Na  temelju  članka  50.  Statuta  Šibensko-kninske  županije  (“Službeni  vjesnik  Šibensko-kninske županije”, broj 8/09  i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede  i ruralnog razvoja  Šibensko kninske  županije za razdoblje  2014.-2015.,  Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

1.  Predmet javnog poziva:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u Šibenskokninskoj  županiji  u  2015.  godini  za  sljedeće  namjene:  sufinanciranje  izrade  projekata  koji  se kandidiraju za poticajna sredstva iz fondova EU i ministarstava; sufinanciranje održavanja sajmova, prezentacija  i  izložbi  poljoprivrednih  proizvoda  te  potpora  izlagačima  za  sudjelovanje  na  stručnim predavanjima,  tečajevima  i  seminarima;  poticanje  rada  malih  poduzetnika,  zadruga  i  udruga  u poljoprivredi;  sufinanciranje  troškova  pokretanja  ekološke  proizvodnje,  stručnog  nadzora  ekološke proizvodnje  i  sustava  ocjenjivanja  sukladnosti  u  ekološkoj  proizvodnji;  sufinanciranje  troškova  u integriranoj  proizvodnji;  sufinanciranje  troškova  provođenja  postupka  očuvanja  i  zaštite  hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda; sufinanciranje troškova izgradnje,  modernizacije i rekonstrukcije plastenika  i  staklenika;  sufinanciranje  kapitalnih  ulaganja  u  proizvodnju,  skladištenje  i  preradu poljoprivrednh  proizvoda;  sufinanciranje  povećanja/obnove  poljoprivrednih  površina;  sufinanciranje troškova  sustava  navodnjavanja;  sufinanciranje  premije  osiguranja  od  mogućih  šteta  proizvodnji  u poljoprivredi; sufinanciranje stočarske proizvodnje.

2. Posebni uvjeti i potrebna dokumentacija
Korisnici  programa  trebaju  imati  prebivalište/sjedište,  te  poljoprivredne  površine  i  poljoprivrednu proizvodnju,  za  koje  traže županijske subvencije,  na području  Županije.  Potrebna  dokumentacija  za sve  vrste  subvencija  čini  sastavni  dio  obrasca  zahtjeva,  a  po  potrebi  može  se  zatražiti  i  dodatna dokumentacija.

3. Vrijeme trajanja Javnog poziva
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja i na web stranicama Županije, a traje najkasnije do 31. ožujka 2015. godine, odnosno do utroška sredstava.

4. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:
Šibensko-kninska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2,
s naznakom “Zahtjev za subvenciju…………….(navesti vrstu subvencije)“
Zahtjevi  se  mogu  dostaviti  preporučenom  pošiljkom  ili  se  predaju  direktno  na  protokol  Županije.
Obrasci  zahtjeva  za  subvencije  dostupni  su  u  Šibensko-kninskoj  županiji,  Upravni  odjel  za
gospodarstvo ili na www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom  odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije
ili na broj telefona 022/460-737; 022/460-735.

 OBRASCI ZAHTJEVA

KLASA: 320-01/15-01/1      Šibensko-kninska županija
URBROJ: 2182/1-09-15-2          Upravni odjel za gospodarstvo
Šibenik, 13. siječnja 2015.