Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj: 76/07 , 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13) Načelnik Općine Primošten dana 09. srpnja 2013. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o Nacrtu prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten za prethodnu raspravu

1.   Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten za prethodnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

3.   Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu prethodne

rasprave sukladno članku 83 stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne

novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) dostavi posebnu pisanu obavijest

vremenu održavanja prethodne rasprave, sukladno članku 79. Zakona o prostornom

uređenju i gradnji.

5 .  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-2

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

 

                                                                    NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina