Sukladno  članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Općinski Načelnik Općine Primošten, dana 31. listopada 2017. godine donosi:

 

Z A K L J UČ A K

o poništenju

JAVNOG POZIVA

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

 

  1. Poništava se Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu kojim se Pozivaju udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2018. godine a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.
  1. Naknadno će se raspisati i objaviti novi Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu. 
  1. Zaključak stupa na snagu a objavit će se  u  prvom narednom broju „Službenog  vjesniku Općine Primošten“ i službenoj web  stranici općine: www.primosten.hr

  KLASA: 402-01/17-01/06

  UR.BROJ: 2198/28-02-17-l

Primošten,  31. listopada 2017. godine         

 

                                           OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                       Stipe  Petrina