POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-03/21-03/03

URBROJ: 2182/02-03-21-5

Primošten, 18. lipnja 2021. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) u natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Narodnih novina, odnosno Zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

 

 

 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinskopravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, pozivaju se kandidati:

 • I. B. iz Šibenika

 

koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

Kandidati će se obavijestiti i putem telefona/e-maila da će se provesti testiranje.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i upute kandidatima KLASA: 112-03/21-03/03, URBROJ: 2182/02-03-21-4, od dana 18. lipnja 2021. godine obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja i intervju održati dana 24. lipnja 2021. godine (četvrtak) u 8,30 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7, Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa kandidatu se dodjeljuje jedan (1) bod. Kandidat koji točno odgovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa iz svakog područja, stječe pravo pristupiti intervjuu – razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan a o točnom vremenu  kandidati će biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

                                            Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                               Predsjednik

                                                              Milena Pleić

 

                 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje

Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za oglas za prijam službenika u službu na radnom mjestu Savjetnik za imovinsko pravne poslove u JUO Općine Primošten

KLASA: 112-03/21-03/03

URBROJ: 2182/02-03-21-4

Primošten, 18. lipnja 2021. godine

 

Sukladno odredbama članka 18. – 23. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje :

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za oglas za prijam službenika u službu

na radnom mjestu Savjetnik za imovinsko pravne poslove

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, načinu testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta Savjetnik za imovinsko pravne poslove:

 

 • obavlja pravne i opće poslove, priprema nacrte i prijedloge općih akata iz nadležnosti pravne službe, službenicima JUO daje pravnu pomoć i pomaže u izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata ili o tome daje savjete, stručna mišljenja i obrazloženja,
 • obavlja pravne poslove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela, izrađuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove u postupku ugovaranja,
 • obavlja pravne poslove pravnog zastupanja Općine pred pravosudnim i upravnim tijelima u skladu s uputama nadređenog službenika i općinskog načelnika
 • sudjeluje u obavljanju pravnih i stručnih poslove u vezi s raspolaganjem poslovnim prostorom i raspolaganjem (zakup, najam, korištenje), te uređenje međuvlasničkih odnosa, pokreće zemljišnoknjižne postupke u korist Općine,
 • provodi postupak izdavanja zajmova pravnim i fizičkim osobama
 • pokreće i provodi ovršne postupke,
 • sudjeluje u izradi registra nekretnina u vlasništvu općine,
 • sudjeluje u postupak prodaje, kupnje i davanja u zakup građevinskog odnosno poljoprivrednog zemljišta, odnosno provodi postupke u svezi raspolaganja općinskom imovinom i rješavanja imovinsko pravnih poslova i izvlaštenja,
 • rješava zahtjeve stranaka iz svog djelokruga,
 • izrađuje prijedloge ugovora vezanih za obavljanje pojedinih djelatnosti i aktivnosti iz nadležnosti JUO,
 • sudjeluje u obavljanju poslova u svezi poslova izvlaštenja,
 • Proučava i stručno obrađuje pitanja iz javne nabave, prati izmjene pravnih propisa koji se tiču javne nabave,
 • sudjeluje u izradi i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, provodi sve postupke javne nabave, vrši objave, vodi zapisnike, priprema prijedlog odluka te obavlja druge poslove koje je potrebno izvršiti u pojedinom postupku nabave,
 • priprema postupak i dokumentaciju vezanu uz postupak prodaje i kupnje zemljišta,
 • vodi evidenciju svih ugovora
 • prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i odluke iz svog područja djelovanja te predlaže pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga rada,
 • Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit ili bez položenog stručnog ispita uz ovezu polaganja u zakonskom roku.

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika;

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka;

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s građanima: stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/19 i 6/19) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 6/19).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za imovinsko pravne poslove u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

 

O testiranju kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji „Društvene prostorije“ u prizemlju zgrade.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa i

-intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju za svako područje testiranja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom u kojemu će biti naznačeni inicijali kandidata. Također poziv će se uputiti i na e-mail adresu kandidata.  Poziv na testiranje objavit će se na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru – testiranje, od kandidata zatražiti će se predočenje osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua s Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju iz svakog područja testiranja.

 

Testiranje se provodi iz četiri (4) područja:

 

1.) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Primošten,

2.) Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

3.) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten i

Zakona o javnoj nabavi,

4) Zakona o parničnom postupku i Zakon o općem upravnom postupku

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

 

Područje testiranja i izvori testiranja:

 

 1. A) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“

     broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,

98/19)

 1. B) Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/121)

 

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),

 

 1. A) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18),

 1. B) Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16),

 

 1. A) Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/11 i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19)
 2. B) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

 

                                                        Povjerenstvo za provedbu oglasa 

                                                                          Predsjednik 

                                                                         Milena Pleić

                                                                                                  

                                                                                            

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Poziv za 1. konstituirajuću i redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 7.lipnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

-prema dostavnoj naredbi-

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

PREDMET: Poziv za 1. konstituirajuću i redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj, 144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20, 37/21) te članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 1. konstituirajuću  i  redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 11. lipnja  2021. godine (petak)  s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten (Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

  

D N E V N I     R E D

 

– utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata

– utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

– svečana prisega članova predstavničkog tijela

 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela Općine Primošten

 

                                 VRŠITELJ DUŽNOSTI  PROČELNIKA  JEDINSTVENOG

                                           UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                  Grgo Soža  mag.iur

 

  

Predložena dopuna dnevnog reda:

 

Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice vijeća održane 24. veljače 2021.

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 9. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima
 14. Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje     kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)
 15. Prijedlog I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine
 16. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“
 17. Pismo namjere od Luke Ćurka
 18. Prijedlog prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (Austrijanci)
 19. Prijedlog Odluke o izradi prometnice Bilo- Lemiš

OBAVIJEST

10. svibnja 2021. godine povodom blagdana Gospe od Loreta i Dana Općine Primošten službe Općine Primošten, komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o., Primošten odvodnje d.o.o. i knjižnice Dr. Ante Starčević neće raditi.

Mobilno reciklažno dvorište u Općini Primošten

 

Od danas mještani Općine Primošten imaju na raspolaganju mobilno reciklažno dvorište. Isto je nabavljeno u sklopu projekta kojeg je pokrenula Općina Primošten „Mobilno reciklažno dvorište Općina Primošten“, a financiralo se iz sredstava kohezijskog fonda EU i Općine Primošten. Mobilno reciklažno dvorište je nakon provedenog postupka jednostavne nabave isporučila tvrtka KOVA d.o.o,. iz Mraclina, a trenutno je instalirano na novouređenom prostoru tzv. „baraka“ u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma, te ga mještani već mogu koristiti.

MRD zadovoljava sve zakonske obveze Općine Primošten u pogledu odvajanja svih vrsta otpada, a raspolaže sa 27 kontejnera za sakupljanje različitih vrsta otpada. Prispijećem MRD-a mještani imaju mogućost odlaganja svih vrsta otpada u pripadajuće spremnike te na ovaj način imamo dodatnu mogućnost  sačuvati okoliš od onečišćenja.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-02/21-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-21-3

Primošten, 23. travnja  2021. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. A. Č. iz Šibenika
 2. A. P. iz Primoštena

 

(Napomena: podaci o kandidatima objavljeni su na internetskoj stranici budući isti nisu dostavili podatke za kontakt mail adresu odnosno telefon)

 

Testiranje kandidata:

 

Obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 28. travnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten „Društvene prostorije“, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglasa.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 9. travnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

-prema dostavnoj naredbi-

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

 PREDMET: Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten 

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 40. stavku 2. i 3. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) i članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

 15.travnja 2021. godine (četvrtak)  s početkom u 14,00  sati

u prostorijama Općine Primošten

(Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (austrijanci)
 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima

 

Dopuna dnevnog reda:

 

15.Prijedlog odluke o zaduženju za  dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)

16.Prijedlog  I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine

 1. 17. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“

18.Pismo namjere od Luke Ćurka

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin