KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 9. travnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

-prema dostavnoj naredbi-

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

 PREDMET: Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten 

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 40. stavku 2. i 3. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) i članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

 15.travnja 2021. godine (četvrtak)  s početkom u 14,00  sati

u prostorijama Općine Primošten

(Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (austrijanci)
 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima

 

Dopuna dnevnog reda:

 

15.Prijedlog odluke o zaduženju za  dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)

16.Prijedlog  I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine

 1. 17. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“

18.Pismo namjere od Luke Ćurka

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin