Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Primošten, dana 20. studenog 2017. godine

 

 

J A V N I    P O Z I V

za prijavu kandidata za

Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području

Općine Primošten u 2017. godini – (101 izvršitelj/ica)

 

 

Općina Primošten kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem četrdeset (40) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2017. godinu  u trajanju do 6 mjeseci.

 

Opis poslova općine i poslova koji se trebaju raditi u okviru javnih radova: uređenje naselja i stanovanja, komunalno gospodarstvo i zaštita i unapređenje prirodnog okoliša te protupožarna i civilna zaštita: sanacija nerazvrstanih cesta a kojih je vlasnik odnosno kojima upravlja Općina Primošten sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih putova čišćenje drveća i niskog raslinja i ostalo, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, sanacija suhozida

 

Prijave se dostavljaju na protokol Općine Primošten:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7., 22 202 Primošten s naznakom „Prijava za javne radove“, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu i životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice, a ukoliko

kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

– dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,

 

Zapošljavanje uz podršku mjere aktivne politike zapošljavanja – mjera javni rad.

Troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje.

 

Subvencija iznosi 100% troškova minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn (neto cca 2.620,80 kn) ili 50% troškova minimalne neto plaće u iznosu od 3.839,47 kn (neto cca 2.620,80 kn) (ukoliko je u nepunom radnom vremenu).

Ukoliko osobe imaju više od 2 km od adrese stanovanja do mjesta rada, isplaćuje im se i trošak prijevoza.

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

 

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina[1] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina[2] prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

– osobe starije od 50[3] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

– osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati

– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

„Prijavnica“ je dostupna na web stranici Općine Primošten i na protokolu – pisarnici

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Primošten.

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

Prijavnica-ovdje-

 

Dostaviti:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavan
  2. Oglasna ploča Općine Primošten
  3. Web stranica Općine Primošten (www.primosten.hr)
  4. Pismohrana – ovdje

 

[1] Obuhvaća osobe do navršene 30. godine

[2] Obuhvaća osobe do navršene 26. godine

[3] Obuhvaća osobe od navršene 50. godine