 69 stavak 1. mijenja se na način da se iza riječi „Općinskog vijeća“ nastavlja dvotočkom i riječima „ podnose prijedloge vijeću“ zatim stavlja se zarez i nastavlja dosadašnjim tekstom“ donose zaključke i preporuke.“.

Članak 6.

 

U prethodno citiranom poglavlju briše se i dosadašnji članak 71.stavak1. na način da sada glasi:

„Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba“

 

Članak 7.

 

U poglavlju“ JAVNOST RADA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj VIII. i umjesto kojeg treba stajati novi redni broj IX .

Članak 8.

 

U prethodno citiranom poglavlju mijenja se članak 74. stavak 2. tako što se briše točka i nastavlja tekstom kako slijedi:

„ ili njegov zamjenik, a mogu i oba istovremeno“ „

Ujedno se mijenja stavak 4. tako da se u dosadašnjem tekstu iza riječi Načelnika isti  dopunjuje riječima „ po potrebi“ dok se iz konteksta rečenice skroz brišu dvije riječi „ redovitih mjesečnih “

Članak 9.

 

U poglavlju „NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj IX. i podredno tome stavlja novi redni broj X dok se mijenjaju njegov članak 77. stavak 3. tako da se iz teksta skroz briše riječ „MBG“.

U prethodo citiranom poglavlju dosadašnji članak 85. stavak 1.briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Članak 10.

 

U poglavlju „MJESNA SAMOUPRAVA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj X.umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XI.

Članak 11.

 

U poglavlju „USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XI i umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XII .

 

Članak 12.

 

U poglavlju „OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ podredno prethodnom pomijeranju rednih brojeva za jedan naprijed, dosadašnji dodijeljeni broj XII. i zamjenjuje također brojem XIII.

 

Članak 13.

 

U poglavlju „POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIII i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XIV .

 

Članak 14.

 

U poglavlju „ZAKLJUČNE ODREDBE“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIV i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XV .

 

Članak 15.

 

Ovalšćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Primošten.

 

Članak 16.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten«.

 

 

 

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-2

Primošten, 19. srpnja 2013. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko  Bolanča

Općinski načelnik

Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa općinu te obavlja poslove utvrđene statutom općine.
Općinskog načelnika i zamjenika se bira na neposrednim izborima.

Općinski načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2.  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
 3.  usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 4.  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
 5.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
 6.  obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Načelnik: Stipe Petrina

[email protected]

tel: 022 571 901
mob: 091 1444142
fax: 022 571 902

Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

ODLUKA o izuzimanju od postupanja u postupku restitucije nekretnina oduzetih za Zagrebačku ulicu od strane Općine Primošten na štetu društva Prima centar d.o.o.

IZVJEŠĆE u vezi odnosa Općine Primošten i društva Prima centar d.o.o. i načinu rješavanja međusobnih odnosa

Povjerenstvo – Zahtjev za mišljenje obveznika Stipe Petrina – dopuna dokumentacije

Dostava dokumentacije na provjeru i traženje odobrenja povjerenstva – Ugovor o zamjeni nekretnina

Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na zahtjev obveznika Stipe Petrine

Zahtjev za davanje mišljenja/odobrenja za poduzimanje radnji od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Primošten za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

Provedbeni program Općine Primošten za razdoblje od 2021. – 2025. godine

Rješenje o stupanju na dužnost načelnika Stipe Petrine

Rješenje o stupanju na dužnost zamjenika načelnika Jerka Prgina

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

OIB: 16878804200

Pročelnik po ovlaštenju općinskog načelnika
Grgo Soža, mag.iur.
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 905

Savjetnik za imovinsko pravne poslove
Ivana Bura, dipl.iur.
Email:
Tel.: +385 22 571 905

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju
Milena Pleić, upravni pravnik
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 905

Viši referent za administrativne poslove
Ines Skorin, bacc.oec.
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 900

Savjetnica za računovodstvo i financije
Antonia Bolanča, mag.oec.
Email: [email protected]
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za računovodstvo i financije
Srđan Kutlača, mag.oec.
Email: [email protected]
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za prostorno planiranje
Milan Erceg, dipl. ing. prometa
Email: [email protected]
Tel:+385 22571 910

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i informatiku
Ante Bogdan, dipl. tur. kom.
Email: [email protected]
Tel: +385 22 571 907

Referent – Komunalni redar
Ivica Babačić
Email: [email protected]
Tel:+385 22 571 910

Referent – prometni redar

Ante Papak

Ante Čobanov

Akti Općine Primošten

II. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten i statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

Statut Općine Primošten 2018.

Poslovnik Općinskog vijeća 2018.

Statutarna odluka 2018.

Statut Općine Primošten (.pdf)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten (.pdf)

Statut Općine Primošten

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 38. sjednici održanoj dana

29. ožujka 2013. godine donosi:

Statut

Općine Primošten

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Primošten,njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 3.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Primošten.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Općina je pravna osoba.

Članak 4.

U sastavu Općine je sedam (7) naselja: Kruševo, Ložnice, Primošten, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji i Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine i Bilo.

Članak 5.

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 6.

Općina Primošten je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 7.

Općina Primošten u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalno gospodarstvo,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)        zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu,

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 8.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine detaljnije se uređuj odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općina Primošten može obavljanje pojedinih poslova iz članka 7. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu sa posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova iz stavka 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće

Članak 9.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Šibensko – kninsku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

IV.SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 10.

Općina Primošten ima grb i zastavu odobrene od strane Središnjeg tijela državne uprave.

Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuju se posebnom Odlukom općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može  posebno odlukom ustanoviti i svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine

Članak 11.

Općina ima pečate.

Sukladno stavku 1. ovog članka općinska tijela imaju posebne pečate i to pečat: Općinskog vijeća, pečat općinskog načelnika.

Jedinstveni upravni odjel ia također svoj pečat .

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz prethodnih stavka ovog članka uređuju se posebnom odlukom u skladu s zakonom i ovim Statutom.

V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 12.

U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 13.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade, zahvalnice i druga javna priznanja građanima i pravnom osobama za naročite uspjehe, osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u područjima:  gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture. zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 14.

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz članka 13. ovog Statuta.

Članak 15.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Članak 16.

Vrste, uvjete dodjeljivanja, sadržaj, oblik i postupke dodjele javnih priznanja Općine kao i tijela koja ih dodjeljuju propisana su posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Osim priznanja pobrojanih člankom 13. Općinsko vijeće ili Općinski načelnik mogu za pojedine prigode ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 17.

Tijela Općine jesu:

1./ Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

2./ Izvršno tijelo – Općinski načelnik

1. Predstavničko tijelo -Općinsko vijeće

Članak 18.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog načelnika odnosno poslove i zadaće obavlja načelnik na način da odlučuje o svemu što nije izričito zakonom stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

Članak 19.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 20.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Članak 21.

Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova odnosno vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od trinaest članova vijeća ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pojedine nacionalne manjine u Općinskom vijeću u kojem njeni pripadnici imaju pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Sukladno stavku 2. ovog članka u navedenom slučaju pripadnicima konkretne nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten

Članak 22.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 23.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 24.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 25.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput(1) u tri (3) mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka2.i3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana sukladno stavku 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Članak 26.

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko vijeće,

–          saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

–          predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

–          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje rad radnih tijela,

–          potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

–          brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika ,

–          brine o zaštiti prava vijećnika

–          te obavlja druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

Članak 28.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Članak 29.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

–          ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;

–          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetbu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude

–          ako odjavi prebivalište s područja Općine Primošten, danom prestanka prebivališta,

–          ako mu prestane hrvatsko  državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

–          smrću.

Članak 30.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog  vijeća,

–          postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskg načelnika,

–          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati a u radnim tijelima  kojih je član i glasovati i

–     tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od

upravnog tijela Općine.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registre birača za vrijeme dok obavljaju dužnost vijećnika.

Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 31.

Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona. Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pismeni zahtjev smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. Ako podnese pismeni zahtjev Predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti nastavlja obnašati dužnost člana Općinskog vijeća. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata  svoj manda5t staviti u mirovanje  iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva Predsjedniku Općinskog vijeća a mirovanje ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Članak 32.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33

U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

–          donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna,

–          usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

–          donosi Odluku o privremenom  financiranju,

–          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

–          donosi Odluku o promjeni granica Općine Primošten,

–    uređuje ustrojstvo i djelokrug     upravnog tijela,

–  donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja

ocjenjivanja

–          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

–          predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je Općina osnovala ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

–          daje prethodne suglasnost na Statute ustanova ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

–          donosi odluke o popisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,u skladu s zakonom i općim aktom,

–          raspisuje lokalni referendum,

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

–          odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

–     donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku  za dodjelu javnih priznanja i

dodjeljuje javna priznanja,

–          imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, ovim Statutom o posebnim

odlukama Općinskog vijeća,

–          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

–          utvrđuje da u nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera sukladno zakonu i ovom Statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 9. ovog Statuta na županiju odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost  na izbor  ravnatelja  ustanova  ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi odluke o  izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja ,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom Statutu.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Primošten. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici istog.

Članak 34.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.

Poslovnikom Općinskog vijeća.detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od  značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

Radna tijela

Članak 36 .

Radna tijela Općinskog vijeća su:

–          Komisija za izbor i imenovanja,

–          Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

–          Mandatna komisija.

Članak 37 .

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

–          izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

–          imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

–          propise o primanjima vijećnika te naknade za rad u Općinskom vijeću.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 38 .

Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost:

–    predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

–          predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

–          razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću

–          obavlja i druge poslove uređene ovim Statutom.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 39 .

Mandatna komisija:

–          na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

–          obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

–           obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti  o obavještava Općinsko vijeće  da su ispunjeni zakonski uvjeti  za početak mandata  zamjeniku vijećnika

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana

Članak 40.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatrana drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća a naročito za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge u svezi pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevno redu Općinskog vijeća.

Članak 41.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

2. Izvršno tijelo – općinski načelnik

Članak 42.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

Članak 43.

Načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju prema svom izboru i imaju pravo odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili počasno te o tome dostaviti pisanu obavijest  sukladno Zakonu.

Ako općinski načelnik ili njegov zamjenik ne dostave pisanu obavijest smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Članak 44.

Načelnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća

Članak 45.

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

–   priprema prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata Općinskog vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje proračuna,

–  upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu

Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s zakonskim propisima,

–          upravlja prihodima i rashodima Općine,

–          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova  kojih je osnivač Općina,

–          donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

–          imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine

–          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

–          utvrđuje Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

–           predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

–          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana ,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

–          daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

–          imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba osim trgovačkih društava kojima je Općima osnivač,

–   do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu

–   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom

Općinskog vijeća

–          donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine ,

–          organizira zaštitu od požara na području Općine vodi brigu uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

–          usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,

–          nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

–          daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

–          obavlja nadzor nad zakonitošću rad tijela mjesni odbora,

–          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

uključivši poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na uređivanje poslova iz samoupravnog djelokruga ako se zakonom ili drugim propisom ne može utvrditi ili nije jasno određeno nadležno tijelo odnosno Načelnik odlučuje o svemu što izričito zakonom nije stavljeno u stvarnu  nadležnost Općinskog vijeća.

Članak 46.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz članka 45. stavka1. točke 8. tromjesečno najkasnije do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 47.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu odnosno i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored izvješća iz stavka 1. ovog članka tražiti od načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog zahtjeva o istom pitanju.

Članak 48.

Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

–          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u

roku od 8dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini,

općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne

uprave u županiji

–   ima pravo obustaviti od primjene opći akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt

u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima koje je donijelo Općinsko

vijeće.

Članak 49.

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je spriječen u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim Statutom.

Iznimno, izvršno tijelo je zamjenik načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka roka dvije godine mandata u Općini.

Članak 50.

Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3. mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.

Članak 51.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

–          danom dostave pisane ostavke ,

–          danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

–    danom prestanka prebivališta na području Općine ,

–    danom prestanka hrvatskog državljanstva i

–          smrću.

Članak 52.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz članka 51. ovog Statuta prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine će u roku od roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika ako prestane mandat zamjenika Načelnika prijevremeni izbori za zamjenika načelnika neće se održati.

Ako mandat iz nekog od razloga utvrđenih člankom 51. ovog Statuta prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučajevima i u postupku na način kako je to propisanom člankom 78. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske do provođenja prijevremenih izbora imenuje povjerenika za obnašanje dužnosti iz nadležnosti načelnika.

Članak 54.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 55 .

Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

Jedinstveni upravni odjel

Članak 56.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom kao i poslova državne uprave koji s zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.

Akt o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Politika zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine provodit će se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina na način da se pripadnicima konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten osigura  zastupljenost u upravnom tijelu.

Članak 57.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

Članak 58.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom načelniku.

Članak 59.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 60.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Primošten čine

imovinu.Općine Primošten.

Imovinom Općine  upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona o ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 61.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

1.      općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,,

2.      prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine Primošten ,

3.      prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela,

4.      prihodi od koncesija,

5.      novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

6.      udio u zajedničkim porezima  i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7.      sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8.  donacije građana pravnih i fizičkih osoba i

9. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 62.

Procjenu godišnjih prihoda t utvrđeni iznos rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz koji potječu.

Svi rashodi  proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 63.

Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za  godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 64.

Općinsko vijeće donosi proračun u tekućoj godini za slijedeću godinu na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom donosi Općinsko vijeće.

Članak 65.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopuna proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 66.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

VIII. AKTI OPĆINE

Članak 67.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut,

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, opće akte kada j za to ovlašten zakonom, Statutom  ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 69.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 70.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u vlastitom službenom glasilu-„ Službeni vjesnik Općine Primošten“.

Članak 71.

Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata  iz stavka 1. ovog članka može se sukladno odredbama zakona izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Šibensko kninske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima se odlukom Općinskog vijeća povjerene javne ovlasti.

Članak 72.

Nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga obavlja Ured države uprave Šibensko kninske županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 73.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 74.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u Službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 75.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 2. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 76.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 77.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 76. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku o mora sadržavati osobne podatke (ime, prezime, adresu, prebivalište i MBG ili OIB kao i vlastoručni potpis birača .

Općinsko vijeće  ne smije raspisati referendum  za opoziv općinskog načelnik ili njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za načelnika.

Članak 78.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan , Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti referenduma.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno u roku od 60 dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga u daljnjem roku od 30 dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga  donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati , donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela

Članak 79.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuj referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 80.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača..

Članak 81.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 76. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 82.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg kata ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja može iz stavka1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog referenduma potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 83.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 82. stavka 3. ovo Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora,može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru u pravilu je javno a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 84.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 85.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 86.

Ostvarivanje prava iz članka 85. ovog Statuta osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

Članak 87

Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

1.      Osnivanje mjesnih odbora

Članak 88.

Kao oblik mjesne samouprave radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori.

Članak 89.

Mjesni odbor se osniva za pojedina naselja, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja, koji čini zasebno razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća /o osnivanju, preustroju ili o osnivanju novih mjesnih odbora/.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 90.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 91.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora , udruge sa sjedištem za području Općine te općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku  dostavlja općinskom načelniku.

Članak 92.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik, utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način ili ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 93.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

2.      Tijela mjesnog odbora

Članak 94.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 95.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem a mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Za člana mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 96.

Vijeće mjesnog odbora bira iz redova svojih članova predsjednika , većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora  predstavlja mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran vijeću mjesnih odbora

Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora u roku 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora  pa do dana izbora ne može  proteći manje od 30 dana  niti vi8še od 60 dana

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom  shodno se primjenjuju odredbe odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 97.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 98.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 99.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 100.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja  potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa i drugih  lokalnih potreba na svom području.

Članak 101.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i obveza  i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara općinskom načelniku.

Članak 102.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi  koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih i fizičkih osoba.

4. Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 103.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada tekuće godine, za narednu godinu.

Članak 104.

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka  dostavlja se Načelniku.

Članak 105.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona, ovog Statuta i posebnoj odluci Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 106.

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 88. do 102. ovog Statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Članak 107.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 108.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 109.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 110.

Općinska uprava – Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 111.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe svakodnevne građana Općine,  Općina osigurava djelatnosti osnivanjem trgovačkog društva, vlastitog pogona, ustanove ili druge pravne osobe sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 112.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

Članak 113.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja  pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojim ima udjele imenuje općinski načelnik.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE  ( REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 114.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Primošten uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije .

Članak 115.

Općinsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma /ugovora, povelje, memoranduma i sl/ o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Članak 116.

Radi suradnje, u smislu čanka 114. stavka 2. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 117.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

Članak 118.

O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu Statuta općine može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik o normativnu djelatnost Općinskog vijeća

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 119.

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Općine.

Promjena Statuta usvojena je ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 120.

Promjena statuta može se izvršiti Odlukom.

Članak 121.

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog Statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 122.

Odluke i drugi opći akti Općine doneseni na temelju Statuta Općine      Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona  kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

Članak123.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 7/09 ).

Članak 124.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-1

Primošten, 29. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 120. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Primošten donosi:

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

Članaka 1.

U Statutu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) u poglavlju II.  STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE mijenja se dosadašnji članak 4. na način da  glasi:

„U sastavu Općine Primošten nalazi se šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine Ložnice i Bilo.“

Članak 2.

Dosadašnji čanak 20 briše se i mijenja na način da isti sada glasi:

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira  na sjednici iz stavka 2. ovog članka , ovlašteni sazivač sazvat  ć novu konstituirajuću sjednicu  u roku od 30 dana od dana   kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira ni  tom roku , ovlašteni sazivač  sazvat će konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član one kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova“.

Članak 3.

Dosadašnji čanak 50 stavak3. briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3.ovog Statuta , kad se za to ostvare propisani uvjeti u svezi zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika općine, mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.“

Članak 4.

U podnaslovu „Jedinstveni upravni odjel“ mijenja se dosadašnji članak 57.na način da iza teksta dosadašnjeg stavka 1. nastavlja novim stavkom 2. koji glasi:

„Odluku o utvrđenom prethodnim stavkom ovog članka donosi Općinsko vijeće.“

Članak 5.

U poglavlju „VIII. AKTI OPĆINE“ briše se dosadašnji članak 69 stavak 1. mijenja se na način da se iza riječi „Općinskog vijeća“ nastavlja dvotočkom i riječima „ podnose prijedloge vijeću“ zatim stavlja se zarez i nastavlja dosadašnjim tekstom“ donose zaključke i preporuke.“.

Članak 6.

U prethodno citiranom poglavlju briše se i dosadašnji članak 71.stavak1. na način da sada glasi:

„Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba“

Članak 7.

U poglavlju“ JAVNOST RADA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj VIII. i umjesto kojeg treba stajati novi redni broj IX .

Članak 8.

U prethodno citiranom poglavlju mijenja se članak 74. stavak 2. tako što se briše točka i nastavlja tekstom kako slijedi:

„ ili njegov zamjenik, a mogu i oba istovremeno“ „

Ujedno se mijenja stavak 4. tako da se u dosadašnjem tekstu iza riječi Načelnika isti  dopunjuje riječima „ po potrebi“ dok se iz konteksta rečenice skroz brišu dvije riječi „ redovitih mjesečnih “

Članak 9.

U poglavlju „NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj IX. i podredno tome stavlja novi redni broj X dok se mijenjaju njegov članak 77. stavak 3. tako da se iz teksta skroz briše riječ „MBG“.

U prethodo citiranom poglavlju dosadašnji članak 85. stavak 1.briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Članak 10.

U poglavlju „MJESNA SAMOUPRAVA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj X.umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XI.

Članak 11.

U poglavlju „USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XI i umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XII .

Članak 12.

U poglavlju „OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ podredno prethodnom pomijeranju rednih brojeva za jedan naprijed, dosadašnji dodijeljeni broj XII. i zamjenjuje također brojem XIII.

Članak 13.

U poglavlju „POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIII i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XIV .

Članak 14.

U poglavlju „ZAKLJUČNE ODREDBE“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIV i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XV .

Članak 15.

Ovalšćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Primošten.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten«.

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-2

Primošten, 19. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko  Bolanča

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 ) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 2.  sjednici održanoj dana 29.  lipnja  2009. godine donosi:

S  T  A  T  U  T

Općine Primošten

  

  I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

   Ovim se  Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Općina ) i to:

a)      status, područje i granice,

b)      samoupravni djelokrug,

c)      obilježja, pečati i Dan Općine,

d)     javna priznanja,

e)      ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

f)       financiranje i imovina,

g)      oblici konzultiranja građana,

h)      provođenje referenduma,

i)        mjesna samouprava,

j)        ustrojstvo i rad javnih službi,

k)      oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne

te područne ( regionalne ) samouprave i

l)        druga pitanja od važnosti za ostvarivanje

prava i obveza.

Članak 2.

  Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja  predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

  II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 3.

  Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je : Općina Primošten.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Trg don Ive Šarića 1.

Članak 4.

 

Općina obuhvaća područja naselja: Primošten, Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Vadalj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Široke, Kruševo, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine, Ložnice, Bilo.

Članak 5.

 

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

  III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

 

Članak 6.

 

    Općina Primošten  je  samostalna   u  odlučivanju  u  poslovima  iz samoupravnog djelokruga u  skladu  s  Ustavom Republike  Hrvatske  i  zakonom te  podliježe    samo nadzoru  zakonitosti  rada  i akata  tijela  Općine Primošten

Općina Primošten     u   svom  samoupravnom  djelokrugu  obavlja    poslove  lokalnog  značaja kojima se neposredno ostvaruju  prava  građana,  a koja  nisu  Ustavom  ili  zakonom

dodijeljeni državnim tijelima i  to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalne djelatnosti,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu i

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove  sukladno posebnim zakonima.

Članak 7.

    Poslovi  iz samoupravnog  djelokruga   detaljnije se   utvrđuju  Odlukama   Općinskog vijeća i Načelnika    u skladu  sa  Zakonom  i  ovim  Statutom.

   Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz  članka 6. ovog  Statuta  prenijeti  na Šibensko – kninsku županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko – kninske županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog djelokruga  povjere Općini, ako Općina  za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Općina Primošten  može  organizirati   obavljanje pojedinih  poslova  iz  članka 6.  ovog Statuta  zajednički  s drugom  jedinicom  lokalne   samouprave  ili više jedinica lokalne samouprave ,  osnivanjem      zajedničkog  tijela ,  zajedničkog  upravnog  odjela  ili  službe,  zajedničkog  trgovačkog  društva  ili  zajednički  organizirati  obavljanje  pojedinih  u  skladu  se posebni  zakonom.

Odluku  o  obavljanju  poslova iz  stavka 4.  ovog članka   donosi  Općinsko  vijeće     temeljem  koje   zaključuje  sporazum   o zajedničkom   organiziranju  poslova kojim  se uređuju  međusobni  odnosi   u  obavljanju   zajednički  poslova.

  IV.OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

 

Članak 8.

  Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uređeni su posebnom Odlukom vijeća. Ova odluka  može se mijenjati samo na referendumu građana.

Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

Obilježjima     iz stavka 1. ovog  članka   predstavlja se   Općina Primošten  i  obilježava  njegova  pripadnost.

Način uporabe   i zaštita  obilježja    utvrđuje se posebnom   odlukom  Načelnika  u  skladu  sa zakonom  i  ovim Statutom.

Članak 9.

 

   Općina ima pečate.

Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban pečat.

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog  članka uredit će se posebnom odlukom.

Članak 10.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine.

  V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

 

Članak 11.

 

   U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 12.

 

   Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za  naročite uspjehe u svim područjima   gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

 

   Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom  Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Članak 14.

 

  O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 15.

 

Tijela Općine jesu:

a)      Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

b)   Izvršno tijelo – Općinski načelnik

c)      Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel.

 

1.Općinsko vijeće

 

Članak 16.

 

   Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi  akte u okviru djelokruga Općine Primošten te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom  ili drugim  propisom ne može  utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo,    za obavljanje poslova    iz samoupravnog  djelokruga,  poslovi i zadaće  koji  se odnose na uređivanje   odnosa  iz  samoupravnog    djelokruga  u  nadležnosti    su  načelnika  odnosno  Načelnik  odlučuje o svemu što nije izričito  zakonom  stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

Članak 17.

 

  Općinsko vijeće smatra se konstituiranim  izborom predsjednika na prvoj  sjednici  na kojoj  je   nazočna  većina  članova    Općinskog  vijeća.

Članak 18.

   Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća  saziva se u roku od 30 dana od dana  objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik  središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili  osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u  zakazanom roku , ovlašteni sazivač   odmah će  sazvati novu konstituirajuću  sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Članak 19.

 

  Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

Općinsko  vijeće  može  imati i  više  od jedanaest članova vijeća   ako je to potrebno    da  bi  se    osigurala    odgovarajuća  zastupljenost   pojedine nacionalne  manjine  u Općinskom  vijeću u kojem  njeni  pripadnici imaju  pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom  zakonu  o pravima  nacionalnih  manjina..

Pripadnicima  konkretne  nacionalne  manjine   jamči  se  zastupljenost  u  Općinskom  vijeću  razmjerno  njenom   udjelu  u  stanovništvu  Općine Primošten

 

      Članak 20.

 

   Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme  odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom  ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 21.

 

   Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici  nazočna    većina članova Općinskog  vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća,  Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 22.

 

   Općinsko vijeće ima  predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik  i   potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom   glasova  svih  članova   predstavničkog  tijela.

Predsjednik Općinskog vijeća  saziva  sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednicama predstavničkog tijela  prisustvuje načelnik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu  predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća ili na  zahtjev  načelnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu  u roku iz stavka 5. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 5.i 6.  ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne  i područne ( regionalne ) samouprave.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko  vijeće,

–          saziva i organizira sjednice Općinskog vijeća te  predsjedava  istim,

–           predlaže  dnevni red  Općinskog vijeća,

–          upućuje  prijedloge ovlaštenih predlagatelja u  propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka  i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje  rad radnih tijela,

–          potpisuje  odluke i akte  koje donosi  Općinsko vijeće, brine  o  suradnji   Općinskog   vijeća i  Načelnika ,

–          brine  o  zaštiti prava vijećnika- te obavlja  druge  poslove  određene  zakonom   i  Poslovnikom   Općinskog  vijeća.

Članak 24.

 

  Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku , zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti  i obavlja i druge poslove  koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika  Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

Članak 25.

 

  Mandat članova Općinskog vijeća  izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova  Općinskog vijeća  izabranih na prijevremenim izborima traje  do isteka    tekućeg mandata predstavničkog tijela  izabranog  na redovnim  izborima.

Članak 26.

   Vijećnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati   o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  općinskog  vijeća,

–          postavljati  pitanja  načelniku  i zamjeniku načelnika,

–          sudjelovati  na sjednicama radnih  tijela Općinskog  vijeća i na njima  raspravljati   a u radnim   tijelima  kojim je  član i  glasovati,

                   –          prihvatiti se članstva u  najviše  dva  radna  tijela  u koje  ga  izabere

                                   Općinsko  vijeće

Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku  pružiti izvješća i podatke za obavljanje  njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

 

  Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući  mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive

dužnosti mandat miruje,  a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti  člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 28.

 

  Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik  ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

Članak 29.

 

 U okviru svog samoupravnog   djelokruga Općinsko vijeće:

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik  Općinskog vijeća,

–          donosi  program  rada Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Općine,

–          Proračun, Odluku o izvršenju  proračuna i zaključni  račun  proračuna,

–          Odluku o privremenom  financiranju,

–          Odlučuje o stjecanju  i  otuđenju  pokretnina  i nekretnina  Općine  Primošten  čija ukupna  vrijednost prelazi  0,5%  iznosa  prihoda  bez primitaka  ostvarenih  u godini  koja  prethodi  godini  u kojoj se   odlučuje  o  stjecanju  i  otuđenju pokretnina i nekretnina,  odnosno  čija je   pojedinačna  vrijednost veća  od  1.000.000,00  kuna,

–          Donosi  Odluku  o  promjeni  granica  Općine Primošten,

–          donosi odluke o općinskom porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu

–          prihodima i rashodima  Općine,

–          osniva   javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih , komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,

–          daje  prethodne suglasnost na Statute ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,

–          donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno zakonu,

–          raspisuje lokalni referendum

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika, te imenuje i razrješava druge djelatnike  i predstavnike  Vijeća u tijelima i institucijama  određenim zakonom, ovim statutom i odlukama Općinskog vijeća,

–          utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera , sukladno zakonu i ovom statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 7. ovog statuta na županiju, odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokroviteljstvu,

–          donosi  odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu.

U vrijeme   kada  Općinsko vijeće  ne  zasjeda, predsjednik  Općinskog vijeća može u ime  Općinskog  vijeća preuzeti pokroviteljstvo  društvene,  znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od  značaja za  općinu  primošten.  O  preuzetom  pokroviteljstvu predsjednik  obavještava  Općinsko  vijeće na prvoj  narednoj  sjednici  istog.

Članak 30.

 

    Ostala pitanja u svezi s radom  Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

  Radna tijela

Članak 31 .

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela  Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom  redu i o njima daju svoja mišljenja.

Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge  akte.

Članak 32.

 

   Stalna radna tijela vijeća su:

–          Mandatna komisija,

–          Komisija  za Statut,  poslovnik i  normativnu djelatnost,

–          Komisija  za  izbor i imenovanja.

 

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana a Odbor za  izbor i  imenovanje i Odbor za statut i poslovnik i  propise, oba   imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i po tri člana.

  

Članak 33.

 

    Pored radnih tijela iz članka 31. Vijeće može osnivati  stalna ili povremena radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a naročito  za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge.

 Članak 34.

 

    Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

2.Općinski načelnik

 

Članak 35.

 

   Načelnik zastupa Općinu  i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat  načelnika traje četiri godine.

 

              Članak 36.

   Načelnik  ima   jednog zamjenika.

   Općinski načelnik  i  zamjenik općinskog  načelnika  biraju  se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik  i zamjenik  načelnika    dužnost  obavljaju  po svom izboru, profesionalno ili počasno.

 

              Članak 37.

  Načelnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  Općinskog  vijeća

 

U obavljanju izvršne  vlasti  načelnik:

–   priprema  prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata  Općinskog  vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i  izvršenje   proračuna,

–  upravlja nekretninama,  pokretninama  i imovinskim pravima  u vlasništvu

Općine u  skladu s  zakonom,  ovim  Statutom  i  općim  aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten  čija pojedinačna  vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda  bez primitaka ostvarenih u godini  koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina,  a  najviše do 1.000 000,00 kuna  ( jedan milijun kuna ), te ako je stjecanje i  otuđivanje  nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s   zakonskim  propisima,

–          upravlja  prihodima i rashodima  Općine,

–          upravlja  raspoloživim novčanim  sredstvima  na računu  Proračuna  Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti  za zaduživanje pravni  ososbama  u većinskom izravnom  ili neizravnom  vlasništvu Općine  ili o  davanju  suglasnosti  za zaduživanje  ustanova  kojih  je   osnivač Općina,

–          donosi  Pravilnik  o unutarnjem redu  za upravna  tijela  Općine,

–          imenuje i  razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine

–           imenuje i  razrješava unutarnjeg  revizora,

–           utvrđuje  Plan  prijama  u  službu  u  upravna  tijela  Općine,

–           predlaže  izradu  prostornog plana   kao i njegove izmjene i  dopune    na  temelju  obrazloženih   argumentiranih  prijedloga   fizičkih i pravnih osoba,

–          usmjerava  djelovanje  upravnih odjela i  službi  Općine u obavljanju  poslova  iz samoupravnog    djelokruga    Općine  odnosno  poslova  državne  uprave  ako su  preneseni  Općini,

–          nadzire rad  upravnih odjela  i  službi  u samoupravnom   djelokrugu   i  poslovima  državne  uprave,

–          daje  mišljenje  o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni  predlagatelji,

–          obavlja  nadzor  nad zakonitošću rad tijela  mjesni  odbora,

–    obavlja i druge poslove predviđene  ovim Statutom i  drugim propisima uključivši

poslove  iz  samoupravnog  djelokruga  koji se odnose  na uređivanje poslova  iz

samoupravnog  djelokruga   ako           se  zakonom  ili drugim  propisom ne može

utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo odnosno Načelnika odlučuje  o

svemu  što   izričito  zakonom nije   stavljeno u stvarnu  nadležnost   Općinskog

vijeća.

 

Članak 38.

    Načelnik  je dužan  izvijestiti   Općinsko vijeće   o danim  suglasnostima   za zaduživanje  iz   članka 37. stavka2. točke 8.  tromjesečno   najkasnije  do    10. u  mjesecu  za  prethodno  izvještajno razdoblje.

 

     Članak 39.

    Načelnik dva  puta  godišnje  podnosi  izvješće o  svom  radu  i  to  do 31.   ožujka   tekuće  godine  ta  razdoblje    srpanj –  prosinac   prethodne  godine  i  do   15. rujna  za razdoblje   siječanj – lipanj tekuće  godine.

 

    Članak 40.

Općinsko  vijeće   može    pored izvješća   iz  članka 39.  tražiti od  načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz  njegovog  djelokruga.

 

     Članak 41.

 

    Načelnik  podnosi  izvješće  po zahtjevu     iz  stavka  2. ovog  članka  u roku od   30  dana   od  dana  primitka  zahtjeva  .  Ukoliko  jedan  zahtjev  sadrži     veći  broj   različitih  pitanja,   rok  za  podnošenje  izvješća  iznosi    90 dana  od  dana  primitka  zahtjeva.

Općinsko  vijeće  ne može   zahtijevati   od  načelnika      izvješće   o  bitno   podudarnom  pitanju  prije  proteka  roka  od  6  mjeseci  od  ranije  podnesenog   zahtjeva  o istom  pitanju.

 

     Članak 42.

Načelnik , u obavljanju  poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene:

–    opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi

propis, te zatražiti od Općinskog vijeća  da u roku od 15 dana   otkloni uočene

nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana

o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji te čelnika središnjeg

tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću  rada tijela lokalne i

područne ( regionalne ) samouprave,

–          akt  Mjesnog  odbora   ako  ocijeni  da je taj   akt  u  suprotnosti   sa zakonom,  Statutom  i  općim  aktima   Općinskog vijeća.

 

     Članak 43.

Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje  načelnika u slučaju duže  odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti  , zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim statutom.

     Članak 44.

 

  Načelnik u skladu s ovim statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik   načelnika  je u  slučaju  iz  stavka  1.  ovog  članka  dužan  pridržavati  s e uputa   načelnika.

   Članak 45.

Načelniku  i zamjeniku     načelnika     mandat  prestaje  po  sili zakona:

–          danom  podnošenja ostavke ,

–          danom  pravomoćnosti  odluke  o  oduzimanju  poslovne  sposobnosti,

–           danom  pravomoćnosti  sudske presude kojom je  osuđen  radi  počinjenja    kaznenog  djela protiv  slobode i prva čovjeka  i  građanina,  Republike  Hrvatske i  vrijednosti  zaštićenih    međunarodnim  pravom,

–    danom  odjave  prebivališta s  područja   Općine  ,

–    danom  prestanka  hrvatskog   državljanstva,

–          smrću.

     Članak 46.

Općinsko  vijeće u  roku  od  8 dana obavještava  Vladu    Republike  hrvatske   o prestanku   mandata   načelnika   radi  raspisivanja  prijevremenih izbora  za novog  načelnika.

Ako  mandat načelnika  prestane  u  godini  u kojoj se    održavaju  redovni  izbori   a  prije   njihovog   održavanja,   dužnost  načelnika  do  kraja mandata   obavlja  zamjenik  načelnika.

 

    Članak 47.

    Načelnik  i  njegov zamjenik   mogu  se    razriješiti    u  slučajevima    i  u  postupku   propisanom   člankom 60. ovog Statuta.

Ako   referendumom    bude   donesena   odluka  o  razrješenju    načelnika  i  njegovog  zamjenika, mandat  im  prestaje   danom  objave rezultata  referenduma  ,  a  Vlada  Republike  Hrvatske   imenuje  povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske   za  obavljanje  poslova iz  nadležnosti  načelnika.

    Članak 48.

Načelnik  je  odgovoran za ustavnost i  zakonitost obavljanja polova koji su  njegovom  djelokrugu  i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela.

 

    Članak 49.

 

   Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave  za obavljanje poslova  državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

4. Jedinstveni upravni odjel

Članak 50.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih  zakonom  i  ovim  Statutom kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 51.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

 

Članak 52.

 

  Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

Članak 53.

 

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihod od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela ili dionice,
 4. prihodi od  koncesija,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima sa Šibensko kninskom  županijom i Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
 8. drugi prihodi određeni zakonom i
 9. donacije građana.

Članak 54.

  Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine  za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

 

Članak 55.

 

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 56.

 

  Konzultiranje u smislu članka 54.  ovog statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

IX. PROVEDBA REFERENDUMA

 

Članak 57.

 

  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 58.

 

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta, radi izgradnje objekta komunalnog značenja od interesa za sve građane radi davanja inicijative za promjenu područja ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.

 

Članak 59.

Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog   Načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 60.

Referendum  se može  raspisati radi  razrješenja  načelnika  i  njegovog  zamjenika  u  slučaju:

–  kad krše i ne izvršavaju  odluke   Općinskog  vijeća,

– kada  svojim  radom   prouzroče  Općini  Primošten    znatnu  materijalnu

štetu odnosno  štetu  u  iznosu  od  1%  od  proračuna   Općine Primošten  u

tekućoj  godini    a  kao   1%  od  proračuna  iznosi  preko  500 000,00  kuna  ( petsto kuna )    pod  znatnom  materijalnom  štetom  smatra  se  šteta  u iznosu od  500 000,00  kuna.

Prijedlog  o  donošenju  odluke  o  raspisivanju   referenduma  iz stavka  1.     ovog  članka  može     dati najmanje  jedna trećina   članova  Općinskog  vijeća .  Prijedlog  mora  biti predan  u pisanom  obliku i  potpisan  od  vijećnika.

Prijedlog  za  raspisivanje referenduma  o  pitanju    razrješenja  načelnika i njegovog zamjenika   može  dati  20%  birača  upisanih u  popis  birača  Općine primošten.  Prijedlog mora   biti u  pisanom  obliku  i  potpisan  od   birača.

Općinsko  vijeće    ne  smije raspisati    referendum  o  razrješenju    načelnika  i    njegovog  zamjenika    prije  proteka  roka   od  6  mjeseci  od  početka  mandata   načelnika  i  njegovog  zamjenika.

Ako  na referendumu    nije  donesena  odluka    o  razrješenju  načelnika   i  njegovog  zamjenika,  novi  referendum  se  ne  smije  raspisati  prije  proteka     roka  od   12  mjeseci   od  dana održavanja   prethodnih  referenduma.

Članak 61.

    Općinsko  vijeće   dužno  je   razmotriti  podneseni prijedlog za  raspisivanje    referenduma    najkasnije   u  roku od   30   dana   od  dana  prijema  prijedloga.

Ako  Općinsko  vijeće  ne prihvati  prijedlog    za  raspisivanje  referenduma a  prijedlog  su  dali   birači   sukladno   stavku  3.  članku     59.  ovog  Statuta     Općinsko  vijeće je  dužno      dati  odgovor    podnositeljima   najkasnije u  roku  od  tri  mjeseca  od  prijema  prijedloga.

Članak 62.

 

    Odluka  o    raspisivanju referenduma   sadrži  naziv   tijela koje  raspisuje  referendum ,   naziv  akta o kojem  se  raspisuje  referendum odnosno   naznaku   pitanja   o  kojem  će  birači  odlučivati  ,  obrazloženje  akta    ili  pitanja  o  kojim  se     raspisuje  referendum,  referendumsko  pitanje  ili  pitanja,  odnosno  jedan ili  više  prijedloga o kojima  će  birači odlučivati te  dan  održavanja  referenduma.

Članak 63.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno  na području za koje s raspisuje   referendum i upisani  su   u popis  birača..

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 64.

 

  Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

 

 1. 1.      Osnivanje mjesnih odbora

 

Članak 65.

 

  Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se  mjesni odbori.

Mjesni odbor s osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu ( dio naselja ).

Članak 66.

 

  Odluku o osnivanju, preustroju te osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine, Općinsko vijeće, na inicijativu građana, utvrđuje posebnom odlukom.

Članak 67.

 

  Odluka o preustroju mjesnih odbora, koji su osnovani po prijašnjim propisima, te o osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine Primošten, donijet ć Općinsko vijeće u roku 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog Statuta, odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno  statutarnom odlukom na inicijativu građana i njihovih udruženja zbora građana te Općinskog  Načelnika..

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Općinskom Načelniku..

2. Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 68.

 

  Tijela mjesnog odbora su vijeće  mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Članak 69.

 

  Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se utvrđuje izbor članova  predstavničkih tijela  jedinica  lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 70.

 

  Vijeće mjesnog odbora iz svog sustava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara načelniku.

Članak 71.

 

  Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi  vijeće.

Članak 72.

 

  U svom radu mjesni odbor  mora se pridržavati odredaba zakona i ovog statuta.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski  Načelnik , koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava  povjerene mu poslove.

 1. 3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

 

Članak 73.

 

  Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada  prethodne godine , za narednu godinu.

Članak 74.

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se   Načelniku.

 1. 4.      Osnove pravila  mjesnih odbora

 

    Članak 75.

 

  Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 66. do 73. ovog statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

           Članak 76.

 

  Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje ( minimalne administrativne i slične troškove ), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

6.Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

 

Članak 77.

 

  Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog  i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 78.

 

  Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel  osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju  administrativnih, računovodstvenih  i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka  podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava..

Članak 79.

 

  Mjesni odbori su pravne osobe.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

 

 

 

Članak 80.

 

  Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općine može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 81.

  Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju , u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

        TE PODRUČNE  ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 

Članak 82.

   Ostvarujući  zajednički interes  u unapređivanju  gospodarskog, društvenog  i kulturnog razvitka ,  Općina  Primošten  uspostavlja i održava  suradnju  s  drugim jedinicama   lokalne  samouprave  u  zemlji  i inozemstvu  u skladu sa zakonom i  međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama   lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije.

 

Članak 83.

 

     Općinsko  vijeće  donosi Odluku  o  uspostavljanju  suradnje,  odnosno o  sklapanju sporazuma /  ugovora, povelje,  memoranduma  i  sl  /   o  suradnji  sa  pojedinim  jedinicama  lokalne  samouprave  kada  ocijeni      da postoji    dugoročan i  trajan  interes za  uspostavljanje  suradnje i  mogućnosti za  njezino  razvijanje.

Članak 84.

 

  Radi suradnje, u smislu  čanka 82. stavka 2. ovog  statuta, Općina s drugim općinama  može osnivati  trgovačka društva i ustanove u zajedničkom  vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 85.

 

  Općina može uspostaviti i posebne  prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države  objavljuje se u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije.

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

Članak 86.

 

  O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu statuta općine može podnijeti Načelnik općine i 1/3 članova Vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se izravno na sjednici Vijeća.

Promjenu Statuta općine mogu pokrenuti i građani putem inicijative građana.

Članak 87.

  O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog  vijeća . Općinsko vijeće  može raspisati referendum za  promjenu statuta Općine.

Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog  ponovo ne može staviti na dnevni red  prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Prijedlog za promjenu statuta dostavlja se članovima Vijeća, mjesnim odborima i političkim strankama koje djeluju na području općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.

Promjena statuta je usvojena  ako je za nju glasovala   natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 88.

 

  Promjena statuta može se izvršiti odlukom.

Članak 89.

 

  Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju  kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 90.

 

  Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim statutom u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

Članak 91.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 19/01, 15/05 i 5/06 ).

Članak 92.

 

  Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave u « Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije «.

Klasa: 012-03/09-01/2

Ur.broj:2182/02-01-09-1

Primošten, 29. lipnja  2009. godine

                           

                                             OPĆINSKO VIJEĆE

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK

                                                                                                            Vinko  Bolanča


Preuzimanje statuta Općine Primošten u PDF formatu.