-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 PREDMET: Poziv za sazivanje 9. sjednice Općinskog  vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  21. studenog ( petak ) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.     

 

Predloženi dnevni red

 1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.  i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i2017.

2.Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu s projekcijom

za 2015. i 2016. te Izmjene i dopune Plana  razvojnih programa za 2014. godinu s

projekcijom za 2015. i 2016.

3.Polugodišnji obračun  Proračuna Općine Pimošten za 2014. godinu/01.01.-30.06./

 4.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Dubrovnik o obavljenoj

reviziji učinkovitosti gospodarenja  otpadom na području Općine Primošten u sklopu

Šibensko kninske županije

 5.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten

 6.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog  i

Biorazgradivog  komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja  otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području

Općine Primošten

 7.Suglasnost  RH Državne uprave za spašavanje Područnog ureda u Šibeniku s

Prijedlogom Odluke o donošenju Procjene ugroženost stanovništva , materijalnih i

kulturnih dobara  i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica  katastrofa i velikih

nesreća Općine Primošten

8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  Općine Primošte

9.Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite  Općine Primošten

10.Prijedlog Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje  izvan  prodavaonica   na

području Općine Primošten

 11.Prijedlog Odluke o građenju nastavka kanalizacijskog cjevovoda od nadvožnjaka do

      prve šahte u Primoštenu  s prebacivanjem postupka bagatelne nabave  na“Primošten

odvodnju“ d.o.o

12.Prijedlog Odluke o nabavi radova uređenja i usluga prijevoza i razastiranja tucanika  u

sklopu redovitog uređenja na području Općine Primošten  u 2015. godini

13. Prijedlog odluke o uređenju poteza šetnice  Velika Raduča – Tepli Bok

u dužini od 500m i širini 2m

14. Prijedlog Odluke o asfaltiranju:

 a/ poljskog puta u Kruševu  dužine 500m i širine 2,5 -3m i

  b/  nastavku  asfaltiranja u dužini od 1.000m i širini 2,5 -3m

 15. Prijedlog Odluke o asfaltiranju poljskog puta u Supljaku s širenjem Ulaza ceste

Toplana- Brda- Supljak

16. Prijedlog Odluke o asfaltiranju  puta –Furčići

 17. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

  18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na donacije i sponzorstva

tijekom  2014. godine

 19.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na provedene postupke

bagatelne nabave

 20.Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine

Primošten za 2014. godinu

 21. Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija  na

području Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine

     22. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije  od strane „VODOVODA I

ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika te sukladno istoj raspisivanju natječaja za radove

izgradnje vodovodne mreže  na  predjelu Bilo od regionalnog cjevovoda  do Vrha

Hodomešćice  prema Grebešćici u  dužini od 1300m

 23.Prijedlog I.Odluke o sanaciji  šetnice na predjelu poluotoka Velika Raduča u

Primoštenu s

 II. Prijedlogom Odluke o uređenju  šetnice:

a/ od Bilog prema  Hodomešnicia u dužini od 200m i širini 2,4m i

b/ postavljanjem rasvjete na potezu od Boxera do Bile Lučice

24.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o upravljanju grobljima

25. Suglasnost Općinskog vijeća na Pravilnik o pravilima ponašanja na grobljima Općine

Primošten, 363-02/14-02/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od 28. listopada 2014. godine

 

  26. Prijedlog Odluke o namjeri uzimanja u zakup  nekretnine za potrebe općine

u svrhu postavljanja dva reklamna panoa

 27.Prijedlog Odluke o realizaciji preuzetih obveza općine  tijekom otkupa

nekretnine u predjelu Rupe

 28.Suglasnost Općinskog vijeća  na Ugovor o zajmu MO KNIN 4-KOVAČIĆ

29.Izvješće Načelnika:

a./ o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja

zajedničke zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Primošten- Rogoznica“ i

b/ o poništenju natječaja za prodaju nekretnina s odgodom plaćanja /veza točka.42./

 30.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Zadar o obavljenoj

reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području

Općine Primošten u sklopu Šibensko kninske županije

  31.Zamolba  Ravijojle Đermanović / za otpis zateznih kamata

 32.Zamolba Alenke Mangold / oprost kamata – plaćanje komunalnog doprinosa/

  33.Zamolba  KRISTINE d.o.o. za daljnje  prolongiranje roka plaćanja najamnine

prostora stare zgrade općine

34. Zapisnik  sa 06. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

 35.Zapisnik  sa 07. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

36.Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa  za pedagošku godinu

2013/2014.godinu

–  upisu djece  za 2014/2015. godinu,

37. Zapisnik  sa 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

38. Zahtjevom „Jadran kamena„d.o.o.  s Ugovorom o cesiji

39.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja nogostupa  Vojske-

Crvena Kapela – Kamenar

  40.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o radnom  vremenu u ugostiteljstvu  na

području Općine Primošten

 41.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

 42.Prijedlog Odluke o ponovnoj prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i

          Suglasnost na Odluku Načelnika o opetovanom natječaja za prodaju nekretnina

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

43. Prijedlog Odluke o prodaji i otpisu starog službenog vozila „Ranault  Lagune „

          registarskih oznaka ŠI 613BZ

 44.Popis nekretnina Općine Primošten koje općina namjerava:

 a/  dati u zakup poslovnog prostora i

b/  prodati

 

 45. Pismo namjere – osnivanje  Kulturnog centra „Orson Welles“u Primoštenu

 

 46. Prijedlog Odluke o nabavi usluga / radi povlačenja bespovratnih sredstava Fondova/

 47.Zamolbe za kupnju dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

a/ Paško Furčić

b/ Natalija Klarica

 48.Zahtjev HGSS-a za korištenje sredstava Proračuna Općine Primošten 2014. i 2015.

  49.Zamolba Ante Čobanov za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa

 50.Zahtjev  UO MAESTRAL za plaćanje štekata

51. Zamolba za financiranje ogranka vodovodne mreža

52.Zamolba za donacijom MNK „PRIMOŠTEN“

53. Zamolba:

      a./ Igora Radoš za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 b./ Antonio Bonjolo za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

54.Prijedlog kandidata  za imenovanje sudaca  porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

55. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju referenduma za izgradnju Zavjetnog

           spomenika „Gospe od Loreta“  na Brdu Gaj prema maketi izloženoj u auli prvog kata

polivalentnog objekta „TRN“

 56. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma za davanje jamstva od strane

          Općine Primošten  i svih segmenata kojima općina upravlja ( „Primošten odvodnja“

d.o.o., „Bucavac“ d.o.o. i TZ „Primošten)

 

  57. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma o nemogućnosti  otuđenja

strateške imovine Općine Primošten Primoštena odvodnje“ d.o.o., „Bucavac“ d.o.o.

TZ „Primošten“ i udjela u „VODOVODU I ODVODNJI“ d.o.-o.

58. Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateške imovine Općine Primošten

 

  59. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o financiranju / za rad. mjesto dostavljač-pješak

 

      60.   Zamolba Ane Mikelin Opara za oprost povrata stipendije

      61.  Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 62.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2015. godinu

63.  Zapisnik  sa 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

64.  Zapisnik  sa 10. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

65. ZamolbaPetra Matić za kupnju dijela nekretnine u Portu

66.Prijedlog Odluke o uređenju ulice Podadrage  od Jadranske magistrale do

njenog završetka uključujući I uređenje poprečne ulice u uk. dužini  150m i širini

4-4,5m

67. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014/15

68. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Primošten za 2014.

godinu i Smjernice za 2015. godinu

      

69. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 70.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 71. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015.

 72. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2015. godinu

 73. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za  2015. godinu

74. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Općine Primošten

75 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

 76 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

   77. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine

Primošten za 2014.godinu

 78. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za

2014.godinu

79. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za

2014. godinu

 80.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju čest.zem.:

2189/1, 19657/3 ,2189/2 i 2423/7, sve k.o. Primošten, uk. površine od 6771 m

81.Prijedlog odlukeo onabavi vanjskog videonazora  za objekt ” Trn”  (varianta a i b)

82. Prijedlog Odluke o organizaciji prigodnog  domjenka

     ISPRAVAK TAJNIKA:

      /  na znanje vijećnicima uslijed tiskarske pogreške Izrađivača planova/ :

1. u tekstu Odluke o pročišćenom tekstu PPUO Primošten

2.  u tekstu Odluke o donošenju UPU naselja Dolac

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

Vinko Bolanča

Klasa :021-06/14-01/5

Ur.broj: 2182/02-1-14-1

Primošten, 13.studenog 2014.godine                                                                      

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

  1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
  2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
  3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
  4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
  5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
  6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
  7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
  8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
  9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten