KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 7.lipnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

-prema dostavnoj naredbi-

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

PREDMET: Poziv za 1. konstituirajuću i redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj, 144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20, 37/21) te članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 1. konstituirajuću  i  redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 11. lipnja  2021. godine (petak)  s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten (Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

  

D N E V N I     R E D

 

– utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata

– utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

– svečana prisega članova predstavničkog tijela

 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela Općine Primošten

 

                                 VRŠITELJ DUŽNOSTI  PROČELNIKA  JEDINSTVENOG

                                           UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                  Grgo Soža  mag.iur

 

  

Predložena dopuna dnevnog reda:

 

Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice vijeća održane 24. veljače 2021.

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 9. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima
 14. Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje     kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)
 15. Prijedlog I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine
 16. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“
 17. Pismo namjere od Luke Ćurka
 18. Prijedlog prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (Austrijanci)
 19. Prijedlog Odluke o izradi prometnice Bilo- Lemiš