Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Gradsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN donosi  
               
  URBROJ:    
  KLASA: VM – 4/16    
               
  R J E Š E N J E  
  O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA  
               
  Na području Općine PRIMOŠTEN određuje se sljedeće biračko mjesto:  
               
               
  1.) BIRAČKO MJESTO 1 u: OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN, SPLITSKA 14  
               
    koje obuhvaća birače  srpske nacionalne manjine  
               
    s prebivalištem u gradu/općini:  PRIMOŠTEN  
               
               
             
               
        Predsjednica/predsjednik  
         

 

Iris Živković v.r.

     
           
               
  1