Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik

Općine Primošten, dan 16.  studenog  2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2016. godini

 

Članak 1.

Načelnik Općine Primošten raspisuje Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz

Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i

manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2016. godine, a za

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.

 1. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Primošten financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temeljen na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • Da su registrirane temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14), te da

je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području

Općine Primošten,

 • Da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u Općini Primošten,
 • Da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje šest (6) mjeseci, što treba biti razvidno iz

Statuta udruge i realiziranih programa,

 • Da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,

 • Da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.
 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 1. 2. Tehnička kultura,
 1. 3. Sport:
 2. natjecanja,
 3. sport i rekreacija građana,
 4. rekreacija osoba s invaliditetom,
 5. sport i rekreacija djece i mladeži;
 1. 4. sustav zaštite i spašavanja,
 2. zdravstvo i socijalna skrb:
 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s

invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,

 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa

starijim osobama,

 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive

skupine,

 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za

rad s tim osobama,

 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,

 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 1. 6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Primošten.

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa,

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice,

promicanje Primošten na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijavnice se mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine Primošten: www.primosten.hr.

Uz prijavnicu potrebno je priložiti Financijski plan te Plan rada za 2016. godinu.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili

na broj telefona 022/ 571- 905.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom

obrascu prijavnice, neće biti razmatrane.

Članak 6.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku

Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.

Udruge koje su u 2015. godini koristile potporu Općine Primošten dužne su uz prijavu dostaviti i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za 2015. godinu.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava je 20. prosinca 2015.godine.

Članak 8.

Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo

koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima

odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Prihvaćeni programi biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Općine Primoštenu

 1. godini.

Članak 9.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na

adresu: OPĆINA PRIMOŠTEN Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22 202 Primoštena.

Članak 10.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten, na službenoj web-stranici

Općine Primošten, te u „Službeni vjesnik Općine  Primošten“.

 

KLASA: 402-01/15-01/06

URBROJ: 2198/28-02-15-l

Primošten, 16. studeni 2015.

 

                                                                          NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe  Petrina

PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆINU PRIMOŠTEN ZA

 1. GODINU
 2. OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU PROGRAMA

Naziv predlagatelja programa korisnika sredstava (UDRUGE)

Adresa, telefon, telefax:

e-mail adresa:

Web adresa:

Broj žiro računa IBAN:

Matični broj:

OIB:

Odgovorna osoba:

Status predlagatelja

 • Ustanova u kulturi
 • Udruga
 • Umjetnička organizacija
 • Ostalo – _______________________

PROGRAMSKA DJELATNOST (molimo označite samo jednu djelatnost)

 1. a) šport
 2. b) Udruga mladih
 3. c) Braniteljska udruga
 4. d) Gospodarska udruga
 5. e) Knjižnična djelatnost
 6. f) Kulturno-umjetnički amaterizam
 7. g) Redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
 8. h) Glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 9. i) Poticanje likovnog stvaralaštva
 10. j) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
 11. k) časopisi i književne manifestacije
 12. l) muzejsko-galerijska djelatnost
 13. lj) nova medijska kultura
 14. PODACI O PROGRAMU (ako ima više programa, za svaki program se

dostavlja posebna prijavnica)

NAZIV PROGRAMA:

DETALJAN OPIS PROGRAMA:

MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA:

VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAMA:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA

(specificirani troškovnik obavezno priložiti)

UKUPAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA (U KUNAMA)

PLANIRANI PRIHODI IZNOS

– sredstva općine

sredstva Županije

– sredstva Ministarstva

– vlastita sredstva

– sredstva sponzora i donatora

– sredstva iz ostalih izvora

UKUPNO

Datum prijave: ____________________________.

MP Odgovorna osoba

(podnositelj prijave)

_________________________________

Privitak:

 1. Financijski plan za 2016. godinu
 2. Plan rada za 2016. godinu
 3. Izvješće o utrošenim sredstvima u 2015. godini