Odluke općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća - upotreba općinske zastave

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Načelnika
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Općinsko vijeće donosi Odluku o davanu suglasnosti na Odluku Načelnika o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten, Klasa: 017-03/12-02/1;Ur. Broj: 2182/02-02-12-1 od dana16. ožujka 2012. godine

Članak 2.

Odluka Načelnika iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..

Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

Odluka o upotrebi općinske zastave Općine Primošten

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Načelnik Općine Primošten dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten.

Članak 2.

Zastava Općine Primošten koristi se samo u izvornom obliku na način kojim se ističu: ugled, pripadnost, tradicija i dostojanstvo Općine Primošten.

Članak 3.

Zastava Primoštena je plava sa žutim obrubljenim grbom u sredini koji prikazuje kip Crne Madone (Gospe od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmerokutnih zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u primoštenskom kraju od XVIII stoljeća dok se njen kip čuva u središnjoj crkvi Sv. Jurja u starom dijelu poluotoka Primošten. Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je mjesto izgrađeno.

Članak 4.

Općina Primošten ima svečanu zastavu, crkvenu i svjetovnu, obje namijenjene za posebne prigode.
Crkvena zastava čuva se u prostoru Župne crkve Sv. Jurja.
Svjetovna svečana zastava čuva se u službenim prostorijama Općine Primošten.

Članak 5.

Obje svečane zastave simetrično, svojom sredinom, vise na koplju koje na vrhu završava kod crkvene zastave križem, sve u identičnom izvedbi križa i koplja kao onog koje čuva bratovština Sv. Jurja. Izrađene su na materijalu – svili, izrađenom zlatovezom sa centralnim likom zaštitnice Općine Primošten „Gospe od Loreta“, sa pripadajućim metalnim stalkom na kojem samostalno stoje kada se tijekom godine iste ne koriste .

Članak 6.

Zastava se tijekom hgodine može isticati:
1/ na zgradi u kojoj je sjedište Općine Primošten,
2/ u dane praznika RH,
3/ na Dan Općine Primošten,
4/ na zgradama pravne osobe čiji je osnivač Općina Primošten,
5/ prilikom održavanja političkih, vjerskih, znanstvenih, kulturno umjetničkih, zabavnih, športskih i drugih javnih skupova koji se održavanju u Općini Primošten sukladno pravilima i običajima održavanja takve vrsti skupova.
5/ i drugim prilikama ako njena upotreba nije u suprotnosti s važećim propisima te odredbama ove Odluke kada Načelnik može rješenjem odobriti uporabu zastave fizičkim i pravnim osobama u slučajevima kada ocjeni da je to i interesu općine.
6/u Dane žalosti zastava se ističe na zgradi Općine Primošten na pola koplja.

Članak 7.

Imajući u vidu narav prigoda u kojima se svečane zastave opisane u članku.4. ove Odluke koriste, utvrđuje se slijedeće:

Crkvenu zastavu povjerenu na čuvanje Župi crkve Sv. Jurja u svečanim prigodama i procesiji.nosi na čelu procesije aktualni Načelnik Općine Primošten, njegov zamjenik , predsjednik aktualnog Općinskog vijeća ili njegov zamjenik na prijedlog naprijed pobrojanih dužnosnika.
Moguće je da zastavu Općine Primošten nose i bivši dužnosnici ali isključivo po prijedlogu aktualnog Načelnika Općine Primošten u tom trenu.

Članak 8.

Zabranjeno je javno isticati poderanu ili na drugi način oštećenu zastavu Općine Primošten .

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-02-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

Statut Općine Primošten

II. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten i statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

Statut Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21) 

Poslovnik Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21) 

Statut Općine Primošten 2018.

Poslovnik Općinskog vijeća 2018.

Statutarna odluka 2018.

 

Statut Općine Primošten (.pdf)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten (.pdf)

Statut Općine Primošten

 

 

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 38. sjednici održanoj dana

29. ožujka 2013. godine donosi:

 

Statut

Općine Primošten

 

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Primošten,njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

 

 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 

 

II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 3.

 

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Primošten.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Općina je pravna osoba.

 

Članak 4.

 

U sastavu Općine je sedam (7) naselja: Kruševo, Ložnice, Primošten, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji i Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine i Bilo.

 

Članak 5.

 

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 6.

 

Općina Primošten je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 7.

 

Općina Primošten u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalno gospodarstvo,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)        zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu,

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Članak 8.

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine detaljnije se uređuj odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općina Primošten može obavljanje pojedinih poslova iz članka 7. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu sa posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova iz stavka 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće

 

Članak 9.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Šibensko – kninsku županiju.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

IV.SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 10.

 

Općina Primošten ima grb i zastavu odobrene od strane Središnjeg tijela državne uprave.

Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuju se posebnom Odlukom općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može  posebno odlukom ustanoviti i svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine

 

Članak 11.

 

Općina ima pečate.

Sukladno stavku 1. ovog članka općinska tijela imaju posebne pečate i to pečat: Općinskog vijeća, pečat općinskog načelnika.

Jedinstveni upravni odjel ia također svoj pečat .

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz prethodnih stavka ovog članka uređuju se posebnom odlukom u skladu s zakonom i ovim Statutom.

 

V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

 

Članak 12.

 

U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

 

Članak 13.

 

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade, zahvalnice i druga javna priznanja građanima i pravnom osobama za naročite uspjehe, osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u područjima:  gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture. zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

 

Članak 14.

 

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz članka 13. ovog Statuta.

 

Članak 15.

 

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

 

Članak 16.

 

Vrste, uvjete dodjeljivanja, sadržaj, oblik i postupke dodjele javnih priznanja Općine kao i tijela koja ih dodjeljuju propisana su posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Osim priznanja pobrojanih člankom 13. Općinsko vijeće ili Općinski načelnik mogu za pojedine prigode ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

 

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 17.

 

Tijela Općine jesu:

1./ Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

2./ Izvršno tijelo – Općinski načelnik

 

1. Predstavničko tijelo -Općinsko vijeće

Članak 18.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog načelnika odnosno poslove i zadaće obavlja načelnik na način da odlučuje o svemu što nije izričito zakonom stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

 

Članak 19.

 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

 

Članak 20.

 

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

 

Članak 21.

 

Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova odnosno vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od trinaest članova vijeća ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pojedine nacionalne manjine u Općinskom vijeću u kojem njeni pripadnici imaju pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Sukladno stavku 2. ovog članka u navedenom slučaju pripadnicima konkretne nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten

 

Članak 22.

 

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

 

Članak 23.

 

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

 

Članak 24.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 25.

 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput(1) u tri (3) mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka2.i3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana sukladno stavku 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Članak 26.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko vijeće,

–          saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

–          predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

–          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje rad radnih tijela,

–          potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

–          brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika ,

–          brine o zaštiti prava vijećnika

–          te obavlja druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 27.

 

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

 

Članak 28.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

 

Članak 29.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

–          ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;

–          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetbu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude

–          ako odjavi prebivalište s područja Općine Primošten, danom prestanka prebivališta,

–          ako mu prestane hrvatsko  državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

–          smrću.

 

Članak 30.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog  vijeća,

–          postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskg načelnika,

–          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati a u radnim tijelima  kojih je član i glasovati i

–     tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od

upravnog tijela Općine.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registre birača za vrijeme dok obavljaju dužnost vijećnika.

Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

 

Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona. Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pismeni zahtjev smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. Ako podnese pismeni zahtjev Predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti nastavlja obnašati dužnost člana Općinskog vijeća. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata  svoj manda5t staviti u mirovanje  iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva Predsjedniku Općinskog vijeća a mirovanje ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Članak 32.

 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 33

 

U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:

 

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

–          donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna,

–          usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

–          donosi Odluku o privremenom  financiranju,

–          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

–          donosi Odluku o promjeni granica Općine Primošten,

–    uređuje ustrojstvo i djelokrug     upravnog tijela,

–  donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja

ocjenjivanja

–          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

–          predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je Općina osnovala ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

–          daje prethodne suglasnost na Statute ustanova ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

–          donosi odluke o popisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,u skladu s zakonom i općim aktom,

–          raspisuje lokalni referendum,

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

–          odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

–     donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku  za dodjelu javnih priznanja i

dodjeljuje javna priznanja,

–          imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, ovim Statutom o posebnim

odlukama Općinskog vijeća,

–          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

–          utvrđuje da u nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera sukladno zakonu i ovom Statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 9. ovog Statuta na županiju odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost  na izbor  ravnatelja  ustanova  ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi odluke o  izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja ,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom Statutu.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Primošten. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici istog.

 

Članak 34.

 

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća.detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od  značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

Radna tijela

 

Članak 36 .

Radna tijela Općinskog vijeća su:

–          Komisija za izbor i imenovanja,

–          Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

–          Mandatna komisija.

 

Članak 37 .

 

 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

–          izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

–          izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

–          imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

–          propise o primanjima vijećnika te naknade za rad u Općinskom vijeću.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 38 .

 

Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost:

–    predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

–          predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

–          razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću

–          obavlja i druge poslove uređene ovim Statutom.

Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise, ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Članak 39 .

 

Mandatna komisija:

–          na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

–          obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

–           obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

–          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti  o obavještava Općinsko vijeće  da su ispunjeni zakonski uvjeti  za početak mandata  zamjeniku vijećnika

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana

 

Članak 40.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatrana drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća a naročito za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge u svezi pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevno redu Općinskog vijeća.

 

Članak 41.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

 

2. Izvršno tijelo – općinski načelnik

 

Članak 42.

 

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

 

Članak 43.

 

Načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju prema svom izboru i imaju pravo odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili počasno te o tome dostaviti pisanu obavijest  sukladno Zakonu.

Ako općinski načelnik ili njegov zamjenik ne dostave pisanu obavijest smatra se da dužnost obavlja volonterski.

 

Članak 44.

 

Načelnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

–          raspravljati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

–          predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća

 

Članak 45.

 

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

–   priprema prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata Općinskog vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje proračuna,

–  upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu

Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja ostalom imovinom a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s zakonskim propisima,

–          upravlja prihodima i rashodima Općine,

–          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova  kojih je osnivač Općina,

–          donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

–          imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine

–          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

–          utvrđuje Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

–           predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

–          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana ,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

–          donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

–          daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

–          imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba osim trgovačkih društava kojima je Općima osnivač,

–   do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu

–   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom

Općinskog vijeća

–          donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine ,

–          organizira zaštitu od požara na području Općine vodi brigu uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

–          usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,

–          nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

–          daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

–          obavlja nadzor nad zakonitošću rad tijela mjesni odbora,

–          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

uključivši poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na uređivanje poslova iz samoupravnog djelokruga ako se zakonom ili drugim propisom ne može utvrditi ili nije jasno određeno nadležno tijelo odnosno Načelnik odlučuje o svemu što izričito zakonom nije stavljeno u stvarnu  nadležnost Općinskog vijeća.

 

 

Članak 46.

 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz članka 45. stavka1. točke 8. tromjesečno najkasnije do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 47.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu odnosno i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored izvješća iz stavka 1. ovog članka tražiti od načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog zahtjeva o istom pitanju.

 

Članak 48.

 

Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

–          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u

roku od 8dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini,

općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne

uprave u županiji

–   ima pravo obustaviti od primjene opći akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt

u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima koje je donijelo Općinsko

vijeće.

Članak 49.

 

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je spriječen u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim Statutom.

Iznimno, izvršno tijelo je zamjenik načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka roka dvije godine mandata u Općini.

 

Članak 50.

 

Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3. mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.

 

Članak 51.

 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

–          danom dostave pisane ostavke ,

–          danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

–    danom prestanka prebivališta na području Općine ,

–    danom prestanka hrvatskog državljanstva i

–          smrću.

Članak 52.

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz članka 51. ovog Statuta prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine će u roku od roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika ako prestane mandat zamjenika Načelnika prijevremeni izbori za zamjenika načelnika neće se održati.

Ako mandat iz nekog od razloga utvrđenih člankom 51. ovog Statuta prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

 

Članak 53.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučajevima i u postupku na način kako je to propisanom člankom 78. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske do provođenja prijevremenih izbora imenuje povjerenika za obnašanje dužnosti iz nadležnosti načelnika.

Članak 54.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

 

Članak 55 .

 

Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

 

Jedinstveni upravni odjel

Članak 56.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom kao i poslova državne uprave koji s zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.

Akt o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Politika zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine provodit će se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina na način da se pripadnicima konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten osigura  zastupljenost u upravnom tijelu.

 

Članak 57.

 

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

 

Članak 58.

 

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom načelniku.

 

Članak 59.

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.

 

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

 

Članak 60.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Primošten čine

imovinu.Općine Primošten.

Imovinom Općine  upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona o ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

Članak 61.

 

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

1.      općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,,

2.      prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine Primošten ,

3.      prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela,

4.      prihodi od koncesija,

5.      novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

6.      udio u zajedničkim porezima  i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7.      sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8.  donacije građana pravnih i fizičkih osoba i

9. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 62.

 

Procjenu godišnjih prihoda t utvrđeni iznos rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz koji potječu.

Svi rashodi  proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

 

Članak 63.

 

Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za  godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 64.

 

Općinsko vijeće donosi proračun u tekućoj godini za slijedeću godinu na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom donosi Općinsko vijeće.

Članak 65.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopuna proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 66.

 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

VIII. AKTI OPĆINE

 

Članak 67.

 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut,

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

 

Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, opće akte kada j za to ovlašten zakonom, Statutom  ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 69.

 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 70.

 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u vlastitom službenom glasilu-„ Službeni vjesnik Općine Primošten“.

Članak 71.

 

Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata  iz stavka 1. ovog članka može se sukladno odredbama zakona izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Šibensko kninske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima se odlukom Općinskog vijeća povjerene javne ovlasti.

 

Članak 72.

 

Nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga obavlja Ured države uprave Šibensko kninske županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Članak 73.

 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 74.

 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u Službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

 

 

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 75.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 2. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

 

Članak 76.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 77.

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 76. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku o mora sadržavati osobne podatke (ime, prezime, adresu, prebivalište i MBG ili OIB kao i vlastoručni potpis birača .

Općinsko vijeće  ne smije raspisati referendum  za opoziv općinskog načelnik ili njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za načelnika.

 

Članak 78.

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan , Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti referenduma.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno u roku od 60 dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga u daljnjem roku od 30 dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga  donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati , donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela

Članak 79.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuj referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

 

Članak 80.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača..

Članak 81.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 76. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

 

Članak 82.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg kata ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja može iz stavka1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog referenduma potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

Članak 83.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 82. stavka 3. ovo Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora,može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru u pravilu je javno a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 84.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

 

 

Članak 85.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

 

Članak 86.

 

 

Ostvarivanje prava iz članka 85. ovog Statuta osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

Članak 87

 

Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

1.      Osnivanje mjesnih odbora

 

Članak 88.

 

Kao oblik mjesne samouprave radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori.

 

Članak 89.

 

Mjesni odbor se osniva za pojedina naselja, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja, koji čini zasebno razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća /o osnivanju, preustroju ili o osnivanju novih mjesnih odbora/.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 90.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 91.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora , udruge sa sjedištem za području Općine te općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku  dostavlja općinskom načelniku.

Članak 92.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik, utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način ili ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 93.

 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

 

2.      Tijela mjesnog odbora

 

Članak 94.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 95.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem a mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Za člana mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

 

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 96.

 

Vijeće mjesnog odbora bira iz redova svojih članova predsjednika , većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora  predstavlja mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran vijeću mjesnih odbora

 

Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora u roku 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora  pa do dana izbora ne može  proteći manje od 30 dana  niti vi8še od 60 dana

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom  shodno se primjenjuju odredbe odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 97.

 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

 

Članak 98.

 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

 

Članak 99.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Članak 100.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja  potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa i drugih  lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 101.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i obveza  i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara općinskom načelniku.

Članak 102.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi  koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih i fizičkih osoba.

 

4. Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 103.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada tekuće godine, za narednu godinu.

 

Članak 104.

 

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka  dostavlja se Načelniku.

 

Članak 105.

 

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona, ovog Statuta i posebnoj odluci Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

Članak 106.

 

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 88. do 102. ovog Statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

 

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

 

Članak 107.

 

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

 

6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

 

Članak 108.

 

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

 

Članak 109.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 110.

 

Općinska uprava – Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.

 

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

 

Članak 111.

 

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe svakodnevne građana Općine,  Općina osigurava djelatnosti osnivanjem trgovačkog društva, vlastitog pogona, ustanove ili druge pravne osobe sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 112.

 

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

 

Članak 113.

 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja  pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojim ima udjele imenuje općinski načelnik.

 

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE  ( REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 114.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Primošten uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije .

 

Članak 115.

 

Općinsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma /ugovora, povelje, memoranduma i sl/ o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Članak 116.

 

Radi suradnje, u smislu čanka 114. stavka 2. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnivati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

 

Članak 117.

 

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

 

Članak 118.

 

O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu Statuta općine može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik o normativnu djelatnost Općinskog vijeća

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Članak 119.

 

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Općine.

Promjena Statuta usvojena je ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 120.

 

Promjena statuta može se izvršiti Odlukom.

 

Članak 121.

 

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog Statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

 

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 122.

 

Odluke i drugi opći akti Općine doneseni na temelju Statuta Općine      Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/09) i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona  kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

 

Članak123.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 7/09 ).

 

Članak 124.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.

 

 

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-1

Primošten, 29. ožujka 2013. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča

 

 

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 120. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Primošten donosi:

 

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

 

 

Članaka 1.

 

U Statutu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) u poglavlju II.  STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE mijenja se dosadašnji članak 4. na način da  glasi:

„U sastavu Općine Primošten nalazi se šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine Ložnice i Bilo.“

 

Članak 2.

 

Dosadašnji čanak 20 briše se i mijenja na način da isti sada glasi:

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira  na sjednici iz stavka 2. ovog članka , ovlašteni sazivač sazvat  ć novu konstituirajuću sjednicu  u roku od 30 dana od dana   kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira ni  tom roku , ovlašteni sazivač  sazvat će konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član one kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova“.

 

 

Članak 3.

 

Dosadašnji čanak 50 stavak3. briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3.ovog Statuta , kad se za to ostvare propisani uvjeti u svezi zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika općine, mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.“

 

Članak 4.

 

U podnaslovu „Jedinstveni upravni odjel“ mijenja se dosadašnji članak 57.na način da iza teksta dosadašnjeg stavka 1. nastavlja novim stavkom 2. koji glasi:

„Odluku o utvrđenom prethodnim stavkom ovog članka donosi Općinsko vijeće.“

 

Članak 5.

 

U poglavlju „VIII. AKTI OPĆINE“ briše se dosadašnji članak 69 stavak 1. mijenja se na način da se iza riječi „Općinskog vijeća“ nastavlja dvotočkom i riječima „ podnose prijedloge vijeću“ zatim stavlja se zarez i nastavlja dosadašnjim tekstom“ donose zaključke i preporuke.“.

Članak 6.

 

U prethodno citiranom poglavlju briše se i dosadašnji članak 71.stavak1. na način da sada glasi:

„Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba“

 

Članak 7.

 

U poglavlju“ JAVNOST RADA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj VIII. i umjesto kojeg treba stajati novi redni broj IX .

Članak 8.

 

U prethodno citiranom poglavlju mijenja se članak 74. stavak 2. tako što se briše točka i nastavlja tekstom kako slijedi:

„ ili njegov zamjenik, a mogu i oba istovremeno“ „

Ujedno se mijenja stavak 4. tako da se u dosadašnjem tekstu iza riječi Načelnika isti  dopunjuje riječima „ po potrebi“ dok se iz konteksta rečenice skroz brišu dvije riječi „ redovitih mjesečnih “

Članak 9.

 

U poglavlju „NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj IX. i podredno tome stavlja novi redni broj X dok se mijenjaju njegov članak 77. stavak 3. tako da se iz teksta skroz briše riječ „MBG“.

U prethodo citiranom poglavlju dosadašnji članak 85. stavak 1.briše se i mijenja na način da sada glasi:

„Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Članak 10.

 

U poglavlju „MJESNA SAMOUPRAVA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj X.umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XI.

Članak 11.

 

U poglavlju „USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XI i umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XII .

 

Članak 12.

 

U poglavlju „OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ podredno prethodnom pomijeranju rednih brojeva za jedan naprijed, dosadašnji dodijeljeni broj XII. i zamjenjuje također brojem XIII.

 

Članak 13.

 

U poglavlju „POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIII i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XIV .

 

Članak 14.

 

U poglavlju „ZAKLJUČNE ODREDBE“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIV i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XV .

 

Članak 15.

 

Ovalšćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Primošten.

 

Članak 16.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten«.

 

 

 

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur.broj:2182/02-01-13-2

Primošten, 19. srpnja 2013. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

Vinko  Bolanča