Na temelju Odluke Općinskog vijeća  Općine Primošten  o poduzimanju pripremnih radnji radi povlačenja bespovratnih  sredstava  iz EU fondova („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/12) sukladno Rješenju o imenovanju  vanjskog suradnika Općine Primošten, Klasa: radi povlačenja bespovratnih sredstava EU fondova, Klasa:112 -07/15-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-1 od dana 24. travnja 2015. godine te članka 45. Statuta Općine Primošten  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13 ) Načelnik Općine Primošten objavljuje:

JAVNI POZIV

 za  isticanje kandidatura za potencijalnog člana

„Tima Općine Primošten za pripreme i provedbe  projekata

financiranih iz Eu fondova“.

I.

Pozivaju se zainteresirani za pohađanje Programa obrazovanja „Voditelj  izrade i provedbe projekata  financiranih iz EU fondova.

II.

Općina Primošten planira  formirati dvije (2) radne skupine po četiri (4) člana koje  zajedno čine „Tim Općine Primošten za pripreme i provedbe  projekata financiranih iz Eu fondova“.

( u daljnjem tekstu: Tim za EU fondove)

Osnovni zadatak Tima za EU fondove je uspješno povlačenje novca iz Eu fondova za potrebe Općine Primošten.

III.

Tim za EU fondove radno je tijelo Općine Primošten koje se osniva  od vanjskih suradnika se s ciljem okupljanja  kreativnih i vrijednih osoba željnih znanja,  koje je Općina voljna financirati u smislu  stvaranja i jačanja oslonca u vlastitim redovima  koje bi pravovremeno znale:

  • prepoznati poveznicu realnih projekata i priliku za bespovratna sredstva fondova,
  • aktivno sudjelovati u izraditi kvalitetne projekte,
  • izraditi natječajnu dokumentaciju,
  • uspješno podnijeti prijavu za sudjelovanje,
  • uspješno povući bespovratna sredstva te
  • znati pratiti izvršenje projekata Općine Primošten.

IV.

Opis postupka izbora

Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  za isticanje kandidature.

Nakon zaprimanja kandidatura , sukladno Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva  za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za članove Tima za EU fondove Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 5 radnih  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  važećih kandidatura.

Javni poziv  za isticanje  kandidatura  te Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 2. ovog članka objavljuju se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr, i oglasnoj ploči općine.

Načelnik Općine Primošten odnosno osoba koju on izričito pismeno ovlasti odlučuje o izboru članova.

Članovi odabrani za Tim za Eu fondove sukladno točki II. ovog Javnog poziva  započet će  izobrazbu,  sukladno posebnoj Odluci načelnika Općine Primošten, korištenjem moderne tehnologije, kojom će steći znanja od vrhunskih konzultanata odabranih  i financiranih od strane Općine Primošten.

Ako odaziv ne bude zadovoljavajući, Općina Primošten pridržava pravo ponoviti Javni poziv  za izbor kandidata Tima za EU fondove.

V.

Uvjeti za isticanje kandidature

Pravo isticanja kandidature ima zainteresirana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

–  aktivno znanje barem jednog stranog jezika / engleski obavezan /

–  poznaje rad na osobnom računalu te

–  da ima  prijenosno računalo /laptop/

VI.

Prijedlog mora sadržavati :

–  Ime i prezime kandidata,

–  datum i godinu rođenja / punoljetnost/

–  presliku osobne iskaznice ili Potvrdu o prebivalištu

–  presliku domovnice,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi / preslika diplome; svjedodžbe/

–  Životopis odnosno Motivacijsko pismo

–  Izjavu o prihvaćanju:-  uvjeta Javnog poziva Općine Primošten,

–  aktivnom sudjelovanju u programu edukacije za Voditelja  izrade i

provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

VII.

Rok za prijavu

Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandidature na službenoj stranici općine:www.primosten.hr

VIII.

Rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova lokalnog Tima za EU fondove

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove lokalnog Tima, imenovano Povjerenstvo od tri (3) člana obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od pet (5) radnih  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje i izrađuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura podnosi se Načelniku Općine Primošten.

Načelnik Općine primošten na odlučivanje.

IX. 

Izbor članova Tima Općine Primošten za EU fondove

Načelnik Općine Primošten  nakon službenog Izvješća i popisa važećih kandidatura razmatra izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  te bira članove sukladno točki II. ovog Javnog poziva.

Izobrazba za Voditelje planira se započeti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Kandidat  izabran za člana Tima dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za Voditelja  izrade i provedbe projekata  financiranih iz EU. Voditelj može  zasnovati radni odnos u Općini Primošten kao službenik Jedinstvenog upravnog odjela po uspješnom .

X.

Odabir kandidata za Tim Općine Primošten za EU fondove  objavit će se u službenoj stranici općine: www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i prvom narednom  broju „ Službenog vjesnika Općine Primošten“.

 

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-15-2

Primošten,27. travnja  2015. godine

 

                                                                     NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                        Stipe Petrina