Klasa: 023-01/17-01/03

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 20.listopada 2017. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 3. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. listopada (petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 

Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. i

Plan razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2018. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2018. godinu.

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2018. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2018.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2018. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2018. godinu

8.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih

stranaka  zastupljenih  u Općinskom  vijeću Općine Primošten  za  2017. godinu

9. Prijedlog V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

10.Prijedlog Srednjoroćnog trogodišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine

Primošten  za razdoblje od 2016. do 2018. godine

11.Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten za 2018.

12.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za PAUK VOZILO

na području Općine Primošten

13. Prijedlogom Odluke o broju koncesija za pauk vozilo na području Općine Primošten

14. Prijedlog Odluke o izradi analize davanja koncesija za usluge umjesto studije

opravdanosti  koncesija za potrebe Općine Primošten

15.Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten

16.Zapisnik sa 15. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

17.Zapisnik sa 16. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

18.Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten

za pedagošku  godinu 2016./2017.

19.Zapisnik sa 17. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

i Prijedlogom Odluke  o razrješenju Tomislava Gobov člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

 1. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2017/2018 

21.Suglasnost na Kurikulum   Dječjeg vrtića  Općine Primošten za pedagošku  godinu

2017/2018

22.Prijedlog  Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju zamolbe i prijedloga „TOMMY“ d.o.o.

iz Splita za oslobađanjem preostalog dijela priznatog oslobađanja od plaćanja usluge odvoza

i zbrinjavanja otpada prebijanjem   kroz  komunalnu  naknadu

23. Biosfera Posidonia – destinacijski , informacijski centar za prirodnu baštinu Jadrana

–  Obavijest o statusu prijedloga Općine Primošten  KK061.2.02.0036

24.Prijedlog odluke o izradi i tisku monografije „ Primošten – Gospa od Loreta“

25.Prijedlog Odluke o  nabavi nastavka  sanacije šetnice  na području Općine Primošten s

prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u

 1. godini

26.Prijedlog Izmjene i Odluke o nabavi vantroškovničkih /VTR/ građevinskih radova za

potrebe vanjske izvedbe instalacija   vodovoda i odvodnje  Spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe  Općine Primošten  za naredni

rok od 24  mjeseca

 1. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten

u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po

potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 5.700m2  tijekom 2018. godine

30. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe
       Općine Primošten u 2018. godini
 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova iskopa kanala za rasvjetu i nastavka popločavanja

šetnice  u pravcu Bilo – Dolac u dužini od 750 m i širini 2,4m

32. Prijedlog Odluke o nabavi radova probijanje poljskog puta Sevid – šetnica kod  hotela

Marina    lučica dužine 700m prosj. širine 5m

 

33.Izmjenu i dopunu  Odluke o nabavi građevinskih .radova  pomoćnih građevina na Gaju

/ caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema /

34. Prijedlog Odluke o nabavi obrtničkih radova pomoćnih građevina na Gaju

/ caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema /  – proč tekst

35. Prijedlog Odluke o nabavi radova uređenja dijela obalne šetnice „Veliki usjek“

36.Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju komunalnog poduzeća „BUCAVAC“

d.o.o. iz  Primoštena za 2016. godinu

 1. Prijedlog Odluke o angažiranju stručnog savjetnika u postupku izrade Procjene rizika  od

velikih nesreća za područje  Opć8ine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu

priprema za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja 12.000 tona tucanika   s prijevozom  istog na

relaciji  Konjuška d.o.o.  i  odredišnih  plaža  na poluotok Raduča u  Primoštenu

40.Prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o

jednostavnoj nabavi  tijekom   2016. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

42. Odluku o namjeri sklapanja Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Primošten

(Republika Hrvatska) i Općina Male Dvorniky (Republika Slovačka)

uz  prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Primošten (Republika

Hrvatska) i Općina Male Dvorniky (Republika Slovačka)

43.Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanja rada službenika  JUO Općine Primošten / s obrazcem/

44.Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Javni poziv za financiranje

programa Udruga građana iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

45. Zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja za korištenje  sredstava iz Proračuna Općine

Primošten

46.Prijedlog potpisivanja Ugovora između Općine Primošten i Općine Rogoznica sukladno

Odluci  o sufinanciranju smještaja u skupinu rane dobi  1-3 / jaslice/ Korisnika usluga

smještaja  s prebivalištem  izvan područja Općine Primošten

47.Zamolba za pokroviteljstvo Puhačkog orkestra „PRIMOŠTEN“

48.Prijedlog Mate i Ljerke Nejašmić za ustupanje nekretnine  855/16 k.o. Primošten od 99m2

     Općini Primošten radi prijeboja potraživanja po osnovu komunalnog  doprinosa

49.Zamolba Josipa Ante Gojčeta za otkup dijela nekretnine 15696/51 k.o. Primošten

50.Pismo namjere predlagatelja Gordan Vidak  

51.Suglasnost Općinskog vijeća na sklopljene pojedinačne Ugovore o darovanju  s Maksimom

Skorin , Klasa:  740-06/17-02/434; Urbroj: 2182/021-02-17-1od dana 30. kolovozaa 2017. i

Josipom Prgin, Klasa:  740-06/17-02/43; Urbroj: 2182/021-02-17-1od dana  30. kolovoza

 1.   te Ugovor o kupoprodaji s Matom Pancirov, Klasa:  740-06/17-02/45; Urbroj:

2182/021-02-17-1od dana 05. rujna 2017. 

52.Zamolba  Milana Ljiljak  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

 

DOPUNA  DNEVNOG REDA

redovne 3. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 27. listopada 2017. godine

 1. Suglasnost na Ugovor Općine Primošten i „Casta Adria“ d.o.o.
 1. Prijedlog V. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim  cestama Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina s prijedlogom Tome Gaćina iz Primoštena
 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova preslagivanja postojeće te slaganja i izgradnje

novih poteza „đige“ radi zaštite obalnog  dijela Primoštena  -plaža Mala i Velika

Raduča

57.Prijedlog odluke o dobavi i ugradnju ukrasnih rasvjetnih stupova tip „Primošten“

na potezu šetnice od Bau bara  prema Teplom  boku

 1. Prijedlog odluke o dobavi i ugradnji rasvjetnih stupova  tip „Primošten“ na

potezu Bilo šetnica uvala do kraja Biloga

59.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Anex Ugovora o nabavi elektromaterijala

Elektroinstalaterskih radova za lokaciju Široke igralište

60.Zamolba Mate Blažević za kupnju dijela čest.zem. 19666/4 k.o.  Primošten

61. Zamolba za storniranje računa za mjesec listopad UO „ ŽAJA“ Vl. Marija Žaja

62. Zamolba OŠ PRIMOŠTEN Robotničke grupe / izvananstacvne aktivnosti pod

vodstvom mentorice Amalije Pancirov  za donaciju  sredstava potrebnih  za put u

Šangaj  na WER natjecanje

 1. Zamolba OŠ PRIMOŠTEN za donaciju sredstava potrebnih za nabavku prijenosnih

računala  za potrebe rada robotičara

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Dostaviti:

1/ Načelnik Općine Primošten – STIPE PETRINA, PUT RUPE 11,

2/ Zamjenik  Načelnika Općine Primošten – JERKO PRGIN, PRIMOŠTEN BURNJI,

RTIĆ I 52

i članovima Općinskog vijeća Općine Primošten :

1.ANTE JURIĆ; KRUŠEVO, KRUŠEVO 38

2. JERE GRACIN; PRIMOŠTEN BURNJI, BILO LOKVICA 2

3.ANITA PERKOV; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 4

4.MILIVOJ GRACIN; VADALJ, VADALJ 77

5. IVANA HULJEV; PRIMOŠTEN, ULICA UZ PLATE 16

6. TOMISLAV PANCIROV; PRIMOŠTEN, RUPE 5/B

7.JURICA SOŽA; PRIMOŠTEN, SVETOG JOSIPA 3

8.ŽIVANA ČOBANOV; PRIMOŠTEN BURNJI, KALINA 14

9. JERE NIŽIĆ; PRIMOŠTEN, RIBARSKA 22

10.INES SKORIN; PRIMOŠTEN, TEŽAČKA ULICA 15

11.JASMINA MAKELJA; PRIMOŠTEN, RESNICE 4

12.JOSIP GRACIN; PRIMOŠTEN, SPLITSKA 43

13.ŠIME ŠARIĆ ; PRIMOŠTEN, SV. JOSIPA 8/A