Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa općinu te obavlja poslove utvrđene statutom općine.
Općinskog načelnika i zamjenika se bira na neposrednim izborima.

Općinski načelnik:

  1. priprema prijedloge općih akata,
  2.  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
  3.  usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
  4.  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
  5.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
  6.  obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Načelnik: Stipe Petrina

[email protected]

tel: 022 571 901
mob: 091 1444142
fax: 022 571 902

Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

ODLUKA o izuzimanju od postupanja u postupku restitucije nekretnina oduzetih za Zagrebačku ulicu od strane Općine Primošten na štetu društva Prima centar d.o.o.

IZVJEŠĆE u vezi odnosa Općine Primošten i društva Prima centar d.o.o. i načinu rješavanja međusobnih odnosa

Povjerenstvo – Zahtjev za mišljenje obveznika Stipe Petrina – dopuna dokumentacije

Dostava dokumentacije na provjeru i traženje odobrenja povjerenstva – Ugovor o zamjeni nekretnina

Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na zahtjev obveznika Stipe Petrine

Zahtjev za davanje mišljenja/odobrenja za poduzimanje radnji od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Primošten za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

Provedbeni program Općine Primošten za razdoblje od 2021. – 2025. godine

Rješenje o stupanju na dužnost načelnika Stipe Petrine

Rješenje o stupanju na dužnost zamjenika načelnika Jerka Prgina

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine