Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 93. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Plana prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studenog 2014. godine; Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje;

JAVNI POZIV

za prijam osoba za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se za stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 1. Savjetnik za prostorno planiranje i komunalno redarstvo u Komunalnoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, dva izvršitelja

–         magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili prometnog smjera,

–         poznavanje rada na osobnom računalu

2.  Stručni suradnik u Službi tajništava Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke ili struke društvenog smjera, jedan izvršitelj

–         poznavanje rada na osobnom računalu

 1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

–         poznavanje rada na osobnom računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. toč.1 Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11)

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

III.

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o radnom stažu,

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike traženih prilog a ne moraju biti ovjerene a osobe prilikom sklapanja ugovora dužne su dostaviti na uvid tražene originalne dokumente.

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe petrina

KLASA: 112-06/15-02/1

URBROJ: 2182/02-02-15-1

Primošten, 10. ožujka 2015. godine

 

 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom),

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–         arhiv,

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr.

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda o davanju na korištenje javnih površina

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te istoimene Odluke Klasa: Klasa: 363-01/11-01/16; Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6 od dana 13. veljače  2015. godine ) Načelnik Općine Primošten dana 16. ožujka 2015. godine donosi:

ODLUKA PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA RASPISANOG NATJEČAJ

 O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA

 ZA 2015.

 

 

 1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na

korištenje općinskih površina  otvorenomdana 02. ožujka / ponedjeljak/ 2015.

godine koji  traje do 16. ožujka /ponedjeljak/ 2015. godine koristi se ostavljena

mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira

do dana 27. ožujka /petak/ 2015. godine

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/15-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-15-4

      Primošten, 16.ožujka 2015. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina        

Poziv za sazivanje 11. sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 11..sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  19.ožujka (četvrtak) 2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog Odluke o izradi strategije razvoja Općine Primošten od 2015. do 2020. godine

2.Prijedlog „Vodovoda i odvodnje“d.o.o.  u svezi postupanja Općine Primošten radi

povećanja temeljnog kapitala s Prijedlogom Ugovora o pretvaranja potraživanja u udjele

3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova

predstavničkog tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2015. godinu

4. Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup  nekretnine za potrebe Općine Primošten u svrhu

postavljanja  reklamnih panoa      

5. Prijedlog II.Izmjene i dopune Zaključka o rashodovanju starog  službenog vozila „Renault

Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ

6.Odluka o reinvestiranju dobiti za 2014. godinu Komunalnog poduzeća „Bucavac„

7. Zamolba za financiranjem u 2015. godini Puhačkog orkestra “ PRIMOŠTEN“

8 Prijedlog I Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava  za financiranje političkih

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2015. godinu

9. Prijedlog Odluke o nabavi  izrade , dopremanja i ugradnje inox ograda  i rukohvata na

stepenicama za prilaz primoštenskim plažama

DOPUNA DNEVNOG  REDA

planirane za dan  19. ožujka 2015. godine

10. Izvješće o  javnoj nabavi za 2014. godinu

11. Zamolba za odgodu plaćanja duga podnositelja  Živko Žaja

12. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta površine cca 2.100m2 u neposrednoj blizini

Zdravstvene stanice u Primošten 

13. Prijedlog  II. Izmjene i dopune  Odluke o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Općine

Primošten  namijenjenih za davanje u zakup

 14.Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne

građevine na području Općine Primošten

15.Prijedlog Odluke o pružanju usluge javne odvodnje na području Općine Primošten

16. Prijedlog  Odluke o Izmjeni i dopuni  Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna  Prostornog

plana uređenja Općine Primošten 

17. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko –

turističke zone Aurora – Zona T2 – turističko naselje

 18.Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za projekt“ Poduzetnički inkubator“

19.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za uređenje prostora škole u Vadlju

20. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o cijeni priključka na komunalne vodne građevine

javne odvodnje  „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.

21. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten za 2015. godinu

 22.Zahtjev Stanić Ljubice rođ. Makelja za isplatom novčane naknade za ustupljeni dio

nekretnine općini / za potrebe formiranja puta/

 23.Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku o uplati komanditnog uloga Općine Primošten

24. Paket zamolbi za komunalni doprinos

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribarska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA SAVJET MLADIH OPĆINE PRIMOŠTEN

    Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (« Narodne novine « broj 41/14) temeljem članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten, Klasa: 021-05/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-1 od dana 13. veljače  2015. godine te članka 33. Statuta Općine Primošten  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13 )Općinsko vijeće Općine Primošten objavljuje:

 JAVNI POZIV

za  isticanje kandidatura za Savjet mladih Općine Primošten

 

Savjet mladih savjetodavno  je tijelo Općine Primošten koja promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) razini. i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima od interesa i značaja za mlade,  aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Primošten te njihovo informiranje i savjetovanje.

Savjet mladih Općine Primošten, uključujući predsjednika i zamjenika neparan je i ima pet (5)članova.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine.

Opis postupka izbora

Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14).

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamjenike Savjeta mladih, sukladno Odlucio osnivanju i imenovanju Povjerenstva  za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Primišten, Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 4. ovog članka objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  nakon objave iz prethodnog stavka ovog članka raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred pet (5) kandidata koliko ih ima Savjet mladih sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten.

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Javni poziv  za isticanje  kandidatura mora s objaviti  na mrežnim  stranicama sukladno stavku 2. ovog članka , najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom predsjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta mladih Općine Primošten dužne su objaviti   na svojim  mrežnim  stranicama.

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mladih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  glasova svih članova.

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten objavit će novi poziv  za izbor članova  i zamjenika  članova savjeta mladih.

IV.

Pravo predlagati kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten  imaju:

-udruge  koje su sukladno Statutu ciljno i prema  djelatnostima   opredijeljene za rad s mladima  i za mlade,

-učenička vijeća, studentski zborovi,

-pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i

-neformalne  skupine mladih.

Kada je  predlagatelj neformalna skupina  mladih iz stavka 2. ovog članka, ona mora okupljati najmanje deset(10) mladih.

V.

 

Uvjeti  za isticanje kandidature

Pravo biti kandidiran imaju mladi, u smislu ove Odluke o osnivanju Savjeta mladih  a to su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Primošten za koju se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih  petnaest (15) do trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za  /člana i zamjenika člana/ Savjeta mladih.

Prijedlog mora sadržavati :

Ime i prezime kandidata,

– datum i godinu rođenja

– dokaz o prebivalištu  / preslika osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu /

Prijedlog mora biti ovjeren i  potpisan od strane ovlaštene osobe  – predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno obavezno priložiti:

– životopis odnosno motivacijsko pismo / u smislu izjave da dotična osoba prihvaća da bude

kandidirana

– potvrdu o upisu u odgovarajući registra odnosno drugi odgovarajući dokaz o registraciji

predlagatelja, ne stariji od 6 mjeseci

 

Rok za prijavu

Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandidature u „Službenom vjesniku Općine Primošten „.

Osim objave u općinskom službenom glasili Javni poziv objavit će se i na oglasnoj ploči te službenoj stranici općine: www.primosten.hr

Rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamjenike Savjeta mladih imenovano Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje i izrađuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

Izbor članova te zamjenika članova Savjeta mladih

Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  nakon službene objave Izvješće i popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred  pet (5)kandidata na listiću.

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom predsjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta mladih Općine Primošten objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mladih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  glasova svih članova.

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten ponovit će Javni poziv  za izbor članova  i zamjenika  članova savjeta mladih.

Ovaj Javni poziv za isticanje kandidature  objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-15-2

Primošten, 13. veljače  2015. godine

 

                                    OPĆINSKO VIJEĆE

                                  OPĆINE PRIOMOŠTEN                           PREDSJEDNIK

                                                                                                         v.r.Vinko Bolanča

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA

O B A V I J E S T     U M I R O V LJ E N I C I M A

OPĆINE  PRIMOŠTEN

Inicijativni  odbor za osnivanje samostalne UDRUGE UMIROVLJENIKA OPĆINE PRIMOŠTEN  POZIVA VAS    da  pristupite i učlanite se  u što većem broju u UDRUGU UMIROVLJENIKA.

U pripremi je odlazak u Daruvarske toplice sredinom ožujka,  dok je već  za 02. ožujka moguć odlazak u KALOS- VELA LUKA – 10 dana  (uključeni popusti za umirovljenike, javiti se odmah).

Kroz mjesec ožujak dogoveren je posjet Hrvatskom narodnom kazalištu Šibenik  – koncert  Operni  suveniri  i  predstava  Noćna igra s Jesenjinom. Ulaznice s popustom.

O održavanju  sjednice osnivačke Skupštine bit ćete uskoro obaviješteni.

SVI  ZAINTERESIRANI INFORMACIJE MOGU DOBITI NA MOB. 095 5226 709.

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U 2015.GODINI

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te istoimene Odluke Klasa: Klasa: 363-01/11-01/16; Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6 od dana 13. veljače  2015. godine ) Načelnik Općine Primošten dana 24.veljače 2015. godine donosi:

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

 O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

 

 1.   Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

otvoren je  od dana 02. ožujka / ponedjeljak/ 2015. godine koji traje do 16. ožujka

    /ponedjeljak/ 2015. godine  s mogućnošću dodatnog produljenja roka za

dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/15-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-15-2

      Primošten, 24.veljače 2015. godine

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina        

  Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije« broj 7/09 i 6/11) i članka 33. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten nasvojoj10. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine donosi:

ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠTENJE  JAVNE POVRŠINE 

Članak 1.

U Odluci o naknadama za korištenje javne površine („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12, 5/13 i 1/14) mijenja se članak 6. na način da isti glasi:

Obračun   naknade      za  korištenje   štekata       vrši   se   mjesečno   ,   a  plaća   se   po    1m2  za:

a)  predsezonu   / razdoblje   od    01.   travnja   do  31.   svibnja /  u  iznosu  od 45,15 kuna,

b)  sezonu          / razdoblje   od  01. lipnja   do   31.  kolovoza  /    u  iznosu  od 144, 51kuna,

c)  podsezonu     / razdoblje  od    01.   rujna   do 30.   rujna    /       u iznosu  od   45,15   kuna,

d)  ostalo  razdoblje tijekom  godine  /od 01.listopada do 31.ožujka/u  iznosu od  22,58   kuna.

Članak 2.

Mijenja se dosadašnji članak 8. koji  sada treba da  glasi:

„ Naknada za postavljanje kiosk po 1m2 zauzete javne površine iznosi 121,00 kunu.“

Članak 3.

Mijenja se dosadašnji članak 9. koji  sada treba da  glasi:

„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi za:

I štand za prodaju školjki i nakita                                       10.823,45kn

II štand za prodaju robe široke potrošnje                          39.754,55kn

/osim prehrambenih/

III aparat za kokice                                                             10.823,45kn

IV aparat za kukuruz                                                            8.107,00kn

V aparat za sladoled, škrinja za sladoled ,

šećernu vunu                                                                    5.420,80kn

VI aparat za palaćinke                                                       10.823,45kn

VII vrtuljak za razglednice                                                4.144,25kn

VIII štand za prodaju suvenira

i eteričnih ulja                                                              10.823,45kn

IX štand za oglašavanje izleta                                             2.952,40kn

X štand za prodaju knjiga                                                    7.381,00kn

XI štand za tisak i prodaju majica                                       10.823,45kn

XII mjesto za izradu portreta                                              4.332,90 kn

XIII štand-pano za prodaju slika                                         10.823,45kn

XIV mjesto za graviranje i tetovažu                                   1 0.823,45kn

XV štand za prodaju ručnih radova                                   .  5.414,75kn

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ a primjenjuje se od 01. ožujka 2015. godine.

 

Klasa: 363-01/11-01/16

Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6

Primošten, 13. veljače  2015. godine

 

                          OPĆINSKO VIJEĆE

                        OPĆINE PRIMOŠTEN                      PREDSJEDNIK

                                                                                       v.r. Vinko Bolanča

Zahtjev za korištenje javne površine

-ovdje-

SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA U VODICAMA

Poštovani,
U organizaciji lokalne akcijske grupe More 249 i TZ Grada Vodica u Vodicama se na Uskrsni ponedjeljak 06.04.2015. organizira sajam domaćih proizvoda. Cilj sajma je promovirati domaće proizvođače sa našeg obalnog područja te njihove vlastite proizvode.
Ovom prilikom pozivamo zainteresirane proizvođače, udruge, zadruge da prijave svoje sudjelovanja na mail adresu: [email protected] ili mobitel: 099 733 0483.
Organizator osigurava besplatni izložbeno-prodajni prostor i medijsku promociju sajma.
Prijava treba sadržavati osnovne podatke o izlagaču: naziv, adresu, kontakt telefon i kratak opis proizvodnog asortimana.
Lijep pozdrav

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RENAULT-LAGUNE ŠI-613BZ

Načelnik Općine Primošten dana 20.VELAJČE  2015. godine donosi  Odluku o prodaji  Klasa:406-08/14-01/01,Ur.broj:2182/02-02-14-2 od 5.studenog 2014.godine.

RENAULT LAGUNE  reg.ozn.  ŠI-613-BZ  ( proizvodnja 1994. godine)  registrirane do 3.prosinca 2015. godine. Laguna je u voznom stanju. Može se pogledati  u Općini Primošten

Sve potrebne informacije  mogu se dobiti u Općini Primošten  od 7,00 do 15,00 sati  ili na telefon 022/571-900 .

Kriterij za odabir su najviša ponuđena cijena. Ponude se mogu dostaviti poštom  ili predati na protokol Općinu Primošten u zatvorenoj kuverti sa naznakom Općina Primošten„ za kupnju Renault lagune „ na adresu sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

Rok za podnošenje prijava je do  24.veljače   2015. godine zaključno do 14,00 sati.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Klasa: 410-15/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-4

Primošten, 23. veljače 2015. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke o namjeri uzimanja u zakup nekretnine za potrebe općine u svrhu postavljanja dva reklamna panoa (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 5/14) Načelnik Općine Primošten dana  23.veljače  2015. godine objavljuje:

 

 

P O N O V LJ  E N I   J A V N I   P O Z I V

    za uzimanja u zakup nekretnine za potrebe Općine Primošten

u svrhu postavljanja reklamnih panoa

 

 1. Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup dijelova

odgovarajuće nekretnine u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba,  za potrebe Općine

Primošten položenih ispred tunela Dubočica  i autoputa, u svrhu  postavljanja

reklamnih panoa u obliku dvostranih jumbo plakata montažno – demontažnih i

samostojećih, dimenzija 4,00mX 4,00m ili 5,00mX2,50m, s maksimalnom iskoristivošću

oglasne površine,  sve  sukladno važećoj pravnoj regulativi.

 

2. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 3.S odabranim  ponuditelje će Općina Primošten  sklopiti Ugovor o zakupu zemljišta

 

4.Pisana ponuda mora da sadrži:

–   potpun podatak o ponuditelju i to:

1. ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice  odnosno  rješenja o upisu u odgovarajući sudski registar

–  dokaz o državljanstvu

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja s daje u zakup,

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup

–  prijedlog modaliteta plaćanja

–  prijedlog trajanja zakupa

–  Izjavu da  prihvaća izlazak na teren koji se nudi u zakup prije Odluke  o prihvaćanju i

odabiru ponuda

5. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

–         rok za dostavu ponude: (datum i sat): 06. ožujka 2015. / petak/ godine

najkasnije do 14;00 sati

–         način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom  poštom ili osobno  na protokol

JUO  Općine Primošten, najdalje    do  14,00  sati  zadnjeg  dana   roka   bez obzira na

način dostave

6. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda

 

7. Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna  objavljenom Javnom pozivu

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

8.     Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru izakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-900; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:[email protected]

9. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom  web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost za produljenje roka  za

predmetno uzimanje u zakup.

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

Zaključak Općinskog vijeća Općine Primošten o “Strateškoj studiji”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst),  Zakonu o okolišu („Narodne novine„ broj 80/13 i 153/13), i članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni  utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine„ broj: 64/08) i članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13)  na traženje Ministarstva gospodarstva RH, KLASA: 310-01/14-03/280; URBROJ: 526-04-02-01/1-15-34 od dana 16. veljače 2015. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi:

 

Z A K L J U Č A K

Općinskog vijeća Općine Primošten

o „Strateškoj studiji vjerojatnom značajnom utjecaju   na okoliš Okvirnog plana i programa  istraživanja i eksploatacije  ugljikovodika u Jadranu“

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Primošten u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  Ministarstva gospodarstva RH, povodom izrade Strateške studije o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa  istraživanja i eksploatacije  ugljikovodika u Jadranu, daje negativno mišljenje na izrađenu studiju izrađivača „Ires ekologija d.o.o.“ i „ZaVita, svetovanje d.o.o.“ na način kako u nastavku slijedi:

 

Republika Hrvatska spada među „top“ tri države u Europi po kvaliteti mora, treći smo u Europi po bogatstvu vode, a možemo biti zadovoljni i kvalitetom zraka. Imamo 19 nacionalnih parkova i parkova prirode a gotovo 30 posto Hrvatske je pod ekološkom mrežom Natura 2000.

Ishitreno ulaženje Republike Hrvatske u priču oko eksploatacije Jadrana radi potencijalnog iskorištavanja ugljikovodika, riskantno je ukoliko se uzme u obzir da je izrada ove studije povjerena „privatniku“ a da se za izradu iste nisu koristili akademski i znanstveni kapaciteti koje Hrvatska ima u Državnom zavodu za zaštitu prirode, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom hidrografskom institutu, Institutu Ruđer Bošković, Agenciji za zaštitu okoliša itd. pa bi navedeno ukazivalo na zaključak da je studija izrađena na način da ista opravdava potez Vlade. Ne manje važno potrebno je upozoriti javnost da je posljednji put tek 2008. godine donesen Plan intervencija kod izvanrednih onečišćenja mora. Iz navedenog očito je da i ovog puta država ne radi u interesu građana.

Naime u Planu iz 2008. godine u čl.1. točki 6. „Iznenadno onečišćenje mora“ nigdje ne spominje se mogućnost nastanka onečišćenja mora upravno mogućim izlijevanjem nafte odnosno ispuštanjem sumporvodika. Ujedno u točki 1.1. pod „vrste rizika i prijetnji od onečišćenja mora“ također nigdje se ne spominje da rizik odnosno prijetnja onečišćenju mora može proizići upravo iz istraživačkih djelatnosti odnosno same eksploatacije Jadrana zbog mogućeg izlijevanja nafte pa iz navedenog proizlazi da u ovom dokumentu nisu niti utvrđene pravne pretpostavke-zakonski okviri za odgovornost za nastalu štetu dok javnosti nedostaju podatci na koji je način država predvidjela mogućnost utuživanja odgovornih za naknadu šteta odnosno koje su garancije koje istraživači budući koncesionari nude zbog mogućih incidenata vezanih uz istraživanje ili crpljenje nafte u Jadranu izlijevanjem nafte odnosno ispuštanjem sumporvodika.

Prije svega, mišljenja smo da je Strateška studija za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, koji je zaključen 3. studenog 2014. godine trebala prethoditi samom natječaju. Natječaj je sproveden bez studije i pet kompanija dobilo je dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnim prostorima, bez da je sprovedena kvalitetna javna rasprava sa zainteresiranom javnošću pa tako u ovom trenutku ne znamo kakav je potencijalni utjecaj istraživanja na ekološki osjetljiva područja Jadrana kao što su ribolovni predjeli, koraljni grebeni, mrijestilišta, uzgajališta riba i školjaka, lučna područja,odnosno kakav je utjecaj na glavne linije pomorskog prometa, plaže i naseljena područja.

Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu došlo je do pomicanja istražnih područja od obale i otoka, odnosno strožih ekoloških standarda i navodno boljih ekonomskih uvjeta za Hrvatsku, međutim i dalje mišljenja smo da je granica od predviđenih minimalnih 6 km od otoka i 10 km od kopna i dalje pre blizu obalnih naselja (tim više što granica od 6 km nije korištena za pučinske otoke, od kojih neki imaju ogroman značaj za bio raznolikost – Jabuka, Palagruža…), te da ni najviši ekološki standardi nisu garancija ne postojanja štetnog utjecaja na sva obalna mjesta, pa tako i na područje naše općine.

Primoštenski akvatorij, kao i morska prostranstva koja ga okružuju, imaju izuzetno visoke krajobrazne vrijednosti, a istražni prostor „Srednji Jadran 11“ nalazi se u neposrednoj blizini prolaza –pomorske rute kojom se koriste nautičari dok krstare jadranskom obalom. Iz tog razloga, mišljenja smo kako bi već i samo istraživanje, a pogotovo eksploatacija ugljikovodika na tom istražnom prostoru moglo smanjiti krajobraznu vrijednost morskih prostranstava te negativno utjecati na nautički odnosno na ukupni turizam u našem području.

U Strateškoj studiji navedene su preporuke za smanjenje površina pojedinih istražnih prostora (1, 14 i 17, te 11 u dogovoru s Ministarstvom turizma), ali pošto su se kompanije prijavljivale za istraživanje i eksploataciju istražnih prostora prije nego je Strateška studija objavljena, nije jasno hoće li koncesionari morati prihvatiti te preporuke.

Još većim rizikom kako za pravo građana na čist okoliš tako i na ukupni turizam smatramo negativan utjecaj na okoliš koji će neminovno uslijediti ako u tom istražnom prostoru dođe do eksploatacije nafte. Svjesni smo činjenice da je Strateškom studijom predviđeno da se prije svake eksploatacije ugljikovodika prvo mora izraditi studija utjecaja na okoliš, ali dok je vrijeme želimo se izjasniti sada, dok se s istražnim radnjama još nije niti započelo.

Naime, poznato je da seredovnim radom platforme stvara onečišćenje vode i zraka koje pri odgovarajućim morskim strujama/vjetru može dospjeti i do naseljenih područja općenito odnosno konkretno u ovom slučaju i do naše općine, te samim time negativno utjecati na turizam, koji je glavni izvor prihoda Općine Primošten, ali i na ribarstvo općenito.

Kako je istaknuto od Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva, na natječaj za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mogle su se prijaviti samo kompanije koje udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima. Konzorcij koji je dobio dozvolu za istraživanje i eksploataciju na sedam istražnih prostora (između njih i Srednji Jadran 11 koji je najbliži našoj općini) čine kompanije Marathon Oil i OMV. Unatoč tome što te kompanije „udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima“, obje su uzrokovale više nesreći i izljeva nafte u zadnjih 15 godina. Među značajnijima su izlijevanje nafte iz naftovoda Marathon Oil-a, 2000. godine u američkoj saveznoj državi Kentucky, prilikom čega je u okoliš ispušteno čak 1.900.000 litara nafte, te tri izljeva nafte pokraj obala Novog Zelanda koje je uzrokovao OMV.

Za razliku od izlijevanja nafte u ocean pokraj Novog Zelanda, svako izlijevanje nafte u plitki i poluzatvoreni Jadran dovelo bi do značajnih posljedica na ukupni eko sustav, tim više što Hrvatska (trenutno) nije spremna za sanaciju mogućih izljeva nigdje u dostupnim dokumentima nije vidljiva procjena koliko je primjerice potrebno kvalificirane radne snage za cjelokupno uređenje potencijalno zagađenog prostora (krški reljef bogato razvijene Jadranske obale pretpostavlja se da je zahtjevniji prostor za saniranje šteta nastalih od izlijevanja nafte od primjerice pješčanih plaža) te koja su točno kemijska sredstva predviđena za čišćenje, odnosno gdje se i u kojem dijelu Hrvatske nalaze mjesta predviđenog skladištenja naftnog otpada odnosno koja je procjena troškova prijevoza do tih mjesta. Navedene podatke,  trebali bi imati već sada.

U Strateškoj studiji navedeno je kako nije poznato koje će tehnologije koristiti koncesionari, a naše je mišljenje kako je upravo Strateška studija trebala definirati koje su tehnologije prihvatljive, odrediti stroge uvjete koje moraju zadovoljiti koncesionari kako bi se ograničio ikakav negativan utjecaj na okoliš.

U Strateškoj studiji koja je prema našem mišljenju manjkava navedeno je kako će se sav kruti otpad koji nastaje tijekom eksploatacije ugljikovodika prevoziti na kopno i predavati pravnoj osobi koja je ovlaštena za njegovo zbrinjavanje, međutim nedostaje objašnjenje na koji način se planira zbrinjavati taj otpad, koji su u ovom trenutku poznate pravne osobe koje se bave zbrinjavanjem takve vrste otpada u Hrvatskoj, gdje se i u kojem dijelu Hrvatske nalaze skladišni prostori za zbrinjavanje otpada niti je poznato kako će se postupati s ostalim otpadnim materijalom – isplakom, krhotinama stijena,otpadnim vodama…

Naša zadnja ne manje važna primjedba odnosi se na to da socio-ekonomske značajke nisu dovoljno razrađene, jer se iz tog dijela Strateške studije ne dobiva gotovo nikakav uvid u stvarni utjecaj istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu na ukupni državni proračun te kakve su projekcije na ukupni gospodarski učinak eksploatacije Jadrana.

U studiji, navedeni su samo potencijalni prihodi, a negativni utjecaji na turizam i ribarstvo nisu ni spomenuti, niti je u konačnici izrađena cost-benefit analiza.

Dakle, gruba optimistična procjena potencijalne zarade u dijelu Republike Hrvatske prema našim procjenama iznosi maksimalno 54,5 milijardi EUR-a  (procjena je izrađena za cijenu nafte 100 dolara po barelu i iskoristive rezerve od 1,5 milijardi barela ekvivalenta nafte), dok je zarada u turizma u istom periodu od 30. godina minimalno 240 milijardi EUR-a.

Ukoliko se uzme u obzir da se cjelokupno društvo okreće prema obnovljivim izvorima energije ta da je čist okoliš najveći kapital država odnosno naš najveći proizvod, jasno je da je u ovom slučaju riječ o više nego dugoročno štetnom poslu za Hrvatsku.

Slijedom navedenog budući je Republika Hrvatska država u kojoj proračun doslovno ovisi o rezultatu turističke sezone, vodeći računa o tome da turizam ne samo da krpa državni već i kućne proračune, u situaciji kada prepuštamo cca 50% potencijalnog profita strancima dok isti ne snose rizike onečišćenja Jadrana i Hrvatske općenito odnosno ne snose dugoročne štetne posljedice za naše društvo u cjelini, Općina Primošten ne može se pozitivno očitovati niti dati blagoslov ovom prijedlogu Vlade.

Članak 2.

Ovaj Zaključak uz popratni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, dostavit će se Ministarstvu gospodarstva RH poštom preporučeno te u elektroničkom obliku na adresu: [email protected]

Članak 3.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sastavni je dio ovog zaključka.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten«.

Klasa:351 -01/15-03/02

Ur.broj:2182/02-01-15-2

Primošten, 13. veljače 2015. godine

                           

 

                                             OPĆINSKO VIJEĆE

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK

                                                                                                            Vinko  Bolanča

 

OBRAZACSUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

1. Strateška studija o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

2. Netehnički sažetak Strateške studije o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

3. Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Strateška studija o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo gospodarstva
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) 16.01.2015. do 16.02.2015.
Naziv/ime sudionika/ce savjetovanja (pojedinac, udruga, ustanova i sl.) koji daje svoje mišljenje i primjedbe na nacrt zakona, drugog propisa ili akta Općina Primošten OIB: 16878804200, Sv. Josipa 7. Primošten 22 202
Tematsko područje i brojnost korisnika koje predstavljate, odnosno interes koji zastupate 2828 stanovnika općine PrimoštenOčuvanje prirodne baštine i kvalitete mora, koji su neophodni za zdrav život i djelatnosti u turizmu.
Načelne primjedbe na predloženi nacrt 1)      Mišljenja smo da je Strateška studija trebala prethoditi natječaju za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, koji je zaključen 3. studenog 2014. godine. Natječaj je sproveden i pet kompanija je dobilo dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na ukupno istražnih prostora, bez da je sprovedena javna rasprava sa zainteresiranom javnošću.2)      Primoštenski akvatorij, kao i morska prostranstva koja ga okružuju, imaju izuzetno visoke krajobrazne vrijednosti, a istražni prostor Srednji Jadran 11 nalazi se u neposrednoj blizini prolaza kojim se koriste nautičari dok krstare jadranskom obalom. Iz tog razloga, mišljenja smo kako bi već i istraživanje, a pogotovo eksploatacija ugljikovodika na tom istražnom prostoru moglo smanjiti krajobraznu vrijednost morskih prostranstava te negativno utjecati na nautički turizam u našem području.U Strateškoj studiji su navedene preporuke za smanjenje površina pojedinih istražnih prostora (1, 14 i 17, te obavljanje istražnih aktivnosti u dijelu istražnog prostora 11 u dogovoru s Ministarstvom turizma), ali nije jasno naznačeno hoće li te preporuke biti obvezujuće pri izradi konačnog Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu.

3)      Redovnim radom platforme stvara se onečišćenje vode i zraka koje pri odgovarajućim morskim strujama/strujanjima zraka može dospjeti i do područja naše općine, te negativno utjecati na turizam, koji je glavni izvor prihoda Općine Primošten, kao i na ribarstvo. Pošto je hrvatsko more među najčišćima u Europi, stajališta smo da bi ga takvim trebalo i očuvati.

4)      Kako je istaknuto od Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva, na natječaj za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mogle su se prijaviti samo kompanije koje udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima. Konzorcij koji je dobio dozvolu za istraživanje i eksploataciju na sedam istražnih prostora (između njih i Srednji Jadran 11 koji je najbliži našoj općini) čine kompanije Marathon Oil i OMV. Unatoč tome što te kompanije „udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima“, obje su uzrokovale više nesreći i izljeva nafte u zadnjih 15 godina. Među značajnijima su izlijevanje nafte iz naftovoda Marathon Oil-a, 2000. godine u američkoj saveznoj državi Kentucky, prilikom čega je u okoliš ispušteno 1.900.000 litara nafte, te tri izljeva nafte pokraj obala Novog Zelanda koje je uzrokovao OMV.

5)      Za razliku od izlijevanja nafte u ocean pokraj Novog Zelanda, svako izlijevanje nafte u plitki i poluzatvoreni Jadran dovelo bi do značajnih posljedica, tim više što Hrvatska (trenutno) nije spremna za sanaciju mogućih izljeva. Plan intervencija kod izvanrednih onečišćenja mora donesen je još 2008. godine, a u čl. 1, točki 6.: „Iznenadno onečišćenje mora“ nigdje se ne spominje mogućnost nastanka onečišćenja izlijevanjem nafte, niti se ta vrsta onečišćenja spominje u točki 1.1., pod vstama rizika i prijetnji od onečišćenja mora. Osim toga, Hrvatska nema, niti planira pribaviti brodove za čišćenje izljeva nafte.

6)      Naša zadnja primjedba je da socio-ekonomske značajke nisu dovoljno razrađene, jer iz tog dijela Strateške studije ne dobiva se nikakav uvid u stvarni utjecaj istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na državni proračun. Navedeni su samo potencijalni prihodi, a negativni utjecaji na turizam i ribarstvo nisu ni spomenuti, niti je izrađena cost-benefit analiza. Budući da proračun Općine Primošten, a i Republike Hrvatske doslovno ovise o turizmu, a turizam o čistom moru mislimo da je ovom dijelu studije trebalo posvetiti puno više pažnje.

Primjedbe na pojedine članke nacrta zakona, drugog propisa ili dijelove akta 8.3.2.7.2.1 Utjecaj platformi na turizam »sunce i more«Utjecaj se procjenjuje kao zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja, a pri procjeni nije dovoljno težine dano zagađenju koje nastaje redovnim radom bušotina, te riziku od akcidenata.

8.3.2.7.2.2 Utjecaj platformi na nautički turizam

Utjecaj se procjenjuje kao zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja, iako i s preporučenim smanjenjima površina istražnih prostora postoji rizik od negativnog utjecaja na nautički turizam, koji po našem mišljenju nije zanemarivo negativan.

8.3.2.9.2 Financijske koristi za Republiku Hrvatsku – primjer (izvor AZU)

Za proračun je korištena predviđena cijena od 83 dolara po barelu nafte, iako je cijena nafte izrazito podložna promjenama, pa je trenutno puno niža od 83 barela, a u budućnosti bi mogla dosegnuti i 150 dolara po barelu. Stoga mislimo da je procjena financijske koristi za Hrvatsku trebala uključiti i projekcije za različite cijene nafte (npr. 50, 100 i 150 dolara po barelu).

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za zastupanje Stipe Petrina
KontaktE-mail: [email protected]

Telefon: 022/571-900

Datum dostavljanja obrasca 13.02.2015.
Jeste li suglasni da se ovaj obrazac, s nazivom/imenom sudionika/ce savjetovanja, objavi na internetskoj stranici nadležnog tijela?[1] DA

Važna napomena:

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektronske pošte [email protected] zaključno do 16. veljače 2015. godine

[1]Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

“Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu”

Poštovani

Šibensko-kninska županija u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Agencijom za ugljikovodike, poziva na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o  „Strateškoj studiji o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu“

 1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o „Strateškoj studiji o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu“ održat će se 12. veljače 2015. godine, u 11:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg Republike Hrvatske 3, Šibenik.
 2. Izlaganju će biti nazočni predstavnici Agencije za ugljikovodike i predstavnici izrađivača Studije tvrtka „Ires ekologija“ d.o.o., te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna zainteresirana javnost.
 3. Studija je dostupna javnosti na službenim web stranicama Ministarstva gospodarstva http://www.mingo.hr/page/strateska-studija-o-vjerojatno-znacajnom-utjecaju-na-okolis-okvirnog-plana-i-programa-istrazivanja-i-eksploatacije-ugljikovodika-na-jadranu  zajedno sa obrascima za sudjelovanje u javnoj raspravi.
 4. Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave najkasnije do 16. veljače 2015. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s naznakom: “Javna rasprava o Strateškoj studiji o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu”.

Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/15-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 05. veljače 2015. godine
-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

-SVIMA-
PREDMET: Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 13. veljače (petak) 2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Predloženi dnevni red:

1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova
predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2015. godinu

4. Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu

5. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale isplaćene donacije
koncem 2014. godine / od 21. studenog a zaključno s danom 31. prosinca 2014. godine/

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale provedene postupke
bagatelne nabave /zaključno s danom 31. prosinca 2014. godine/

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten s
Prijedlogom Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Primošten
/ s Javnim pozivom /

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na kupnju i prodaje nekretnina
tijekom 2014.

10. Prijedlog Odluke o nabavi radova za gravitacijski cjevovod za Auto camp „ADRIATIC“
i naselje Huljerat u Primoštenu

11. Prijedlog Odluke o nabavi radova rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici Crnica u
Primoštenu u dužini 100m

12. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije od strane „VODOVODA I
ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika te sukladno istoj provođenju odgovarajućeg postupka
nabave za radove izgradnje vodovodne mreže na predjelu Bilo – Kalina – Hodomešćica
u dužini 2.500m

13. Prijedlog Odluke o započinjanju i nabavi radova građenja na Trgu Don Ive Šarića u
sklopu uređenja „2. kraka Primoštena

14. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta
Općine Primošten

15. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije /idejnog rješenja za
pribavljanje posebnih uvjeta za građenje, glavnog i izvedbenog projekta/ zgrade za
potrebe komunalnih poduzeća Općine Primošten

16. Prijedlog Odluke o nabavi radova građenja zgrade za potrebe komunalnih poduzeća
Općine Primošten

17. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi glavnog izvedbenog projekta „Zavjetno
svetište Gospe od Loreta“ – ponuda ARHEA“ d.o.o. za izradu projekta

18. Prijedlog Izmjene i dopune Zaključka o rashodovanju starog službenog vozila „Renault
Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ

19. Oduka Načelnika Općine organizaciji vlastite dostave pismena i priloga Upravnom odjelu
za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije / na znanje /

20. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje javne površine

21. Prijedlog Odluke o V. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina

22. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina za 2015. god

23. Prijedlog Odluke o započinjanju radova građenja spomenika Gospe od Loreta
/ zemljanih radova/

24. Prijedlog Odluke o namjeri kunskog zaduživanja Općine Primošten

25. Prijedlog Odluke o nabavi kunskog kredita

26. Zahtjev za kupnjom 2m2 na lokaciji „Staro selo“

27. Zahtjev za mišljenje Općinskog vijeća upućen od Ministarstva gospodarstva RH u odnosu
na Okvirni plan i Program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

28. Prijedlog Plana davanja koncesija Općine Primošten za 2015. godinu

29. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine
Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godine

30. Prijedlog Odluke o broju koncesija za pružanje pogrebnih usluga i pražnjenje
septičkih jama na području Općine Primošten za 2015. s
b/ Prijedlogom odluke o izradi studije opravdanosti davanja koncesije i analize koncesija
za potrebe Općine Primošten.

31. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za pražnjenje septičkih
jama na području Općine Primošten

32. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za pružanje pogrebnih
usluga na području Općine Primošten

33. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten

34. Prijedlog Odluke o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

35. Izvješće Načelnika Općine Primošten o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014.

36. Prijedlog Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog poduzeća „Bucavac„
za 2015. godinu s
b/ Prijedlogom Odluke o naplati naknade za korištenje zemljišta čest. zem. 2131 k.o.
Primošten u vlasništvu Općine Primošten, Komunalnom poduzeću „BUCAVAC“ za
potrebe građenja nove zgrade za potrebe istog

37. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.
za 2015.godinu

38. Suglasnost na Financijskog Plana Komunalnog poduzeća „ BUCAVAC“ d.o.o. za
2015.godinu

39. Zahtjev Sonje Koričančić iz Zagreba za ocjenom ustavnosti Odluke o komunalnom redu
„ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/13

40. Preporuka RH Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

41. Prijedlog Odluke o uporabi točnog naziva predškolske ustanove u 100%-tnom vlasništvu
općine „Dječji vrtić Općine Primošten
42.Suglasnost Općinskog vijeća na: pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten
i Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten sa
Zapisnikom i Odlukama 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

43. Zahtjev Dječjeg vrtića Općine Primošten za korištenjem poticajne mjere „ Mladi za
mlade“ – pomagači u nastavi

44. Zamolba za financiranjem u 2015. godini:
a/ Šahovskog kluba PRIMOŠTEN
b/ Ženske klape DALMATINKA
c/ Župnog ureda SV.ANTE
d/ Biciklističkog kluba „PRIMOŠTEN“
e/ Udruge građana Općine Primošten“ KRČ“

45. Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih
poteškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate
tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

46. Prijedlog Statutarne Odluke o II. Izmjeni i dopunu Statuta Općine Primošten / u svezi 47./

47. Prijedlog Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih za
gradnju u Općini Primošten

48. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije /idejnog rješenja za
pribavljanje posebnih uvjeta za građenje, glavnog i izvedbenog projekta/ „ Doma za stare i
nemoćne“

49. Prijedlog Odluke o financiranju kapitalnog projekta „ Dom za stare i nemoćne“

50.Prijedlog Odluke o financiranju kapitalnog projekta „Dijagnostičkog centra“
i ovlaštenju načelnika u svezi definiranja modela poslovne suradnje

51. Prijedlog Odluke o proglašenju elementarne nepogode u Primoštenu

52. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije, potrebnih pratećih studija i
odgovarajućeg batimetrijskog snimka za uređenje podmorskog valobrana u svrhu zaštite
plaža Mala i Velika Raduča u Primoštenu

53.Prijedlog Odluke o nabavi radova preslagivanja postojeće te slaganja i ugradnje
novih poteza „đige“ radi zaštite obalnog dijela Primoštena –plaža Mala i Velika Raduča
u Primoštenu

54. Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „PRIMOŠTEN ODVODNJA“
d.o.o. za 2015.godinu

55. Suglasnost na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Komunalnog poduzeća „
BUCAVAC“ d.o.o. za 2015.godinu
56.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten
za 2015.godinu

57.Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Primošten za 2014.godinu

58.Izvješće Načelnika Općine Primošten o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području za 2014. godinu

59. Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu povodom obilježavanja obljetnice postojanja 50-
godina hotelskog turizma u Primoštenu

60.Paket zamolbi za komunalni doprinos

DOPUNA  DNEVNOG REDA:

61. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Popisu poslovnih prostora u vlasništvu

Općine primošten  namijenjenih za davanje u zakup

62. Zamolba za sudjelovanje u kupnji vozila DVD-U „PRIMOŠTEN“

63. Zapisnik sa II. sjednice Skupštine Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. s

Odlukama / Pravilnik o radu/

64.Prijedlog Odluke o suglasnosti na nadopunu cjenika  grobnih usluga

65. Odluka Skupštine Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o o vrijednosnom

usklađivanju i otpisu potraživanja od Općine Primošten

66.Zamolba Šibenske  biskupije Župe Sv. Jeronima za donaciju  starog dotrajalog vozila

DVD-u „PRIMOŠTEN“

67. Prijedlog Odluke o  financiranju nabavke elektro vozila za potrebe „BUCAVCA“ d.o.o.

68. Prijedlog Odluke o financiranju Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog

poduzeća „Bucavac„ za 2015. godinu

69.Suglasnost na Financijski Plan  Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2015. godinu

ISPRAVAK TAJNIKA:
/ na znanje vijećnicima

1. u tekstu Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015.
2. u tekstu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten u
2014. godini
3. Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na
području Općine Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godin 

4. Popis poslovnih prostora u vlasništvu  Općine Primošten  namijenjenih za davanje u zakup

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Bolanča
Dostaviti:
1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten
2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten i
svim članovima Općinskog vijeća :
1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
11.Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
12.Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
13.Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

DOPUNA – ISPRAVAK TAJNIKA:
/ na znanje vijećnicima/

4. Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten namijenjenih za davanje u
zakup

Odluka o nadzoru korištenja javne površine

   Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 3/13 i 5/13), članka 114.Odluke o komunalnom redu  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 13/09 i 3/13) i  članka 3 .Odluke o davanju na korištenju javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 7/09 i 6/11) Načelnik Općine Primošten dana 15. siječnja 2015. godine donosi:

ODLUKA

o nadzoru korištenja  javnih površina u Primoštenu

 

 

 1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o nadzoru korištenja javnih površina u

Primoštenu tijekom cijele godine bez razlike u postupanju da li se radi o korištenju javne

Površine tijekom cijele godine ili korištenju na kraći vremenski period.

 1. Sukladno općim aktima Općine Primošten koji su na snazi i utvrđenom u točki 1. ove

Odluke, Komunalni redar obvezan je kontinuirano provoditi nadzor korištenja javnih

površina u Primoštenu.

 1. U obavljanju nadzora, Komunalni redar u  slučaju počinjenja bilo kojeg vida prekršaja

Sukladno odredbama  Odluke o komunalnom redu, dužan je:

 a/  bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere za koje je ovlašten,

  b/  prekršitelju  na licu mjesta izreći novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima:

dvije tisuće kuna)i

 c/ donijeti rješenje kojim će odrediti uklanjanje zatečenog predmeta, objekta ili uređaja

koji su postavljeni  bez odobrenja, protivno odobrenju ili suprotno  odredbama

komunalnog reda na području Općine Primošten.

d/ Ukoliko pravne ili fizičke osobe po obavljenom nadzoru,ne postupe po rješenju

komunalnog redara, kada je to po naravi stvari moguće, komunalni redar može narediti

izvršenje po rješenju  preko trećih osoba i u skladu s posebnim  zakonom  provesti

postupak naplatu troškova od osobe koja je bila dužna  postupiti po rješenju.

 1. Pod predmetima iz točke 3.ove Odluke podrazumijevaju se svi predmeti koje je zabranjeno

bacati, odlagati ili ispuštati na javnu površinu  a kojima se narušavaju red ili čistoća na

javnoj površini.

 1. Pod objektima iz točke 3.ove Odluke podrazumijevaju se bilo kakve vrste: panoa, stalaka,

reklama, stolova, klupa, štandova, štekata ili tome sličnih objekata.

 1. Pod uređajima iz točke 3. ove Odluke podrazumijevaju se bilo kakve vrste aparata, škrinja

i tome sličnih uređaja.

 1. Redovito mjesečno Izvješće o  obavljenom  nadzoru Komunalni redar podnosi

Načelniku u pismenom obliku a najkasnije do 5.tekućem mjesecu za prethodni mjesec

u kojem je proveden predmetni nadzor.

 1. Svrha donošenja ove Odluke je neodgodivo stvaranja reda na javnim  površinama u

Primoštenu.

 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:363-01/15-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-1

Primošten, 15. siječnja 2015. godine. 

 

                                                            NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN 

                                                                               Stipe Petrina

 

                                                           

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Na  temelju  članka  50.  Statuta  Šibensko-kninske  županije  (“Službeni  vjesnik  Šibensko-kninske županije”, broj 8/09  i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede  i ruralnog razvoja  Šibensko kninske  županije za razdoblje  2014.-2015.,  Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

1.  Predmet javnog poziva:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u Šibenskokninskoj  županiji  u  2015.  godini  za  sljedeće  namjene:  sufinanciranje  izrade  projekata  koji  se kandidiraju za poticajna sredstva iz fondova EU i ministarstava; sufinanciranje održavanja sajmova, prezentacija  i  izložbi  poljoprivrednih  proizvoda  te  potpora  izlagačima  za  sudjelovanje  na  stručnim predavanjima,  tečajevima  i  seminarima;  poticanje  rada  malih  poduzetnika,  zadruga  i  udruga  u poljoprivredi;  sufinanciranje  troškova  pokretanja  ekološke  proizvodnje,  stručnog  nadzora  ekološke proizvodnje  i  sustava  ocjenjivanja  sukladnosti  u  ekološkoj  proizvodnji;  sufinanciranje  troškova  u integriranoj  proizvodnji;  sufinanciranje  troškova  provođenja  postupka  očuvanja  i  zaštite  hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda; sufinanciranje troškova izgradnje,  modernizacije i rekonstrukcije plastenika  i  staklenika;  sufinanciranje  kapitalnih  ulaganja  u  proizvodnju,  skladištenje  i  preradu poljoprivrednh  proizvoda;  sufinanciranje  povećanja/obnove  poljoprivrednih  površina;  sufinanciranje troškova  sustava  navodnjavanja;  sufinanciranje  premije  osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnji  u poljoprivredi; sufinanciranje stočarske proizvodnje.

2. Posebni uvjeti i potrebna dokumentacija
Korisnici  programa  trebaju  imati  prebivalište/sjedište,  te  poljoprivredne  površine  i  poljoprivrednu proizvodnju,  za  koje  traže županijske subvencije,  na području  Županije.  Potrebna  dokumentacija  za sve  vrste  subvencija  čini  sastavni  dio  obrasca  zahtjeva,  a  po  potrebi  može  se  zatražiti  i  dodatna dokumentacija.

3. Vrijeme trajanja Javnog poziva
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja i na web stranicama Županije, a traje najkasnije do 31. ožujka 2015. godine, odnosno do utroška sredstava.

4. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:
Šibensko-kninska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2,
s naznakom “Zahtjev za subvenciju…………….(navesti vrstu subvencije)“
Zahtjevi  se  mogu  dostaviti  preporučenom  pošiljkom  ili  se  predaju  direktno  na  protokol  Županije.
Obrasci  zahtjeva  za  subvencije  dostupni  su  u  Šibensko-kninskoj  županiji,  Upravni  odjel  za
gospodarstvo ili na www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom  odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije
ili na broj telefona 022/460-737; 022/460-735.

 OBRASCI ZAHTJEVA

KLASA: 320-01/15-01/1      Šibensko-kninska županija
URBROJ: 2182/1-09-15-2          Upravni odjel za gospodarstvo
Šibenik, 13. siječnja 2015.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

 

 U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

– marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2015. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalneobrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,

– troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge, koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2

22 000 Šibenik, uz naznaku:

„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2015. godini“

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2015.g.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

Upravni odjel za gospodarstvo

Šibensko-kninske županije

 OBRAZAC ZA SUBVENCIJE 2015.

KLASA:402-07/15-01/1

Ur.broj:2182/1-06-15-2

Šibenik, 13. siječnja 2015.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku godinu 2015.

Klasa: 604-02/15-01/1

Urbroj: 2182-02-02-15-1

Primošten, 12. siječnja 2015. godine

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 12. siječnja 2015. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2015. god.

 

 

 1. Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini,prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole,

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu,

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,

–         da su državljani RH,

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,

–         da nisu korisnici drugih stipendija,

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnom poduzeću odnosno Dječjim vrtićima Općine Primošten s bilo koje osnove.

 1. Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

1.)   kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13),

2.)   kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju  se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 1. Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2014/2015 dodjeljuje se ukupno 8. (osam) stipendija od toga 4. (četiri) učeničke i 4. (četiri) studentske stipendija.

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 1. Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a,

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. svaku narednu godinu  (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13)

6. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje 8. dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 12. siječnja do 20. siječnja 2015. godine.

            7. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7.,s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

8. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

9. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

10. Prava i obveze stipendista;

 

Stipendija se uplaćuje učenicima /studentima 15-og u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun otvoren kod banke po osobnom izboru korisnika stipendije.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena 3,50 uz predočenje dokaza-isprave Fakulteta za svaku slijedeću godinu.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Općinu o završenom školovanju radi zasnivanja radnog odnosa sa Općinom. U slučaju da stipendist iz opravdanih razloga ne može pronaći zaposlenje u  Općini Primošten u roku od godine dana od dana završetka studija, korisnik stipendije može prihvatiti i zaposlenje na području Šibensko-kninske županije uz obvezu vraćanja stipendije Općini.

Stipendist nema obvezu rada u Općini Primošten ukoliko Općini jednokratnom isplatom vrati ukupni iznos isplaćene mu stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako: odbije ponuđeno zaposlenje sukladno članku 16. ove Odluke, jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog ugovorom, bez opravdanog razloga i u roku utvrđenom ovom odlukom Općini ne dostavi podatke o tijeku školovanja odnosno završenom školovanju, ukoliko ne završi školovanje u za to predviđenom roku, se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih i neistinitih podataka, prekine školovanje ili promijeni studij, ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše narednu školsku/akademsku godinu, ukoliko ne dostavi dokumentaciju. Nastupanjem ovih okolnosti stipendist je dužan Općini vratiti stipendiju. Stipendija se vraća Općini u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana uvećana za kamate. Postupak za naplatu odnosno vraćanje stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja, vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u Portu

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/3, Ur. broj: 2182/02-01-14-2 od dana 21. studenog 2014 . godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

 

1.  Predmet ovog natječaja je prodaja dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, i to dijela iste prema Geod. snimku ovlaštenog geodeta Božidara Čulav, dipl. ing. geod., Geodezija d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 42, 22000 Šibenik, označenog slovima: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K, površine 177 m2.

2. Početna cijena predmetnog dijela nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2, tako da početna kupoprodajna cijena dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten prema Geod. snimku ovlaštenog geodeta Božidara Čulav, dipl. ing. geod., Geodezija d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 42, 22000 Šibenik, označenog slovima: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K, površine 177 m2, iznosi: 371.700,00 kn (slovima: tristo sedamdeset jednu tisuću i sedamsto kuna), sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika iz prosinca 2014. godine.

3. Namjena predmetnog dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, jest za potrebe građevne parcele.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, što iznosi: 37.170,00  kn (slovima: trideset sedam tisuća i sto sedamdeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun: IBAN HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetni dio nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetnoga dijela nekretnine 2069/1 k.o. Primošten, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, odnosno po Općinu najpovoljniji način otplate.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: [email protected].

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Javni natječaj o prodaji dijela nekretnine u Portu

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/3, Ur. broj: 2182/02-01-14-2 od dana 21. studenog 2014 . godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

 

1.  Predmet ovog natječaja je prodaja dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, i to dijela iste prema Geod. snimku ovlaštenog geodeta Božidara Čulav, dipl. ing. geod., Geodezija d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 42, 22000 Šibenik, označenog slovima: A, B, C, D, površine 36 m2.

2. Početna cijena predmetnog dijela nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2, tako da početna kupoprodajna cijena dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten prema Geod. snimku ovlaštenog geodeta Božidara Čulav, dipl. ing. geod., Geodezija d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 42, 22000 Šibenik, označenog slovima: A, B, C, D, površine 36 m2, iznosi: 75.600,00 kn (slovima: sedamdeset pet tisuća i šesto kuna), sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika iz prosinca 2014. godine.

3. Namjena predmetnog dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, jest za potrebe građevne parcele.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, što iznosi: 7.560,00  kn (slovima: sedam tisuća i petsto šezdeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun: IBAN HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetni dio nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetnoga dijela nekretnine 2069/1 k.o. Primošten, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, odnosno po Općinu najpovoljniji način otplate.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: [email protected].

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Obavijest o Božićnom koncertu klape “Rišpet”u clubu Aurora u Primoštenu

Svi zainteresirani građani  Općine Primošten koji žele poslušati BOŽIĆNI KONCERT KLAPE „RIŠPET“ U CLUBU AURORA U PRIMOŠTENU dana 25. prosinca 2014. godine s  početkom u 23,00 sata BESPLATNE  KARTE ZA KONCERT  mogu predignuti u Općini Primošten  ili   Turističkoj zajednici Općine Primošten.

Pokrovitelj koncerta je Općina Primošten i Turistička zajednica Općine Primošten.

Obavijest javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

PREDMET: Obavijest javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko–kninske županije

 

 

Voda u vodocrpilištu Jaruga (koja opskrbljuje vodom grad Šibenik, cijeli priobalni dio Šibensko-kninske županije, sela u šibenskom zaleđu: Pokrovnik, Pakovo Selo, Perković, Mirlović Zagora, dio Unešića, te rubne dijelove Zadarske županije: Radašinovci, Stankovci, Budak, Bila Vlaka i Splitsko-dalmatinske županije: Bogdanovići i Jurići), od jutra 06.12.2014. je zamućena.

Zamućenje se tijekom dana očekuje i u vodovodnoj mreži, pa se unaprijed daju preporuke za građanstvo: Zamućenu vodu treba prokuhavati i taložiti, ukoliko se koristi za ljudsku uporabu.

Službujući u ŽC 112 Šibenik

Robert Nađ

                                                                      

Javni poziv – Nacrt plana gospodarenja otpadom

Klasa: 351-04/14-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-14-4

Primošten, 05. studenog 2014. godine

Sukladno Zaključku Općinskog vijeća o primanju na znanje obveze izrade Izmjene Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/14) i Odluke Načelnika o nabavi izrade novog Plana Gospodarenja otpadom , Klasa: 351-04/14-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-2 od dana 01. rujna2014. godine Načelnik Općine Primošten objavljuje :

J A V N I   P O Z I V

kojim se obavještavaju građani Općine Primošten i zainteresirana javnost da je u holu prvog kata uredskih prostora Općine Primošten u sklopu objekta višenamjenske zgrade „TRN“u Primoštenu, Sv. Josipa 7 izložen na uvid:

„NACRT

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM“.

Pozivaju se svi zainteresirani da aktivno sudjeluju na način da iznesu svoje prijedloge, primjedbe odnosno izraze svoje mišljenje u svezi pripremljenog Nacrta Plana gospodarenja otpadom koji je istovremeno objavljen i na službenoj web. stranici općine: www.primosten.hr.

U tijeku trajanja javnog uvida u prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će istaknuta, uz Nacrt PGO, i knjiga u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati poštom. Javni uvid traje 30 dana. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 05. prosinca.2014. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten, Općinski Načelnik , Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                 Stipe Petrina

Poziv za sazivanje 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 PREDMET: Poziv za sazivanje 9. sjednice Općinskog  vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  21. studenog ( petak ) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.     

 

Predloženi dnevni red

 1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.  i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i2017.

2.Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu s projekcijom

za 2015. i 2016. te Izmjene i dopune Plana  razvojnih programa za 2014. godinu s

projekcijom za 2015. i 2016.

3.Polugodišnji obračun  Proračuna Općine Pimošten za 2014. godinu/01.01.-30.06./

 4.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Dubrovnik o obavljenoj

reviziji učinkovitosti gospodarenja  otpadom na području Općine Primošten u sklopu

Šibensko kninske županije

 5.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten

 6.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog  i

Biorazgradivog  komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja  otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području

Općine Primošten

 7.Suglasnost  RH Državne uprave za spašavanje Područnog ureda u Šibeniku s

Prijedlogom Odluke o donošenju Procjene ugroženost stanovništva , materijalnih i

kulturnih dobara  i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica  katastrofa i velikih

nesreća Općine Primošten

8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  Općine Primošte

9.Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite  Općine Primošten

10.Prijedlog Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje  izvan  prodavaonica   na

području Općine Primošten

 11.Prijedlog Odluke o građenju nastavka kanalizacijskog cjevovoda od nadvožnjaka do

      prve šahte u Primoštenu  s prebacivanjem postupka bagatelne nabave  na“Primošten

odvodnju“ d.o.o

12.Prijedlog Odluke o nabavi radova uređenja i usluga prijevoza i razastiranja tucanika  u

sklopu redovitog uređenja na području Općine Primošten  u 2015. godini

13. Prijedlog odluke o uređenju poteza šetnice  Velika Raduča – Tepli Bok

u dužini od 500m i širini 2m

14. Prijedlog Odluke o asfaltiranju:

 a/ poljskog puta u Kruševu  dužine 500m i širine 2,5 -3m i

  b/  nastavku  asfaltiranja u dužini od 1.000m i širini 2,5 -3m

 15. Prijedlog Odluke o asfaltiranju poljskog puta u Supljaku s širenjem Ulaza ceste

Toplana- Brda- Supljak

16. Prijedlog Odluke o asfaltiranju  puta –Furčići

 17. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

  18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na donacije i sponzorstva

tijekom  2014. godine

 19.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na provedene postupke

bagatelne nabave

 20.Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine

Primošten za 2014. godinu

 21. Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija  na

području Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine

     22. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije  od strane „VODOVODA I

ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika te sukladno istoj raspisivanju natječaja za radove

izgradnje vodovodne mreže  na  predjelu Bilo od regionalnog cjevovoda  do Vrha

Hodomešćice  prema Grebešćici u  dužini od 1300m

 23.Prijedlog I.Odluke o sanaciji  šetnice na predjelu poluotoka Velika Raduča u

Primoštenu s

 II. Prijedlogom Odluke o uređenju  šetnice:

a/ od Bilog prema  Hodomešnicia u dužini od 200m i širini 2,4m i

b/ postavljanjem rasvjete na potezu od Boxera do Bile Lučice

24.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o upravljanju grobljima

25. Suglasnost Općinskog vijeća na Pravilnik o pravilima ponašanja na grobljima Općine

Primošten, 363-02/14-02/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od 28. listopada 2014. godine

 

  26. Prijedlog Odluke o namjeri uzimanja u zakup  nekretnine za potrebe općine

u svrhu postavljanja dva reklamna panoa

 27.Prijedlog Odluke o realizaciji preuzetih obveza općine  tijekom otkupa

nekretnine u predjelu Rupe

 28.Suglasnost Općinskog vijeća  na Ugovor o zajmu MO KNIN 4-KOVAČIĆ

29.Izvješće Načelnika:

a./ o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja

zajedničke zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Primošten- Rogoznica“ i

b/ o poništenju natječaja za prodaju nekretnina s odgodom plaćanja /veza točka.42./

 30.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Zadar o obavljenoj

reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području

Općine Primošten u sklopu Šibensko kninske županije

  31.Zamolba  Ravijojle Đermanović / za otpis zateznih kamata

 32.Zamolba Alenke Mangold / oprost kamata – plaćanje komunalnog doprinosa/

  33.Zamolba  KRISTINE d.o.o. za daljnje  prolongiranje roka plaćanja najamnine

prostora stare zgrade općine

34. Zapisnik  sa 06. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

 35.Zapisnik  sa 07. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

36.Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa  za pedagošku godinu

2013/2014.godinu

–  upisu djece  za 2014/2015. godinu,

37. Zapisnik  sa 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

38. Zahtjevom „Jadran kamena„d.o.o.  s Ugovorom o cesiji

39.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja nogostupa  Vojske-

Crvena Kapela – Kamenar

  40.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o radnom  vremenu u ugostiteljstvu  na

području Općine Primošten

 41.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

 42.Prijedlog Odluke o ponovnoj prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i

          Suglasnost na Odluku Načelnika o opetovanom natječaja za prodaju nekretnina

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

43. Prijedlog Odluke o prodaji i otpisu starog službenog vozila „Ranault  Lagune „

          registarskih oznaka ŠI 613BZ

 44.Popis nekretnina Općine Primošten koje općina namjerava:

 a/  dati u zakup poslovnog prostora i

b/  prodati

 

 45. Pismo namjere – osnivanje  Kulturnog centra „Orson Welles“u Primoštenu

 

 46. Prijedlog Odluke o nabavi usluga / radi povlačenja bespovratnih sredstava Fondova/

 47.Zamolbe za kupnju dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

a/ Paško Furčić

b/ Natalija Klarica

 48.Zahtjev HGSS-a za korištenje sredstava Proračuna Općine Primošten 2014. i 2015.

  49.Zamolba Ante Čobanov za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa

 50.Zahtjev  UO MAESTRAL za plaćanje štekata

51. Zamolba za financiranje ogranka vodovodne mreža

52.Zamolba za donacijom MNK „PRIMOŠTEN“

53. Zamolba:

      a./ Igora Radoš za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 b./ Antonio Bonjolo za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

54.Prijedlog kandidata  za imenovanje sudaca  porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

55. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju referenduma za izgradnju Zavjetnog

           spomenika „Gospe od Loreta“  na Brdu Gaj prema maketi izloženoj u auli prvog kata

polivalentnog objekta „TRN“

 56. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma za davanje jamstva od strane

          Općine Primošten  i svih segmenata kojima općina upravlja ( „Primošten odvodnja“

d.o.o., „Bucavac“ d.o.o. i TZ „Primošten)

 

  57. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma o nemogućnosti  otuđenja

strateške imovine Općine Primošten Primoštena odvodnje“ d.o.o., „Bucavac“ d.o.o.

TZ „Primošten“ i udjela u „VODOVODU I ODVODNJI“ d.o.-o.

58. Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateške imovine Općine Primošten

 

  59. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o financiranju / za rad. mjesto dostavljač-pješak

 

      60.   Zamolba Ane Mikelin Opara za oprost povrata stipendije

      61.  Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 62.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2015. godinu

63.  Zapisnik  sa 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

64.  Zapisnik  sa 10. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

65. ZamolbaPetra Matić za kupnju dijela nekretnine u Portu

66.Prijedlog Odluke o uređenju ulice Podadrage  od Jadranske magistrale do

njenog završetka uključujući I uređenje poprečne ulice u uk. dužini  150m i širini

4-4,5m

67. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014/15

68. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Primošten za 2014.

godinu i Smjernice za 2015. godinu

      

69. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 70.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 71. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015.

 72. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2015. godinu

 73. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za  2015. godinu

74. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Općine Primošten

75 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

 76 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

   77. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine

Primošten za 2014.godinu

 78. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za

2014.godinu

79. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za

2014. godinu

 80.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju čest.zem.:

2189/1, 19657/3 ,2189/2 i 2423/7, sve k.o. Primošten, uk. površine od 6771 m

81.Prijedlog odlukeo onabavi vanjskog videonazora  za objekt ” Trn”  (varianta a i b)

82. Prijedlog Odluke o organizaciji prigodnog  domjenka

     ISPRAVAK TAJNIKA:

      /  na znanje vijećnicima uslijed tiskarske pogreške Izrađivača planova/ :

1. u tekstu Odluke o pročišćenom tekstu PPUO Primošten

2.  u tekstu Odluke o donošenju UPU naselja Dolac

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

Vinko Bolanča

Klasa :021-06/14-01/5

Ur.broj: 2182/02-1-14-1

Primošten, 13.studenog 2014.godine                                                                      

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-14-1 od dana 11. srpnja 2014., Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina

1. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Primošten označenih kao čest. zem.:
– 2189/1 površine 5197 m2,
– 19657/3 površine 536 m2,
– 2189/2 površine 348 m2, te
– 2423/7 površine 690 m2, sve k.o. Primošten,
sve zajedno u ukupnoj površini od 6771 m2, prema Skici izmjere „Infokarta“ d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog geodeta Silvija Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označeno točkama 1-19, a koje inače čine jedinstvenu cjelinu, uz mogućnost formiranja zasebnih građevinskih parcela.

2. Početna cijena nekretnina iz toč. 1. iznosi 115,00 EUR (slovima: stopetnaesteura) po m2, protuvrijednost u kunama na dan isplate, sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika.

3. Namjena predmetnih nekretnina jeste za potrebe M1 zone.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnih nekretnina. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na IBAN: HR6223600001835700004, po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:
– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,
– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,
– dokaz o plaćenoj jamčevini,
– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.
Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetne nekretnine k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine k.o. Primošten.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: [email protected].

       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

„Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 07. studenog 2014. godine pod brojem 131/14 (791) i traje 8 dana.“

Poziv za tematsku radionicu “Uvod u društveno poduzetništvo”

Poštovani,

pozivamo Vas na tematsku radionicu „Uvod u društveno poduzetništvo“ koja će se održati 13. studenog 2014., u prostorijama Općine Primošten (Svetog  Josipa 7).

Tematska radionica organizira se u sklopu programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u RH – Programa STEP u suradnji s LAG-om MORE 249. Radionica će se održati u vremenu od 10 do 14 sati.

Sadržaj radionice usmjeren je na pružanje osnovnih znanja o konceptu inovativnog i kreativnog poduzetničkog modela rješavanja društvenih i ekoloških pitanja te uključuje sljedeće teme:
•    Društveno/socijalno poduzetništvo?
•    Ključna načela…
•    Pravni oblici djelovanja…
•    EMES kriteriji…
•    Primjeri.

Sudjelovanje na radionicama za predstavnike organizacija civilnoga društva, neformalne inicijative, jedinice lokalne/ regionalne samouprave, javne institucije, obrazovne institucije, LAG-ove je bez naknade, ali je broj sudionika ograničen, uz obaveznu prijavu na

mail adresu: [email protected]

ili na brojeve mobitela: 095 5054 408

099 733 0483

Lijep pozdrav