Poziv za 1. konstituirajuću i redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 7.lipnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

-prema dostavnoj naredbi-

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

PREDMET: Poziv za 1. konstituirajuću i redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj, 144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20, 37/21) te članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 1. konstituirajuću  i  redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 11. lipnja  2021. godine (petak)  s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten (Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

  

D N E V N I     R E D

 

– utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata

– utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

– svečana prisega članova predstavničkog tijela

 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela Općine Primošten

 

                                 VRŠITELJ DUŽNOSTI  PROČELNIKA  JEDINSTVENOG

                                           UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                  Grgo Soža  mag.iur

 

  

Predložena dopuna dnevnog reda:

 

Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice vijeća održane 24. veljače 2021.

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 9. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima
 14. Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje     kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)
 15. Prijedlog I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine
 16. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“
 17. Pismo namjere od Luke Ćurka
 18. Prijedlog prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (Austrijanci)
 19. Prijedlog Odluke o izradi prometnice Bilo- Lemiš

OBAVIJEST

10. svibnja 2021. godine povodom blagdana Gospe od Loreta i Dana Općine Primošten službe Općine Primošten, komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o., Primošten odvodnje d.o.o. i knjižnice Dr. Ante Starčević neće raditi.

Mobilno reciklažno dvorište u Općini Primošten

 

Od danas mještani Općine Primošten imaju na raspolaganju mobilno reciklažno dvorište. Isto je nabavljeno u sklopu projekta kojeg je pokrenula Općina Primošten „Mobilno reciklažno dvorište Općina Primošten“, a financiralo se iz sredstava kohezijskog fonda EU i Općine Primošten. Mobilno reciklažno dvorište je nakon provedenog postupka jednostavne nabave isporučila tvrtka KOVA d.o.o,. iz Mraclina, a trenutno je instalirano na novouređenom prostoru tzv. „baraka“ u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma, te ga mještani već mogu koristiti.

MRD zadovoljava sve zakonske obveze Općine Primošten u pogledu odvajanja svih vrsta otpada, a raspolaže sa 27 kontejnera za sakupljanje različitih vrsta otpada. Prispijećem MRD-a mještani imaju mogućost odlaganja svih vrsta otpada u pripadajuće spremnike te na ovaj način imamo dodatnu mogućnost  sačuvati okoliš od onečišćenja.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-02/21-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-21-3

Primošten, 23. travnja  2021. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. A. Č. iz Šibenika
 2. A. P. iz Primoštena

 

(Napomena: podaci o kandidatima objavljeni su na internetskoj stranici budući isti nisu dostavili podatke za kontakt mail adresu odnosno telefon)

 

Testiranje kandidata:

 

Obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 28. travnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten „Društvene prostorije“, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglasa.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 9. travnja 2021. godine

 

 

VIJEĆNICE I VIJEĆNICI

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

-prema dostavnoj naredbi-

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

                                                                                

 

 PREDMET: Poziv za 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten 

 • dostavlja se

 

Na temelju članka 40. stavku 2. i 3. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) i članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

 

 15.travnja 2021. godine (četvrtak)  s početkom u 14,00  sati

u prostorijama Općine Primošten

(Sv. Josipa 7, Primošten)

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Primošten za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 4380/45 i čest.zem. 4380/46 k.o. Primošten
 6. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju zajma Konjuška d.o.o iz Primoštena
 8. Prijedlog Prihvaćanja pisma namjere  za izgradnju komunalne infrastrukture (austrijanci)
 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika KLASA:402-08/21-03/2 URBROJ: 2182/02-02-21-1 od dana 18. ožujka 2021. godine
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Primošten
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o jednostavnoj i javnoj nabavi za 2020. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o upravljanju imovinom za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke općinskog načelnika o donacijama udrugama za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu s Programima

 

Dopuna dnevnog reda:

 

15.Prijedlog odluke o zaduženju za  dugoročni kredit Općine Primošten (refinanciranje kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)

16.Prijedlog  I .izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godine

 1. 17. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“

18.Pismo namjere od Luke Ćurka

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin