Na temelju članka 93. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Plana prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studenog 2014. godine; Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje;

JAVNI POZIV

za prijam osoba za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se za stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

  1. Savjetnik za prostorno planiranje i komunalno redarstvo u Komunalnoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, dva izvršitelja

–         magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili prometnog smjera,

–         poznavanje rada na osobnom računalu

2.  Stručni suradnik u Službi tajništava Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke ili struke društvenog smjera, jedan izvršitelj

–         poznavanje rada na osobnom računalu

  1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

–         poznavanje rada na osobnom računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. toč.1 Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11)

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

III.

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o radnom stažu,

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike traženih prilog a ne moraju biti ovjerene a osobe prilikom sklapanja ugovora dužne su dostaviti na uvid tražene originalne dokumente.

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe petrina

KLASA: 112-06/15-02/1

URBROJ: 2182/02-02-15-1

Primošten, 10. ožujka 2015. godine

 

 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom),

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–         arhiv,

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr.