Poziv za sudjelovanje u izradi strategije razvoja Općine Primošten

Poštovani građani,

dana 26.studenog 2015. godine u 13, 00 u zgradi Općine Primošten održat će se prezentacija i radni sastanak u svrhu definiranja ciljeva prioriteta i mjera razvojne strategije Općine Primošten. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u odlukama o razvoju Općine do 2020.godine.

Na istu temu u zgradi Općine održat će se drugi sastanak radne skupine za izradu lokalne razvojne strategije LAG-A MORE 249 za razdoblje 2014-2020. sa početkom u 10,00 sati .

Dođite, educirajte se o korištenju EU fondova, iznesite svoje želje i primjedbe.

Uhy savjetovanje d.o.o.

Natječaj za prijem u službu komunalni redar

KLASA: 112-02/15-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-1

Primošten, 17. listopada 2015. godine

Na temelju članka 5. U svezi članka 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. Stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, raspisuje;

NATJEČAJ

Za prijam u službu na radno mjesto: referent komunalni redar, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja. Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14 i 5/15) godine privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

Posebni uvjeti:Srednja stručna sprema prometnog, tehničkog i drugog odgovarajućeg smjera (SSS), najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računa i vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku), dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“, dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima računovodstva i financija, dokaz o obavljanju rukovodećih poslova), preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati dok se kandidati ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem. Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, s naznakom „Za natječaj za prijem Referent komunalni redar“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno na adresu Općine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                           OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                   PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za stručno osposobljavanje u Općini Primošten

KLASA:112-06/15-02/1

URBROJ: 2182/02-02-15-2

Primošten, 17. studenog 2015. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu; KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studenog 2014. godine, Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

I

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno – 40 sati tjedno), prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj
 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

uz uvjet poznavanja rada na osobnom računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. I 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

II

 

            Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

III

 

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6. mjeseci – može i preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidat/kandidatkinja koji/a prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Primošten, provodi se u okviru programa hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7., Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave ovog poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • HZZ Područni ured Šibenik, mail-om,
 • Oglasna ploča Općine Primošten, ovdje
 • Arhiv,
 • Objava na internetskoj stranici općine, www.primosten.hr

Javni poziv za financiranje programa Udruga građana za 2016.

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik

Općine Primošten, dan 16.  studenog  2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2016. godini

 

Članak 1.

Načelnik Općine Primošten raspisuje Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz

Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i

manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2016. godine, a za

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.

 1. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Primošten financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temeljen na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • Da su registrirane temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14), te da

je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području

Općine Primošten,

 • Da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u Općini Primošten,
 • Da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje šest (6) mjeseci, što treba biti razvidno iz

Statuta udruge i realiziranih programa,

 • Da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,

 • Da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.
 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 1. 2. Tehnička kultura,
 1. 3. Sport:
 2. natjecanja,
 3. sport i rekreacija građana,
 4. rekreacija osoba s invaliditetom,
 5. sport i rekreacija djece i mladeži;
 1. 4. sustav zaštite i spašavanja,
 2. zdravstvo i socijalna skrb:
 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s

invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,

 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa

starijim osobama,

 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive

skupine,

 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za

rad s tim osobama,

 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,

 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 1. 6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Primošten.

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa,

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice,

promicanje Primošten na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijavnice se mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine Primošten: www.primosten.hr.

Uz prijavnicu potrebno je priložiti Financijski plan te Plan rada za 2016. godinu.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili

na broj telefona 022/ 571- 905.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom

obrascu prijavnice, neće biti razmatrane.

Članak 6.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku

Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.

Udruge koje su u 2015. godini koristile potporu Općine Primošten dužne su uz prijavu dostaviti i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za 2015. godinu.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava je 20. prosinca 2015.godine.

Članak 8.

Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo

koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima

odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Prihvaćeni programi biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Općine Primoštenu

 1. godini.

Članak 9.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na

adresu: OPĆINA PRIMOŠTEN Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22 202 Primoštena.

Članak 10.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten, na službenoj web-stranici

Općine Primošten, te u „Službeni vjesnik Općine  Primošten“.

 

KLASA: 402-01/15-01/06

URBROJ: 2198/28-02-15-l

Primošten, 16. studeni 2015.

 

                                                                          NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe  Petrina

PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆINU PRIMOŠTEN ZA

 1. GODINU
 2. OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU PROGRAMA

Naziv predlagatelja programa korisnika sredstava (UDRUGE)

Adresa, telefon, telefax:

e-mail adresa:

Web adresa:

Broj žiro računa IBAN:

Matični broj:

OIB:

Odgovorna osoba:

Status predlagatelja

 • Ustanova u kulturi
 • Udruga
 • Umjetnička organizacija
 • Ostalo – _______________________

PROGRAMSKA DJELATNOST (molimo označite samo jednu djelatnost)

 1. a) šport
 2. b) Udruga mladih
 3. c) Braniteljska udruga
 4. d) Gospodarska udruga
 5. e) Knjižnična djelatnost
 6. f) Kulturno-umjetnički amaterizam
 7. g) Redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
 8. h) Glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 9. i) Poticanje likovnog stvaralaštva
 10. j) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
 11. k) časopisi i književne manifestacije
 12. l) muzejsko-galerijska djelatnost
 13. lj) nova medijska kultura
 14. PODACI O PROGRAMU (ako ima više programa, za svaki program se

dostavlja posebna prijavnica)

NAZIV PROGRAMA:

DETALJAN OPIS PROGRAMA:

MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA:

VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAMA:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA

(specificirani troškovnik obavezno priložiti)

UKUPAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA (U KUNAMA)

PLANIRANI PRIHODI IZNOS

– sredstva općine

sredstva Županije

– sredstva Ministarstva

– vlastita sredstva

– sredstva sponzora i donatora

– sredstva iz ostalih izvora

UKUPNO

Datum prijave: ____________________________.

MP Odgovorna osoba

(podnositelj prijave)

_________________________________

Privitak:

 1. Financijski plan za 2016. godinu
 2. Plan rada za 2016. godinu
 3. Izvješće o utrošenim sredstvima u 2015. godini

Poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća

                                                              ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

-SVIMA-

                                                                                             

PREDMET:Poziv  za sazivanje 16.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 16. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  20. studenog  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00  sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

 

Predloženi dnevni red:

1 . Prijedlog Odluke o nastavku  započetog projekta – II Faze Spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o uzimanja u zakup odgovarajuće hale na području

Zagreba za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade kipa u polistirenu za spomenik Gospe od Loreta u

Naravnoj veličini M 1:1

 1. Prijedlog Odluke o izradi polisterenskog pozitiva u mjerilu 1:1  kipa Gospe od Loreta

a prema umanjenom modelu izrađeno u mjerilu M1:20 uključujući izravno angažiranje

kipara Milun Garčević s ekipom koja će izraditi polistirenski pozitiv

 1. Prijedlog o nabavi materijala za izradu vanjske i unutarnje oplate (polistirenskog

negativa) skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu

6.Prijedlog Odluke  o radovima betoniranja AB montažnih segmenata u pripremljenim

oplatama  skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu uključujući i

transport i  i montažu segmenata autodizalicom

 1. 7. Prijedlog Odluke o nabavi usluge odgovarajućeg transporta  za potrebe dovršetka

projekta Spomenika Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi i izradi mozaika za potrebe III Faze izrade spomenika Gospe

od Loreta

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godine
 1. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine

Primošten za 2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten / proč. tekst/

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  dugoročnog kredita/ proč. tekst/
 1. Prijedlog Odluke o odabiru za predmet nabave kredita u visini od 10.000.000,00 kuna

za financiranje   kapitalnih projekata Općine Primošten

 1. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude :  I FAZA RADOVA  – SPOMENIK

GOSPE OD LORETA  i suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova

rekonstrukcije i izgradnje preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu i

suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

16.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude u postupku javne nabave  radova

rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu i suglasnost na

Ugovor o javnoj nabavi

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova rekonstrukcije javne rasvjete na potezu Ulice

bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika za potrebe Općine Primošten u 2016. godini
 1. Prijedlog Odluke o izradi II. školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči
 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluge arheološkog istraživanja  na području planirane gradnje

spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade dvostranog reklamnog panoa i postavljanju istog na

zakupljenoj nekretnini u privatnom  vlasništvu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih ploča i cementa za potrebe radova  nastavka sanacije

šetnice duž poluotoka Velika i Mala Raduča u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluga prijevoza  tucanika na relaciji „Konjuška“ d.o.o.  –

odredišne plaže na području Općine Primošten s razastiranjem i planiranjem  prevezenog

materijala

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police osiguranja za poslovnu zgradu čest. zgr. 2189/3 k.o.

Primošten, u  naravi Zdravstvene stanice u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police kolektivnog osiguranja od nesretnog slučaja
 2. Prijedlog Odluke o nabavi projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta u Primoštenu
 1. Zamolba za refundaciju troškova  pripreme i organizacije  ovogodišnje manifestacije

„Primoštenske užance – Vadalj 2015“

28.Zahtjev Boćarskog  kluba „PRIMOŠTEN“ za sufinanciranje   dijela troškova u

sezoni 2015/16

29.Zahtjev  Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice Šibenik za korištenjem  sredstava iz

Proračun a   Općine Primošten s  Financijskim Planom izvršenja financijskog plana 2009

– 2015 i Programom  aktivnosti HGS  Stanice Šibenik  / s pojašnjenjima,  financ. Planom

i  komentarima/ za 2016. godinu

 1. Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2015. godini
 1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite

opće namjene Općine Primošten

 1. Uputa Ureda državne uprave ŠKŽ u svezi nadzora zakonitosti općeg akata Odluke o VI .

Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa  na području Općine Primošten

 1. Odluke o zajedničkom projektu novog parkinga u Primoštenu

35 .Zapisnik s Odlukama 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnje izvješće o Ostvarivanju Plana i programa

rada za pedagošku godinu 2015/16. i na Kurikulum  Dječjeg vrtića Općine Primošten za

pedagošku godinu 2015/16.

37.Suglasnost na Odluku o izboru člana Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine

Primošten iz reda odgojitelja i stručnih suradnika

38.Zapisnik s Odlukama 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnji Plan i program odgojno obrazovnog

rada za pedagošku godinu 2014/15.

 1. Prijedlog za izmjenu osnivačkog akta sukladno važećem Zakonu o predškolskom odgoju

i obrazovanju te odgovarajućim važećim  standardima

41 Prijedlog Izmjene i dopune odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015.

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

43.Ugovor o zakupu dijela nekretnine u privatnom vlasništvu Općina Primošten i Srećka

Belamarić, Klasa: 410-15/14-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-7 od dana 23. rujna 2015.

 1. Suglasnost na Sporazum Općine Primošten i Obrta za građevinarstvo i prijevoz „Gradnje

Sabljić „ od dana 16. listopada 2015. i Ugovora o cesiji / CESTAR d.o.o.  iz Splita/ od

Dana 26.10.2015. godine

 1. Poziv Gradonačelnika Paolo Nicolletti u ime Grada Loreto na sudjelovanje u projektu

promicanja, obnove i vrednovanja  „Loretskih hodočašća“ na EU razini

 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa nekretnine za potrebe građenja zgrade

višenamjenskog centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu

47.Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja zgrade višenamjenskog centra u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja i po potrebi komplet projektne

dokumentacije za Akvarij u Primoštenu

 1. Financijsko Izvješće S.D. LIGNJA“ Primošten za period od 01.01. do 31.08. 2015.
 1. Zamolba Ređine Huljev za otpis zatezne kamate po presudi P-1865/13 Općinskog suda u

Šibeniku

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici

Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Bana

Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi asfalta u površini od 10000m2 po potrebi u više

navrata  na području Općine Primošten

Paket zamolbi za komunalni doprinos

 na znanje: ISPRAVAK TAJNIKA 1, 2 i 3.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten
 9. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 10. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 11. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 13. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten

Konzultacije o EU fondovima i programima u Općini Primošten

Konzultacije o EU fondovima i programima

Želite saznati više informacija o energetskoj obnovi kuća? Kako izgraditi bazen uz bespovratne državne poticaje? Kako se zaposliti ili studirati u EU? Kako do 15 000 € bespovratne potpore za Vaš OPG? Kako postati član LAG-a?

Odgovore na ta i još druga brojna pitanja potražite u ponedjeljak 2. studenog 2015. godine u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7, dvorana pored Knjižnice.

Informacijski centar Europe Direct Šibenik te Lokalna akcijska grupa More 249 (LAG More 249) bit će mještanima Primoštena i okolice na raspolaganju u vidu konzultacija od 10 do 12 h.

Informacijski centar Europe Direct Šibenik pruža informacije o EU te omogućava komuniciranje građana Šibenika i Šibensko-kninske županije s institucijama EU kako bi se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u relevantnim pitanjima. Tijekom 2015. godine ovaj centar je organizirao brojna edukativna događanja o europskim programima, fondovima i politikama te je svakodnevno bio na usluzi posjetiteljima u vidu pružanja informacija o EU. Centar svakodnevno pruža sve bitne informacije o Europskoj uniji općenito, kao i o njezinim politikama i programima, te pravima i mogućnostima za građane, uključujući i mogućnosti financiranja na regionalnoj i lokalnoj razini.

Lag more 249 osnovan je u listopadu 2013. godine s ciljem osiguranja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju gospodarstva i lokalne zajednice, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.

Ovom prigodom pozivamo sve zainteresirane da u ponedjeljak 2. studenog svrate do Općine Primošten te da se informiraju o pravima i mogućnostima koje im pruža EU.

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ODGOVARAJUĆE HALE

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća o započinjanju  radova građenja spomenika  Gospi (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15) Načelnik Općine Primošten dana  22. listopada  2015. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

                    o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe

                                 izrade modela kipa Gospe od Loreta 

 

 

 1.Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade modela kipa  Gospe od Loreta, sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji  „Spomenik Gospe od Loreta“.

Odgovarajućom zatvorenom halom smatra se skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne površine od najmanje 100m2 sa obaveznom širinom  ulaza od 4m i visinom od 15m  u jednom  dijelu uz ostavljenu mogućnost korištenja  dodatno natkrivenog  prostora     u neposrednoj blizini  zatvorene hale površine od najmanje 100m2 po potrebi  na rok od 2 mjeseca.

2.Planirani rok trajanja zakupa hale: 18 mjeseci s početkom  korištenja od 01. studenog 2015. godine.

 

3.Namjena korištenja hale tijekom  zakupa:

– za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 prema umanjenom modelu

izrađenom u mjerilu M1: 20 uključujući i

-obradu betonskih elemenata mozaikom.

 

4.. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 

5.S odabranim  ponuditeljem Općina Primošten  sklopit će Ugovor o  zakupu hale

 

6.Pisana ponuda mora da sadrži:

a/   podatke o Ponuditelju i to:

–  ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice / fiz. osobe/ odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući

registar / za pr. osobu/

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja se daje u zakup uz ispunjen uvjet

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup / iznos mjesečno  i za  cijeli rok trajanja zakupa/

–  prijedlog modaliteta plaćanja

   Podnošenjem svoje  ponude Ponuditelj prihvaća:

 • uvjete iz ovog Javnog  poziva,
 • podrazumijeva se da je voljan omogućiti obilazak ponuđenog prostora hale koju kao zainteresirana fizička ili pravna osoba nudi u zakup Općini Primošten / Zadužuje se akademskog  kipara Milun Garčević  iz Zagreba da prema uputama i u ime općine po prethodnoj najavi  a za potrebe  donošenja  Odluke  o prihvaćanju i odabiru hale / u sklopu nastavka  angažmana dotičnog  umjetnika inače   zaduženog na realizaciji II Faze projekta „ Spomenika  Gospe od Loreta“ /obiđe ponuđeni prostor hale  te dostavi povratnu informaciju Općini Primošten da li prostor odgovara uvjetima za potrebe  autorskog  djela umjetnika.
 1. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

 • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 30. listopada 2015. / petak/ godine

najkasnije do 14;00 sati

 • način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju na dokaziv način/ poštom ili osobno / na protokol JUO Općine

Primošten, zaključno  do  15,00  sati, bez obzira na način dostave. Odabir načina dostave

Rizik je Ponuditelja.

 1. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji u postupku.

 

 1. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

 1. Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru i zakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-901; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:[email protected]

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

Klasa: 410-15/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-4

Primošten,  22. listopada 2015. godine

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

Ankete za izradu strategije razvoja Općine Primošten

Molimo sve zainteresirane stanovnike Općine Primošten da ispune anonimnu anketu u svrhu izrade strategije razvoja Općine Primošten.

Anketu možete ispuniti online na sljedećem linku: LINK.

Anketu možete i isprintati sa ovog linka te je ubaciti u sandučić “Pritužbe i pohvale” lociranom na glavnom ulazu u zgradu Općine Primošten.

Isprintanu anketu možete preuzeti i u hodniku zgrade Općine.

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 551-06/15-02/01
URBROJ: 2182/02-03/10-15-1
Primošten, 14. rujna, 2015. god.
OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2015. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14), na drugačiji su način regulirana prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrijeva.

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do 30. rujna, 2015. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože: POTVRDU O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU OD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK ZA 2015. I PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili u pisarnici Općine Primošten svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.
Obrazac za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK
Stipe Petrina

Poziv za sazivanje hitne 15.sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET:Poziv za sazivanje hitne sjednice 15.sjednice općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana   26. kolovoza (srijeda) 2015. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 1. Zaključak o razmotrenoj zamolbi Zdravka Mikelin za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa i  Odluci o prihvaćanju zamolbe Zdravka Mikelin koju je Općinsko vijeće donijelo na održanoj 5. sjednici od dana 28. veljače 2014. godine 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Klasa: 021-06/15-01/10

Ur.broj: 2182/02-01-15-1

Primošten, 26. kolovoza 2015. godine

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv na javnu raspravu i javno izlaganje o Prijedlogu VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

  Javna rasprava i javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten  

 

                  Sukladno članku 96. i 97. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) pozivate se na  javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

– Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajat će od 21. kolovoza do 28. kolovoza 2015. godine.

– Prijedlog Plana će biti izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa br. 7, u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom

– Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 25. kolovoza 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten – Ured načelnika.

– Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 31. kolovoza 2015. godine, do 14:00 sati, na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

S štovanjem,           

                                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

Milan Erceg dipl.ing.

Poziv za sazivanje 14. sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET:Poziv za 14.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 14. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. srpnja ( ponedjeljak ) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

1.Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za period od 01.01. do 30.06. 2015. godine

 

2.Prijedlog  Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi  izmjena i  dopuna Urbanističkog

plana uređenja šireg područja  naselja „Primošten“ ( „Služben vjesnik  Općine Primošten“

broj 1/14)

3.Prijedlog  Odluke o   izradi Urbanističkog  plana uređenja „Aurora“ i stavljanju van snage

Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko turističke  tzone Aurora – Zona T2 – Turističko

naselje ( „Služben vjesnik  Općine Primošten“ broj 13/12)

 1. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko

turističke zone Huljerat – Bajna Draga T3

 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godine s

Proč. tekstom Plana nabave  Općine Primošten za 2015. godine

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje do kraja
 2. godine

 

 1. Suglasnost na Pozajmicu Sportskom društvu LIGNJA“ iz Primoštena
 1. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji kanalizacije u Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu s

prebacivanjem postupka javne nabave na „PRIMOŠTEN ODVODNJU „ d.o.o.

 

 1. Zapisnik s Odlukama 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten i

Suglasnost Općinskog vijeća na: proč. tekst Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu te Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju

Prava obveza korisnika  usluga

 1. Prijedlog Odluke o zajedničkom financiranju radova građenja kanalizacijskog kolektora u

Ulici Porat u Primoštenu

 

 1. Zahtjev knjižnice „Dr. Ante Starčević 1912.“ Za doznaku sredstva iz proračuna

 

 1. Prijedlog Odluke o jamstvu Općine Primošten za zaduženje Komunalnog poduzeća

„BUCAVAC“  namijenjenog građenju nove zgrade komunalnih poduzeća u

vlasništvu Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o IV. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća

Službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o VI. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

 1. Prijedlog odluke o izradi projektne dokumentacije za stepenice s Ulice Grgura Ninskog

na Zagrebačku ulicu na dijelu  čest. zem. 19666/2 k.o. Primošten

 1. 16. Prijedlog Odluke o nabavi izrade stepenica s Ulice Grgura Ninskog na Zagrebačku ulicu

na dijelu  čest. zem. 19666/2 k.o. Primošten

 1. Prijedlog odluke o uvrštavanju u prostorno plansku dokumentaciju vrha brda „ GAJ“

u površini od cca 5 ha u zaštićeno područje  /na županijskom i lokalnom nivou/

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale isplaćene donacije

tijekom 2015.

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova proširenja postojećeg i izradi dijela novog puta

od magistrale do vrha Gaja

 1. Prijedlog Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o nabavi dugoročnog kredita

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na ostale provedene postupke

bagatelne nabave tijekom 2015.

 

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova gradnje vodovodnog cjevovoda i uređenja

prometnice  u Ulici Porat u Primoštenu

 

24.Prijedlog Odluke o izradi škarpe – podzida  u dužini 500m

 

 1. Prijedlog Odluke o sanaciji šetnice Bilo – Primošten na potezu Bilo – Dolac – Autocamp

 

 1. Zamolba KRISTINE d.o.o. The Legends pub Primošten u svezi plaćanja potroška vode

 

 1. Zamolba Radić Zdravka za zamjenu terena
 1. 28. Odluka o cijenama „BUCAVCA“ D.O.O. za parking na Novoj Rivi

29.Prijedlog Odluke o  izradi projektne dokumentacije  za ishođenje građevinske dozvole za

izgradnju Doma za starije i nemoćne u Širokama

 1. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za

izgradnju zgrade komunalnih poduzeća Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o realizaciji preuzetih obveza po članku Ugovoru o kupoprodaji

Sklopljenog između Općine Primošten i TOMMY“d.o.o.  uključujući ovlaštenje

Načelnika za daljnje postupanje u svezi prava građenja s HEP-om

 1. 32. Zamolba Primošten Panorame „ d.o.o. u pogledu plaćanja komunalnog doprinosa za 6

novih stambenih zgrada u Ulici Rupe u Primoštenu

 1. 33. Prijedlog odluke o zabranio stvaranja buke i glazbe na otvorenom
 1. Paket zamolbi za komunalni doprinos

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten

Obavijest zakupcima javne površine

Primošten, 10. 07. 2015.

O B A V I J E S T

Poštovani,

obavještavamo sve zakupce javnih površina koji se ne pridržavaju Ugovora o zakupu javnih površina, odnosno ugovorenih površina, da će ukoliko se ne vrate u granice zakupljenih površina njihov štand i roba, odnosno štekat biti uklonjeni ODMAH bez daljnjih upozorenja u bilo koje vrijeme dana ili noći te će se s prekršiteljima zakupa raskinut Ugovor o zakupu štanda ili javne površine.

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju!

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Obavijest građanima Općine Primošten

Poštovani građani!

Gradit će se put od magistrale do „Vrh Gaja“ po trasi starog puta. Kako je stari put velikim dijelom preuzak za građevinsku mehanizaciju ukazuje se nužnost širenja istog do pet metara (put će se asfaltirati). Tom prilikom bit će potrebno srušiti nekoliko zidova da bi se omogućila javna uporaba puta.

Molimo sve vlasnike i posjednike parcela koji NE ŽELE ustupiti dio zidova za opće dobro da se jave u Općinu Primošten za razgovor prije početka uređenja.

S poštovanjem,

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Poziv za hitnu 13.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 PREDMET:Poziv za sazivanje hitne 13.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana   24. lipnja (srijeda) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o oročenju slobodnih sredstava Proračuna Općine Primošten i

korištenju aranžmana  B-free i B-free plus računa kod SBER Banke  i ugovaranju poslovne

suradnje

 1. Prijedlog Odluke o promjeni poslovne banke Općine Primošten

Klasa:021-06/15-01/9

Ur.broj: 2182/02-01/15-1

Primošten,23.lipnja 2015.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov,Rupe 5/8,Primošten
 9. Jere Nižić ,Ribarska 22,Primošten
 10. Mario Jurin,Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin,Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa,Sv.Josipa 6,primošten
 13. Ante Nižić,Bana Josipa Jelačića 5, Primošten                                                       

Poziv za sazivanje svečane i radne 12.sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 12. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  08. svibnja (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

uoči 10. svibnja službenog Dana Općine Primošten i Blagdana Gospe od Loreta. 

 

 

    Predloženi dnevni red:

 1. Godišnje Izvješće Načelnika o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2014.godinu
 1. Promemorija Primoštena d.d. i Općine Primošten / sufinanciranje opremanja Zdravstvene

stanice – Do zdravlja u Primoštenu/

 1. Prijedlog Odluke o V Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

 1. Prijedlog Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izvođenju radova na „ Gomili na Garbini“ iza Vile Fenč
 1. Prijedlog Odluke o uređenju odvojka „Put Glavičice „ dekorativnim betonom
 1. Prijedlog Odluke o izradi školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči
 1. Prijedlog Odluke o sanaciji 120 m2 asfalta u Bilom
 1. Izvješće o financijskom poslovanju „Bucavca“ d.o.o. za 2014. godinu
 1. 10. Odluka „Bucavca“ d.o.o. o utvrđivanju godišnjih financijskih  izvješća za 2014.
 1. Odluka „Bucavca“ d.o.o. o uporabi dobitka za 2014.

12.Suglasnost Općinskog vijeća na provedene postupke javne nabave Naručitelja:

1./Općine Primošten / Odluku o odabiru s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda i

Ugovorom o javnoj nabavi/ za:

a/  radove asfaltiranja u površini od 10000 m2 u više navrata po potrebi na području

Općine Primošten

b/  rekonstrukcije  nogometnog igrališta

 1. „BUCAVCA“ d.o.o.  na provedeni postupak javne nabave  za nabavu četiri nova

električna vozila

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova građenja kanalizacijskog kolektora u Ulici Porat u

Primoštenu

 1. Prijedlog II Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na

području Općine Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godine

 1. Prijedlog Odluke o broju koncesija za davanje koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti  javnog linijskog  prijevoza putnika na području Općine Primošten s

b/ Prijedlogom odluke o izradi  studije opravdanosti  davanja koncesije i analize koncesija

za potrebe Općine Primošten.

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti  javnog linijskog  prijevoza putnika na području Općine Primošten s

Zamolbom Srećka Bolanča

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja o povjeravanju poslova preuzimanja i prijevoza

umrle osobe i posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili  sudske

medicine na području Općine Primošten

 1. Zapisnik s Odlukama 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten D.V.

„BOSILJAK“

 1. Zapisnik s Odlukama 03. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten D.V.

„BOSILJAK“

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten sa

Zapisnikom s Odlukama 04. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Zapisnik s Odlukama 05. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten o

Suglasnost Općinskog vijeća na Statut Dječjeg vrtića Općine Primošten i

24.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi strategije razvoja Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izgradnji nove javne rasvjete
 1. Suglasnost na Ugovor o zakupu dijela nekretnine za potrebe Općine Primošten u svrhu

postavljanja  reklamnih panoa

 1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Izvješće o financijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice „Dr. Ante Starčević

1912“ za 2014. godinu

 1. Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2014. godinu
 1. Izvješće o financijskom poslovanju DVD „PRIMOŠTEN“ za 2014. godinu

31.Zamolba  za korištenjem lokacije  na odmaralištu pokraj Marine Lučice za prodaju

vlastitih proizvoda

 1. Prijedlog Odluke o prigodnom obilježavanu Dana Općine Primošten iu čast blagdanu

Gospi od Loreta                   

 1. Paket zamolbi za komunalni doprinos

Klasa:021-06/15-01/8

Ur.broj:2182/02-01-15-1

Primošten, 30.travnja 2015.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 1. Ivan Jurić, Rtić 3/8, Dolac, Primošten
 2. Ante Čobanov, Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik
 3. Ivica Babačić, Rtić I/13, Dolac

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/7 Ur.broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, od dana 23. srpnja 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 4. svibnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

Klasa:112-03/15-03/1

Ur. broj:2182/02-03-15-4

Primošten,29.travnja 2015.

 

Dostaviti:

 

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE

    Na temelju Odluke Općinskog vijeća  Općine Primošten  o poduzimanju pripremnih radnji radi povlačenja bespovratnih  sredstava  iz EU fondova („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/12) sukladno Rješenju o imenovanju  vanjskog suradnika Općine Primošten, Klasa: radi povlačenja bespovratnih sredstava EU fondova, Klasa:112 -07/15-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-1 od dana 24. travnja 2015. godine te članka 45. Statuta Općine Primošten  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13 ) Načelnik Općine Primošten objavljuje:

JAVNI POZIV

 za  isticanje kandidatura za potencijalnog člana

„Tima Općine Primošten za pripreme i provedbe  projekata

financiranih iz Eu fondova“.

I.

Pozivaju se zainteresirani za pohađanje Programa obrazovanja „Voditelj  izrade i provedbe projekata  financiranih iz EU fondova.

II.

Općina Primošten planira  formirati dvije (2) radne skupine po četiri (4) člana koje  zajedno čine „Tim Općine Primošten za pripreme i provedbe  projekata financiranih iz Eu fondova“.

( u daljnjem tekstu: Tim za EU fondove)

Osnovni zadatak Tima za EU fondove je uspješno povlačenje novca iz Eu fondova za potrebe Općine Primošten.

III.

Tim za EU fondove radno je tijelo Općine Primošten koje se osniva  od vanjskih suradnika se s ciljem okupljanja  kreativnih i vrijednih osoba željnih znanja,  koje je Općina voljna financirati u smislu  stvaranja i jačanja oslonca u vlastitim redovima  koje bi pravovremeno znale:

 • prepoznati poveznicu realnih projekata i priliku za bespovratna sredstva fondova,
 • aktivno sudjelovati u izraditi kvalitetne projekte,
 • izraditi natječajnu dokumentaciju,
 • uspješno podnijeti prijavu za sudjelovanje,
 • uspješno povući bespovratna sredstva te
 • znati pratiti izvršenje projekata Općine Primošten.

IV.

Opis postupka izbora

Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  za isticanje kandidature.

Nakon zaprimanja kandidatura , sukladno Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva  za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za članove Tima za EU fondove Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 5 radnih  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  važećih kandidatura.

Javni poziv  za isticanje  kandidatura  te Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 2. ovog članka objavljuju se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr, i oglasnoj ploči općine.

Načelnik Općine Primošten odnosno osoba koju on izričito pismeno ovlasti odlučuje o izboru članova.

Članovi odabrani za Tim za Eu fondove sukladno točki II. ovog Javnog poziva  započet će  izobrazbu,  sukladno posebnoj Odluci načelnika Općine Primošten, korištenjem moderne tehnologije, kojom će steći znanja od vrhunskih konzultanata odabranih  i financiranih od strane Općine Primošten.

Ako odaziv ne bude zadovoljavajući, Općina Primošten pridržava pravo ponoviti Javni poziv  za izbor kandidata Tima za EU fondove.

V.

Uvjeti za isticanje kandidature

Pravo isticanja kandidature ima zainteresirana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

–  aktivno znanje barem jednog stranog jezika / engleski obavezan /

–  poznaje rad na osobnom računalu te

–  da ima  prijenosno računalo /laptop/

VI.

Prijedlog mora sadržavati :

–  Ime i prezime kandidata,

–  datum i godinu rođenja / punoljetnost/

–  presliku osobne iskaznice ili Potvrdu o prebivalištu

–  presliku domovnice,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi / preslika diplome; svjedodžbe/

–  Životopis odnosno Motivacijsko pismo

–  Izjavu o prihvaćanju:-  uvjeta Javnog poziva Općine Primošten,

–  aktivnom sudjelovanju u programu edukacije za Voditelja  izrade i

provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

VII.

Rok za prijavu

Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandidature na službenoj stranici općine:www.primosten.hr

VIII.

Rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova lokalnog Tima za EU fondove

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove lokalnog Tima, imenovano Povjerenstvo od tri (3) člana obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od pet (5) radnih  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje i izrađuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura podnosi se Načelniku Općine Primošten.

Načelnik Općine primošten na odlučivanje.

IX. 

Izbor članova Tima Općine Primošten za EU fondove

Načelnik Općine Primošten  nakon službenog Izvješća i popisa važećih kandidatura razmatra izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  te bira članove sukladno točki II. ovog Javnog poziva.

Izobrazba za Voditelje planira se započeti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Kandidat  izabran za člana Tima dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za Voditelja  izrade i provedbe projekata  financiranih iz EU. Voditelj može  zasnovati radni odnos u Općini Primošten kao službenik Jedinstvenog upravnog odjela po uspješnom .

X.

Odabir kandidata za Tim Općine Primošten za EU fondove  objavit će se u službenoj stranici općine: www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i prvom narednom  broju „ Službenog vjesnika Općine Primošten“.

 

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-15-2

Primošten,27. travnja  2015. godine

 

                                                                     NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                        Stipe Petrina     

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem službenika u službu prometni redar

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 3

Opis poslova

 • obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten
 • brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,
 • sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
 • obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,
 • donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
 • provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,
 • surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela 90%
 • obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika                                                  10%

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

 • srednja stručna sprema, upravne, prometne ili tehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

 • uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

 • koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

 • uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

 • stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

Podaci o plaći

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

–  intervjua s Povijerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

Klasa: 112-03/15-03/1

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 28. travnja 2015. godine

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Oglas za prijem u službu referent-prometni redar -3 izvršitelja na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) i  Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 5/13, 6/13, 7/13 i 3/14), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke
 • položen državni stručni ispit
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH)
 • položen vozački ispit B kategorije
 • najmanje tjedna godina radnog iskustva
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Dva kandidata/kandidatkinje primaju se u službu na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca. Jedan kandidat/kandidatkinja prima se u službu u trajanju od pet (5) mjeseci.

Prednost kod zapošljavanja kandidata u trajanju službe na određeno vrijeme od pet (5) mjeseci imat će onaj kandidata/kandidatkinja koji/a ima više radnog staža na poslovima prometnog redara.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • presliku radne knjižice,
 • (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH) – potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku).

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu referent prometni redar – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

     OPĆINE PRIMOŠTEN

           PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Klasa: 112-03/15-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-15-1

Primošten, 21. travnja 2015. godine

Dostaviti:

 

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured, Ispostava Šibenik
 • oglasna ploča, ovdje.
 • web stranica Općine primosten.hr,
 • pismohrana, ovdje

               

2. etapa biciklističke utrke Tour of Croatia

Dana 23.04.2015. u 10:40 sati iz Šibenika u smjeru Primoštena i Rogoznice starta preko 200 km duga 2. etapa međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia. Pozivaju se svi građani Općine Primošten da isprate bicikliste navijanjem i podrškom duž rute kojom prolaze. Obavještavaju se i vozači automobila da u periodu trajanja utrke izbjegavaju rute kojima prolaze etape budući da će ceste biti zatvorene u periodima prolaska biciklista. Čitavu rutu i satnicu možete pronaći OVDJE.

Grad Vodice na Uskrsni ponedjeljak organizira prodajno-izložbeni sajam domaćih proizvoda

Poštovani,
U organizaciji lokalne akcijske grupe More 249 i TZ Grada Vodica u Vodicama se na Uskrsni ponedjeljak 06.04.2015. organizira prodajno-izložbeni sajam domaćih proizvoda. Cilj sajma je promovirati domaće proizvođače sa našeg obalnog područja te njihove vlastite proizvode.
Ovom prilikom pozivamo zainteresirane proizvođače, udruge, zadruge da prijave svoje sudjelovanja na mail adresu: [email protected] ili mobitel: 099 733 0483.
Organizator osigurava besplatni izložbeno-prodajni prostor i medijsku promociju sajma.
Prijava treba sadržavati osnovne podatke o izlagaču: naziv, adresu, kontakt telefon i kratak opis proizvodnog asortimana.
Meri Krnić
Voditeljica
LAG More 249
mob. 099 733 0483

Općina Primošten poziva građane da se uključe u kupnju dionica Imunološko zavoda u Zagrebu

 

OPĆINA PRIMOŠTEN POZIVA GRAĐANE DA SE UKLJUČE U KUPNJU DIONICA IMUNOLOŠKOG ZAVODA

Općina Primošten na 11. sjednici vijeća koja će se održati dana 19. ožujka 2015. godine, uputit će je javni poziv građanima i svim jedinicama lokalne samouprave da se uključe u akciju spašavanje i zaštite Imunološkog zavoda Zagreb uplatom komanditnog uloga od najmanje 100,00 kuna te na taj način omoguće opstanak Imunološkog zavoda i spriječe da Zavod ode u ruke strancima.

 

NAČELNIK, SLUŽBENICI  I DJELATNICI  KOMUNALNIH PODUZEĆA UPLATITLI ULOGE

 

Stipe Petrina osobno i službenici Općine Primošten te djelatnici komunalnih poduzeća Bucavac d.o.o i Odvodnja d.o.o, svojim primjerom, svjesni strateške važnosti Zavoda podržali su akciju i uplatili svoj komanditni ulog te tako dali podršku ovom projektu ali i pokazali duh solidarnosti.

OPĆINA PRIMOŠTEN UPLATILA 10.000,00  KUNA

Općina Primošten uplatila je komanditni ulog u visini od 10.000,00  kuna i svojim primjerom još jednom pokazala kako se štiti interes građana.

„potpora hrvatskom gospodarstvu i društvu s ciljem dugoročnog rasta i razvoja…“, ističete kako ste, cit. „nacionalna banka na korist društva u cjelini! …“ „potpora hrvatskom gospodarstvu i društvu s ciljem dugoročnog rasta i razvoja…“, ističete kako ste, cit. „nacionalna banka na korist društva u cjelini! …“

Stipe Petrina ovim putem poziva sve načelnike, gradonačelnike i župane da umjesto da ulažu u „vozni park“ i kupnju glasova da se uključe u ovu akciju spašavanja Zavoda koji je od presudnog interesa za Republiku Hrvatsku i njezine građane. Načelnik je uputio poziv da sve jedinice lokalne samouprave izvrše uplatu komanditnog uloga i otkupe dio ponuđenih dionica Zavoda (ukupno 157.997 dionica)  i na taj način spriječe još jednu propalu hrvatsku priču.

Petrina poručio; „Da je malo više pameti i političke volje nikad ne bi došli u poziciju da trebamo spašavati Imunološki zavod!“

 

U Republici Hrvatskoj ukupno je 555 jedinica lokalne samouprave od toga 428 općina i 127 gradova te 20 županija. Kada bi postojala viša razina svijesti ali i želja da se zaštiti interes građana, mogao se pronaći pravni okvir i svaka od navedenih jedinica mogla je participirati u ovome projektu uplatom uloga odnosno financijski jače jedinice lokalne samouprave mogu bez problema ispuniti obvezu ulaganja 110 milijuna kuna u prvoj godini rada Zavoda.

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina v.r.

Investitor također mora osigurati i trajno održavanje proizvodnje na teritoriju Hrvatske, kao i proizvodnju krvnih derivata iz ljudske plazme isključivo iz plazme prikupljene od populacije u Hrvatskoj kako bi se osiguralo ostvarivanje načela samodostatnosti za proizvode iz plazme vlastitog porijekla, namijenjenih vlastitoj populaciji, temeljem sustava dobrovoljnog i neplaćenog davalaštva krvi.

U Hrvatskoj poštanskoj banci u subotu je počelo primanje uplata građana za kupnju dionica Imunološkog zavoda u sklopu akcije koja ima za cilj do 25. ožujka u 14 sati, kada istječe rok za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica IMZ-a, prikupiti 500 tisuća kuna potrebnih kako bi se tu državnu tvrtku od strateškog interesa sačuvalo od privatizacije.

Akciju organizira trgovačko društvo Visia Croatica koju je osnovala skupina građana i koja je jedan od četiri potencijalna ponuditelja za kupnju dionica tog zavoda, uz tvrtku PharmaS s investicijskim fondom Nexus Private Equity, Jadran Galenski Laboratorijem i nizozemskim Bilthoven Biologicalsom.

Inicijatori ideje za građanski otkup Imunološkog zavoda (IMZ) su Aleksandar Soltyšik, Ivan Rude i Leo Buljat iz Visie Croatice, koji su početkom mjeseca pozvali građane i poduzetnike u zemlji i dijaspori da se uključe u patriotsku akciju prikupljanja novca za otkup dionica Imunološkog zavoda. Građane su pozvali da, prema mogućnostima, kupe udjele od 100 kuna na više, koje će Visia Croatica prikupljati putem zaklade, i tako zaštite Imunološki zavod od, kako tvrde, “špekulantskog kapitala i propasti”.

Nadaju se da će do 25. ožujka u 14 sati, kada istječe rok za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica IMZ-a, uspjeti prikupiti 500 tisuća kuna, a nakon toga i više od 100 milijuna kuna potrebnih za dokapitalizaciju i kupnju dionica IMZ-a.

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) produžio je u veljači rok za predaju obvezujućih ponuda za kupnju dionica Imunološkog zavoda do 25. ožujka, na zahtjev više potencijalnih ponuditelja. Pisma namjere za Imunološki poslalo je ukupno sedam potencijalnih ponuditelja, od koji su četiri od CERP-a dobili dozvolu da provedu dubinsko snimanje njegova poslovanja – Jadran Galenski Laboratorij, Visia Croatica, Pharmas zajedno s investicijskim fondom Nexus Private Equity te nizozemski Bilthoven Biologicals.

Obvezujuće ponude za kupnju nešto više od 54 posto dionica Imunološkog zavoda, s početnom cijenom od 49,3 kune po dionici, prikupljaju se temeljem odluke Vlade od 2. siječnja ove godine. Prema toj odluci investitor je osim cijene za kupnju dionica dužan osigurati i investicijsko ulaganje u Imunološki od najmanje 100 milijuna kuna za izgradnju novog postrojenja za proizvodnju, koje će osigurati trajno dobivanje dozvola za proizvodnju virusnih i bakterijskih cjepiva i krvnih derivata iz ljudske i životinjske plazme te alergena i preparata iz životinjske krvi. Rok završetka investicijskog ciklusa je godinu dana od potpisivanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

Investitor također mora osigurati i trajno održavanje proizvodnje na teritoriju Hrvatske, kao i proizvodnju krvnih derivata iz ljudske plazme isključivo iz plazme prikupljene od populacije u Hrvatskoj kako bi se osiguralo ostvarivanje načela samodostatnosti za proizvode iz plazme vlastitog porijekla, namijenjenih vlastitoj populaciji, temeljem sustava dobrovoljnog i neplaćenog davalaštva krvi.