Temeljem Zaključka Vlada Republika Hrvatska od dana 17.3.2011.godine (Narodne novine, broj 32/11) a sukladno članku 10.stavak 1.točka 11.Zakona o pravu na pristup informacijama(Narodne novine, broj 25/13)Općina Primošten zastupana po zakonskom zastupniku Stipi Petrini donosi

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVIH IZVRŠENJA ZA 2013. GODINU

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

bez PDV-a

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

s PDV-om

1.opskrba el.

   energijom

1/13

Otvoreni post.

      roba

30.10.2013.

295.690,44

12 mjeseci

„HEP – OPSKRBA“ d.o.o.

 31.8.2014 323.455,97

2. građenje ZS

3/13

Otvoreni post.

     radovi

12.02.2013

6.361.759,63

16 mjeseci

„SANIT GRADNJA“

d.o.o.

 937.399,26

3. kredit za ZS

4/13

Otvoreni post.

   usluge

21.11.2013.

5.000.000,00kn uz vl. kLaluz.EUR

10 godina

ERSTESEIER

MARKISCHEBANKd.d.

 08.08.2014. 4.970.150,71

4. nabava 3000m3

5/13

Otvoreni post.

      radova

17.05.2013.

235.000,00

60 dana

Iskopi i prijevozi

„TOME TRANSKOP“

 16.08.2013.  293.750,00

5. izgradnja nerazvrst. ceste s infrastrukturom

7/13

Otvoreni post.

      radovi

   17.02.2014  592.060,00 /621.351,50     60 dana

„SARAĐEN“

d.o.o.

 28.07.2014.  319.869,73

Tijekom 2013 pokrenuti su isključivo otvoreni postupci javne nabave, sa stanjem na dan 31.prosinca 2013.godine ukupno njih šest te kao takvi objavljeni su na Elektroničkom oglasniku Narodnih novina. Od navedenih postupaka otvoreni postupci okončani su sklapanjem Ugovora o javnoj nabavi bez Odluka o poništenju u redovnoj proceduri bez korištenja pravnog lijeka uz napomenu da je postupak za kredit ponavljan jer nije zaprimljena ni jedna ponuda do isteka roka za predaju iste te je postupak poništen a sukladno ZJN objavu o poništenju Naručitelj nije obvezan objaviti u Elektroničkom oglasniku RH.

Nazad na pregled sklopljenih ugovora