Klasa: 021-06/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 25. veljače 2016. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET:Poziv za sazivanje 18.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 07. ožujka  (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu,

Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31.

prosinca 2015. godine

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova

predstavničkog tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

b/ Prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava  za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2016. godinu

 

 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  u
    dijelu koji se odnosi na Općinu Primoštenu od strane RH Državnog ureda za reviziju

Područnog ureda Šibenik

 

4.  Prijedlog  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  Općine Primošten
     – uspostava Registra nekretnina Općine Primošten
 1. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Primošten

 

 1. Prijedlog II. Izmjene i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnih prostoran u

vlasništvu Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje između Općine Primošten i Male

Dvorniky ( Slovačka Republika)

8.Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2016. godinu

9. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu

 

10.Prijedlog Odluke o VII. Izmjeni i dopuni Odluke o naknada za korištenje javnih površina

 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2016. god
 1. Suglasnost na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-6 od

dana 18. siječnja 2016. i sklopljeni Ugovor o javnoj nabavi Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-15-7 od dana 01. veljače 2016. za radove asfaltiranja  u površini od 20000m2

u više navrata i po potrebi na području Općine Primošten

13. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-115-6 od dana 28.  prosinca 20105.i sklopljeni Ugovor o  javnoj nabavi;

Klasa:  340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-16-7  od dana 22. siječnja 2016. za opskrbu

električnom  energijom

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

15. Suglasnost na Plan nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

 1. Prijedlog Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog poduzeća „Bucavac„

za 2016. godinu

 1. Prijedlog Komunalnog poduzeća „Bucavac„ o otpisu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2015.godinu.

 1. Prijedlog Odluke o vantroškovničkoj nabavi zamjenskog betona višeg razreda tlačne

čvrstoće  C30/37  po naknadnom pismenom zahtjevu projektanta   Aron Varge dipl. ing.

arh. –  Gl. projektanata za projekt“  Spomenik Gospe od Loreta – I faza građenja „ i

obavijesti imenovanog nadzora u osobi Željko Radovčić dipl ing. građ.  / sl. zapr.

pod red. Br. Pošiljke 467/

  20. Prijedlog Odluke o Popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove  za predškolski odgoj

za Općinu Primošten s

b/ Odlukom   Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  o raspodjeli sredstava namijenjenih

sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi  koji se ostvaruju

u dječjim  vrtićima / dijelu koji se odnosi na DV Općine Primošten/

22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja jedinica lokalne samouprave sa područja

Šibensko kninske županije / u dijelu koji se odnosi na Općinu Primošten/ za 2015. godinu

provedbi Plana Gospodarenja  otpadom  na području Općine Primošten za 2015. godinu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi naplatnih automata za parkirališta u Primoštenu

  24. Prijedlog Odluke o poduzimanju predradnji u svrhu brže realizacije izgradnje podzemne

garaže ulici u Primoštenu nasuprot ambulante

25.Zahtjev “PRIMOŠTEN ODVODNJE” d.o.o. za doznaku sredstav kapitalne pomoći

s osvrtom na prethodne  tijekom 2015. i nova dva/

26. Prijedlog Odluke o doznaci prikupljenih sredstava naknade za priključak

„PRIMOŠTENODVODNJI“ d.o.o. sukladno djelatnosti za koju je  registrirana

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o dugoročnom kreditu Broj Ugovora:

151119358229 od dana 16.02.20016. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na  pozajmicu  S.D.  „LIGNJA“ Primošten iz Primoštena

29.Suglasnost na Odluke o nabavi vantroškovničkih radova:

a/na nogometnom igralištu kod OŠ”PRIMOŠTEN”

b/ uređenja partera Ulice Josipa bana Jelačića u Primoštenu 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Dodatak Ugovora o kupoprodaji Br. 3 sklopljen

između Općine Primošten i „ABISAL-a“d.o.o.

31.Suglasnost Općinskog vijeća na sklapanje  Ugovora o pravu korištenja  i sufinanciranju

uređenja  čest. zem. 2144/2 između Općine Primošten i „ Primošten“d.d.

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zastupanju sklopljen između Općine Primošten

i Odvjetnice Katje Jajaš

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sponzorstva i donacije isplaćene tijekom 2015.godin

b/ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na isplate jednokratne novčane naknade tijekom

 1. godine
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o bagatelnoj nabavi

tijekom 2015. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Sporazum Općine Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“

a/ o nabavi urbane opreme za Trg don Ive Šarića u Primoštenu

b/ o nabavi pametnih klupa s internet paketom i instalacijama

36.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine Primošten

za 2016.godinu

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten  za 2015.godinu

38.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine

Primošten za 2015. godinu.

 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

40..Prijedlog V. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika JUO

Općine Primošten.

41. Prijedlog Odluke o određivanju imena dvaju novoformiranih ulica na području Primoštena

42. Prijedlog Odluke o visini stipendije učenika studenata s područja Općine Primošten za

školsku i akademsku  2016. godinu

43. Zapisnik s Odlukama 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

44. Prijedlog Odluke o nabavi nastavka radova preslagivanja te slaganja i ugradnje novog

poteza „đige“ radi zaštite obalnog dijela

45.Izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu 

 1. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Primošten u inicijativu pokretanja lokalne

akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko kninske županije           

 1. Zamolba „TOMMY“ d.o.o. za oslobađanjem od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

48..Zamolba Obrta za trgovinu „SIR ALEX“ Vl. Mario Đurić

 1. Zamolba Ante Nižić /Antuka/za oprost dugovanja računa za parking
 1. Zahtjev Jagode Špoljarić za kupnju dijela nekretnine označene kao 2069/1

51. Paket zamolbi za komunalni doprinos

Event. Ispr.:

/ na znanje vijećnicima /

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 07. ožujka 2016. godine

 1. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Prijedlog Odluke o otvaranju poslovnog računa Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka vraćanja  u zemljišno knjižno vlasništvo čest.

zgr. 1456 k.o. Primošten

  55. Zamolba neprofitne i volonterske udruge za mlade P.A.R.K.  za sklapanjem Ugovora

s Općinom Primošten za  organizaciju projekata Kulturaljka 2016 i Regius #6

  56. Zamolba Zdravka Dželalija za oslobađanjem od plaćanja kamata po ispostavljenom

rješenju za plaćanje naknade za priključenje objekta na komunalne vodne građevine

 57. Zamolba za postavljanje tende  PERGOLA i zatvoreni štekat na javnoj površini

a/ Silvijo Jurić Pizzeria „FORTUNA“

b/ Frane Mrduljaš PRIMO SUBITO j.d.o.o.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten