Klasa: 410-15/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-4

Primošten, 23. veljače 2015. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke o namjeri uzimanja u zakup nekretnine za potrebe općine u svrhu postavljanja dva reklamna panoa (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 5/14) Načelnik Općine Primošten dana  23.veljače  2015. godine objavljuje:

 

 

P O N O V LJ  E N I   J A V N I   P O Z I V

    za uzimanja u zakup nekretnine za potrebe Općine Primošten

u svrhu postavljanja reklamnih panoa

 

  1. Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup dijelova

odgovarajuće nekretnine u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba,  za potrebe Općine

Primošten položenih ispred tunela Dubočica  i autoputa, u svrhu  postavljanja

reklamnih panoa u obliku dvostranih jumbo plakata montažno – demontažnih i

samostojećih, dimenzija 4,00mX 4,00m ili 5,00mX2,50m, s maksimalnom iskoristivošću

oglasne površine,  sve  sukladno važećoj pravnoj regulativi.

 

2. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 3.S odabranim  ponuditelje će Općina Primošten  sklopiti Ugovor o zakupu zemljišta

 

4.Pisana ponuda mora da sadrži:

–   potpun podatak o ponuditelju i to:

1. ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice  odnosno  rješenja o upisu u odgovarajući sudski registar

–  dokaz o državljanstvu

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja s daje u zakup,

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup

–  prijedlog modaliteta plaćanja

–  prijedlog trajanja zakupa

–  Izjavu da  prihvaća izlazak na teren koji se nudi u zakup prije Odluke  o prihvaćanju i

odabiru ponuda

5. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

–         rok za dostavu ponude: (datum i sat): 06. ožujka 2015. / petak/ godine

najkasnije do 14;00 sati

–         način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom  poštom ili osobno  na protokol

JUO  Općine Primošten, najdalje    do  14,00  sati  zadnjeg  dana   roka   bez obzira na

način dostave

6. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda

 

7. Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna  objavljenom Javnom pozivu

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

8.     Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru izakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-900; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:[email protected]

9. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom  web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost za produljenje roka  za

predmetno uzimanje u zakup.

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina