Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće predstavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup¬šti¬ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 članova kako slijedi:

1. Jere Gracin, predsjednik OV, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
2. Ante Jurić, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
3. Anita Perkov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
4. Antonija Gracin, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
5. Ivana Huljev, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
6. Tomislav Pancirov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
7. Jurica Soža, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
8. Stipe Gruja, potpredsjednik OV, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
9. Živana Čobanov, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
10. Jere Nižić, član NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
11. Nediljko Marinov, član HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
12. Nikolina Friganović, član HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
13. Šime Šarić , član MOST, DOMOVINSKI POKRET (DP), LOZA NEZAVISNA LISTA (LOZA)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Primošten

Izjave vjećnika

Sjednice Vijeća - Saziv 2021-2025
Sjednice Vijeća - Saziv 2017-2021
Sjednice Vijeća - Saziv 2013-2017