JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u području kulture i udruga civilnog društva Općine Primošten za 2022.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2022.

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten

Upute za prijavitelje

OBRASCI:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu

3.5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza

3.6.1. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta

3.6.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta

3.6.3. Obrazac financijskog izvještaja

Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Aurora”

Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članku 37. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 1/21,2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 4.sjednici održanoj dana 13.prosinca 2021. godine donosi:

 

 

 ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ”AURORA”

(Službeni vjesnik Općine Primošten 04/20)

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Aurora” (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat Izmjena i dopuna urbanističkog plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna urbanističkog plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja:

 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 • Prostorni plan uređenja Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije 13/05, 10/08, 05/11 i 10/11; Službeni vjesnik Općine Primošten 03/13, 01/14, 04/17, 01/20 i 05/21).

 

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Osnovu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana čini :

 • Korekcija Odredbi za provođenje u smislu promjene načina i uvjeta gradnje unutar zone mješovite namjene – pretežno stambene (M1), te omogućavanja smještaja stambenih građevina – Tipa 1 i Tipa 2 unutar prostorne cjeline 1.1.

 

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostorni obuhvat Plana je u granicama važećeg Urbanističkog plana uređenja ”Aurora”.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih potencijala prostora, te je Plan potrebno revidirati.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Određuju se sljedeći ciljevi Izmjena i dopuna Plana:

 • Zbog dinamičkih promjena i olakšavanja realizacije investicija, cilj je jasno definiranje prostorno planskih uvjeta za realizaciju novih zahvata u prostoru, a sve u skladu sa razlozima izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Aurora”.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

U izradi i donošenju Plana koristiti će se uvjeti, smjernice, podaci i sva raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI  IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

 Članak 10.

Popis javnopravnih tijela određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice) za izradu Plana iz područja svog djelovanja te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi predmetnog Plana:

 • Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije; Vladimira Nazora 1/IV, 22000 Šibenik
 • Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju; Kralja Zvonimira 16; 22000 Šibenik
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Šibenik; J. Čulinovića 1/3; 22000 Šibenik
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Ulica Republike Austrije 14, 10000, Zagreb,
 • Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, 10000 Zagreb, temeljem Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18 i 98/19)
 • Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara br. 78, 10000 Zagreb, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19)
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik
 • Ministarstvo obrane; Trg kralja Petra Krešimira 1; 10000 ZAGREB
 • Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel Split, VGO za slivove južnog Jadrana; Vukovarska  35; 21000 Split
 • Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel Split, Vodnogospodarska ispostava „Krka-Šibensko primorje ; Splitska 4; 22000 Šibenik
 • Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split; Kralja Zvonimira 35;  21000 Split
 • Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Šibenik; J.B. Jelačića 1; 22000 Šibenik
 • HEP d.o.o., DP Elektra Šibenik; Ante Šupuka 1; 22000 Šibenik
 • HAKOM, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije; Jurišićeva 13; 10000 Zagreb
 • Hrvatske ceste d.o.o., Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3;10 000 Zagreb
 • Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije; Velimira Škorpika 27; 22000 Šibenik
 • Vodovod i odvodnja, d.o.o. Šibenik; Kralja Zvonimira 50; 22000 Šibenik
 • Bucavac d.o.o., Trg don Ive Šarića 2; 22202 Primošten
 • Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 269d; 10000 Zagreb.

 

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

 

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

 • Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
 • Izrada Nacrta prijedloga plana: 15 dana od dana zaprimanja prethodnih zahtjeva
 • Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 10 dana od utvrđivanja Nacrta prijedloga plana
 • Javna rasprava: 30 dana
 • Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi – do završetka javnog uvida
 • Izvješće o javnoj raspravi 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana
 • Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 10 dana po dostavi Nacrta konačnog prijedloga Plana
 • Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog vijeća, nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se sukladno članku 63. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno određenih u članku 10. ove Odluke.

Odluka o izradi plana dostavlja se Zavodu.

 Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

 

KLASA: 350-02/21-01/04

URBROJ: 2182/02-01-21-1

Primošten, 13. prosinca 2021. godine

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE

 

                                                           ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

                                                                         Stipe Gruja

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Primošten u akademskoj godini 2021/2022.

OPĆINA PRIMOŠTEN

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za stipendiranje učenika i studenata

sa područja Općine Primošten
KLASA: 604-02/21-02/02

URBROJ: 2182/02-02-21-3

Primošten, 17. prosinca 2021. godine

 

Temeljem članka 13. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten (”Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 7/13, 3/17, 2/18, 8/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Primošten, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka donosi
P R I J E D L O G   R A N G    L I S T E

kandidata za dodjelu stipendije Općine Primošten u akademskoj godini 2021/2022.

 

Članak 1.

 

Dana 26. listopada 2021. godine objavljen je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovitim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2021/2022. godinu, KLASA: 604-02/21-02/02, URBROJ: 2182/02-02-21-1, na koji natječaj je pristiglo 11 prijava za učeničke stipendije te 32 prijave za studentske stipendije

 

Članak 2.

 

Za školsku i akademsku godinu 2021/2022.  dodijeliti će se ukupno 25 stipendija, od toga 17 studentskih i 8 učeničkih stipendija.

 

Članak 3.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentske stipendije Općine Primošten ispunjavaju sljedeći kandidati:

 

1.      P.B.

2.      B.P.

3.      E.P.

4.      M.V.

5.      M.P.

6.      M.J.

7.      P.P.

8.      A.M.O.

9.      R.R.

10.  A.J.

11.  K.M.

12.  N.P.

13.  N.Č.

14.  J.F.P.

15.  A.P.

16.  K.H.

17.  J.G.

 

Članak 4.

 

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu učeničke stipendije Općine Primošten ispunjavaju sljedeći kandidati:

 

1.      L.M.J.

2.      D.K.

3.      M.H.

4.      M.P.

5.      M.J.

6.      L.B.

7.      H.Z.P.

8.      K.K.

 

Članak 5.

 

Imenovani kandidati biti će pozvani na sklapanje Ugovora o dodjeli stipendija.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pisani prigovor načelniku Općine Primošten, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste na oglasnoj ploči Općine Primošten.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Poziv na testiranje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme upućuje se

                                        POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 28. listopada 2021. godine (četvrtak) s početkom u 08:00 sati u društvenim prostorijama Općine Primošten (prizemlje, kraj Narodne knjižnice i čitanice ”Dr. Ante Starčević 1912.”, na adresi Sv. Josipa 7, Primošten održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a sve temeljem objavljenog javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 110/2021, na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici Općine Primošten od  dana 13. listopada 2021.g. do 21. listopada 2021.godine, sukladno čemu su se  prijave trebale dostaviti zaključno do 21. listopada 2021. godine.

Opis poslova radnog mjesta iz javnog natječaja i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr (dostupno pod: Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje).

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj odnosno kandidati koji su dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Uvidom u prijave, Povjerenstvo je konstatiralo kako je status kandidata stekao:

 – G.S., iz Primoštena

Ukoliko kandidati ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju s istim provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

Intervju sa kandidatima koji uspješno polože pisani dio testiranja obaviti će se odmah nakon pisanog dijela testiranja, o čemu će se kandidati još obavijestiti nakon završetka pisanog dijela testa.

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti isprave u izvorniku. Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisano testiranje traje 45 minuta. Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rad neće se bodovati.

 Osobama prijavljenim na javni natječaj koje nisu zadovoljile formalne uvjete, te nisu stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj, sukladno zakonskim odredbama, Povjerenstvo je uputilo na adrese dostavljene u prijavama pismenu obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/21-03/01

URBROJ: 2182/02-03-21-01

Primošten, 22. listopada 2021.

 

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča Općine Primošten
 2. Web stranica Općine Primošten

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-03/21-03/03

URBROJ: 2182/02-03-21-5

Primošten, 18. lipnja 2021. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) u natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Narodnih novina, odnosno Zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

 

 

 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinskopravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, pozivaju se kandidati:

 • I. B. iz Šibenika

 

koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

Kandidati će se obavijestiti i putem telefona/e-maila da će se provesti testiranje.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i upute kandidatima KLASA: 112-03/21-03/03, URBROJ: 2182/02-03-21-4, od dana 18. lipnja 2021. godine obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja i intervju održati dana 24. lipnja 2021. godine (četvrtak) u 8,30 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7, Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa kandidatu se dodjeljuje jedan (1) bod. Kandidat koji točno odgovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa iz svakog područja, stječe pravo pristupiti intervjuu – razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan a o točnom vremenu  kandidati će biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

                                            Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                               Predsjednik

                                                              Milena Pleić

 

                 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje

Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za oglas za prijam službenika u službu na radnom mjestu Savjetnik za imovinsko pravne poslove u JUO Općine Primošten

KLASA: 112-03/21-03/03

URBROJ: 2182/02-03-21-4

Primošten, 18. lipnja 2021. godine

 

Sukladno odredbama članka 18. – 23. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje :

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za oglas za prijam službenika u službu

na radnom mjestu Savjetnik za imovinsko pravne poslove

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, načinu testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta Savjetnik za imovinsko pravne poslove:

 

 • obavlja pravne i opće poslove, priprema nacrte i prijedloge općih akata iz nadležnosti pravne službe, službenicima JUO daje pravnu pomoć i pomaže u izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata ili o tome daje savjete, stručna mišljenja i obrazloženja,
 • obavlja pravne poslove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela, izrađuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove u postupku ugovaranja,
 • obavlja pravne poslove pravnog zastupanja Općine pred pravosudnim i upravnim tijelima u skladu s uputama nadređenog službenika i općinskog načelnika
 • sudjeluje u obavljanju pravnih i stručnih poslove u vezi s raspolaganjem poslovnim prostorom i raspolaganjem (zakup, najam, korištenje), te uređenje međuvlasničkih odnosa, pokreće zemljišnoknjižne postupke u korist Općine,
 • provodi postupak izdavanja zajmova pravnim i fizičkim osobama
 • pokreće i provodi ovršne postupke,
 • sudjeluje u izradi registra nekretnina u vlasništvu općine,
 • sudjeluje u postupak prodaje, kupnje i davanja u zakup građevinskog odnosno poljoprivrednog zemljišta, odnosno provodi postupke u svezi raspolaganja općinskom imovinom i rješavanja imovinsko pravnih poslova i izvlaštenja,
 • rješava zahtjeve stranaka iz svog djelokruga,
 • izrađuje prijedloge ugovora vezanih za obavljanje pojedinih djelatnosti i aktivnosti iz nadležnosti JUO,
 • sudjeluje u obavljanju poslova u svezi poslova izvlaštenja,
 • Proučava i stručno obrađuje pitanja iz javne nabave, prati izmjene pravnih propisa koji se tiču javne nabave,
 • sudjeluje u izradi i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, provodi sve postupke javne nabave, vrši objave, vodi zapisnike, priprema prijedlog odluka te obavlja druge poslove koje je potrebno izvršiti u pojedinom postupku nabave,
 • priprema postupak i dokumentaciju vezanu uz postupak prodaje i kupnje zemljišta,
 • vodi evidenciju svih ugovora
 • prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i odluke iz svog područja djelovanja te predlaže pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga rada,
 • Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit ili bez položenog stručnog ispita uz ovezu polaganja u zakonskom roku.

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika;

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka;

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s građanima: stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/19 i 6/19) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 6/19).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za imovinsko pravne poslove u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

 

O testiranju kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji „Društvene prostorije“ u prizemlju zgrade.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa i

-intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju za svako područje testiranja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom u kojemu će biti naznačeni inicijali kandidata. Također poziv će se uputiti i na e-mail adresu kandidata.  Poziv na testiranje objavit će se na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru – testiranje, od kandidata zatražiti će se predočenje osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua s Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju iz svakog područja testiranja.

 

Testiranje se provodi iz četiri (4) područja:

 

1.) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Primošten,

2.) Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

3.) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten i

Zakona o javnoj nabavi,

4) Zakona o parničnom postupku i Zakon o općem upravnom postupku

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

 

Područje testiranja i izvori testiranja:

 

 1. A) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“

     broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,

98/19)

 1. B) Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/121)

 

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),

 

 1. A) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18),

 1. B) Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16),

 

 1. A) Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/11 i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19)
 2. B) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

 

                                                        Povjerenstvo za provedbu oglasa 

                                                                          Predsjednik 

                                                                         Milena Pleić

                                                                                                  

                                                                                            

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr