Klasa: 021-06/15-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 05. veljače 2015. godine
-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

-SVIMA-
PREDMET: Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 13. veljače (petak) 2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Predloženi dnevni red:

1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova
predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2015. godinu

4. Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu

5. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale isplaćene donacije
koncem 2014. godine / od 21. studenog a zaključno s danom 31. prosinca 2014. godine/

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na preostale provedene postupke
bagatelne nabave /zaključno s danom 31. prosinca 2014. godine/

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten s
Prijedlogom Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Primošten
/ s Javnim pozivom /

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na kupnju i prodaje nekretnina
tijekom 2014.

10. Prijedlog Odluke o nabavi radova za gravitacijski cjevovod za Auto camp „ADRIATIC“
i naselje Huljerat u Primoštenu

11. Prijedlog Odluke o nabavi radova rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici Crnica u
Primoštenu u dužini 100m

12. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije od strane „VODOVODA I
ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika te sukladno istoj provođenju odgovarajućeg postupka
nabave za radove izgradnje vodovodne mreže na predjelu Bilo – Kalina – Hodomešćica
u dužini 2.500m

13. Prijedlog Odluke o započinjanju i nabavi radova građenja na Trgu Don Ive Šarića u
sklopu uređenja „2. kraka Primoštena

14. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta
Općine Primošten

15. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije /idejnog rješenja za
pribavljanje posebnih uvjeta za građenje, glavnog i izvedbenog projekta/ zgrade za
potrebe komunalnih poduzeća Općine Primošten

16. Prijedlog Odluke o nabavi radova građenja zgrade za potrebe komunalnih poduzeća
Općine Primošten

17. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi glavnog izvedbenog projekta „Zavjetno
svetište Gospe od Loreta“ – ponuda ARHEA“ d.o.o. za izradu projekta

18. Prijedlog Izmjene i dopune Zaključka o rashodovanju starog službenog vozila „Renault
Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ

19. Oduka Načelnika Općine organizaciji vlastite dostave pismena i priloga Upravnom odjelu
za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije / na znanje /

20. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje javne površine

21. Prijedlog Odluke o V. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina

22. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina za 2015. god

23. Prijedlog Odluke o započinjanju radova građenja spomenika Gospe od Loreta
/ zemljanih radova/

24. Prijedlog Odluke o namjeri kunskog zaduživanja Općine Primošten

25. Prijedlog Odluke o nabavi kunskog kredita

26. Zahtjev za kupnjom 2m2 na lokaciji „Staro selo“

27. Zahtjev za mišljenje Općinskog vijeća upućen od Ministarstva gospodarstva RH u odnosu
na Okvirni plan i Program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

28. Prijedlog Plana davanja koncesija Općine Primošten za 2015. godinu

29. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine
Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godine

30. Prijedlog Odluke o broju koncesija za pružanje pogrebnih usluga i pražnjenje
septičkih jama na području Općine Primošten za 2015. s
b/ Prijedlogom odluke o izradi studije opravdanosti davanja koncesije i analize koncesija
za potrebe Općine Primošten.

31. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za pražnjenje septičkih
jama na području Općine Primošten

32. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za pružanje pogrebnih
usluga na području Općine Primošten

33. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten

34. Prijedlog Odluke o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

35. Izvješće Načelnika Općine Primošten o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014.

36. Prijedlog Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog poduzeća „Bucavac„
za 2015. godinu s
b/ Prijedlogom Odluke o naplati naknade za korištenje zemljišta čest. zem. 2131 k.o.
Primošten u vlasništvu Općine Primošten, Komunalnom poduzeću „BUCAVAC“ za
potrebe građenja nove zgrade za potrebe istog

37. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.
za 2015.godinu

38. Suglasnost na Financijskog Plana Komunalnog poduzeća „ BUCAVAC“ d.o.o. za
2015.godinu

39. Zahtjev Sonje Koričančić iz Zagreba za ocjenom ustavnosti Odluke o komunalnom redu
„ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/13

40. Preporuka RH Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

41. Prijedlog Odluke o uporabi točnog naziva predškolske ustanove u 100%-tnom vlasništvu
općine „Dječji vrtić Općine Primošten
42.Suglasnost Općinskog vijeća na: pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten
i Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten sa
Zapisnikom i Odlukama 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

43. Zahtjev Dječjeg vrtića Općine Primošten za korištenjem poticajne mjere „ Mladi za
mlade“ – pomagači u nastavi

44. Zamolba za financiranjem u 2015. godini:
a/ Šahovskog kluba PRIMOŠTEN
b/ Ženske klape DALMATINKA
c/ Župnog ureda SV.ANTE
d/ Biciklističkog kluba „PRIMOŠTEN“
e/ Udruge građana Općine Primošten“ KRČ“

45. Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih
poteškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate
tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

46. Prijedlog Statutarne Odluke o II. Izmjeni i dopunu Statuta Općine Primošten / u svezi 47./

47. Prijedlog Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih za
gradnju u Općini Primošten

48. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije /idejnog rješenja za
pribavljanje posebnih uvjeta za građenje, glavnog i izvedbenog projekta/ „ Doma za stare i
nemoćne“

49. Prijedlog Odluke o financiranju kapitalnog projekta „ Dom za stare i nemoćne“

50.Prijedlog Odluke o financiranju kapitalnog projekta „Dijagnostičkog centra“
i ovlaštenju načelnika u svezi definiranja modela poslovne suradnje

51. Prijedlog Odluke o proglašenju elementarne nepogode u Primoštenu

52. Prijedlog Odluke o izradi komplet projektne dokumentacije, potrebnih pratećih studija i
odgovarajućeg batimetrijskog snimka za uređenje podmorskog valobrana u svrhu zaštite
plaža Mala i Velika Raduča u Primoštenu

53.Prijedlog Odluke o nabavi radova preslagivanja postojeće te slaganja i ugradnje
novih poteza „đige“ radi zaštite obalnog dijela Primoštena –plaža Mala i Velika Raduča
u Primoštenu

54. Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „PRIMOŠTEN ODVODNJA“
d.o.o. za 2015.godinu

55. Suglasnost na Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Komunalnog poduzeća „
BUCAVAC“ d.o.o. za 2015.godinu
56.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten
za 2015.godinu

57.Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Primošten za 2014.godinu

58.Izvješće Načelnika Općine Primošten o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području za 2014. godinu

59. Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu povodom obilježavanja obljetnice postojanja 50-
godina hotelskog turizma u Primoštenu

60.Paket zamolbi za komunalni doprinos

DOPUNA  DNEVNOG REDA:

61. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Popisu poslovnih prostora u vlasništvu

Općine primošten  namijenjenih za davanje u zakup

62. Zamolba za sudjelovanje u kupnji vozila DVD-U „PRIMOŠTEN“

63. Zapisnik sa II. sjednice Skupštine Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. s

Odlukama / Pravilnik o radu/

64.Prijedlog Odluke o suglasnosti na nadopunu cjenika  grobnih usluga

65. Odluka Skupštine Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o o vrijednosnom

usklađivanju i otpisu potraživanja od Općine Primošten

66.Zamolba Šibenske  biskupije Župe Sv. Jeronima za donaciju  starog dotrajalog vozila

DVD-u „PRIMOŠTEN“

67. Prijedlog Odluke o  financiranju nabavke elektro vozila za potrebe „BUCAVCA“ d.o.o.

68. Prijedlog Odluke o financiranju Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog

poduzeća „Bucavac„ za 2015. godinu

69.Suglasnost na Financijski Plan  Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2015. godinu

ISPRAVAK TAJNIKA:
/ na znanje vijećnicima

1. u tekstu Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015.
2. u tekstu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten u
2014. godini
3. Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na
području Općine Primošten za razdoblje od 2013. do 2015. godin 

4. Popis poslovnih prostora u vlasništvu  Općine Primošten  namijenjenih za davanje u zakup

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Bolanča
Dostaviti:
1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten
2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten i
svim članovima Općinskog vijeća :
1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
11.Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
12.Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
13.Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

DOPUNA – ISPRAVAK TAJNIKA:
/ na znanje vijećnicima/

4. Popis poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten namijenjenih za davanje u
zakup