-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

 

Klasa: 021-06/15-01/17

Ur.broj: 2182/02-01-15-1

Primošten, 01. prosinca 2015. godine

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 17.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 17. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  11. prosinca  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00  sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

Predloženi dnevni red:

  1. Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2016. godinu/

 

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Općine Primošten

      Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA

  1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 11. prosinca 2015. godine

3. Prijedlog Srednjoročnog trogodišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine

Primošten  za razdoblje od 2016. do 2018. godine

4.Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne poslove Općine Primošten za 2016.

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za linijski prijevoz putnika

na području Općine Primošten

a)Prijedlog Odluke o broju koncesija za linijski prijevoz na području Općine Primošten

 6. Prijedlog Odluke o nabavi kamenarskih radova za Ulicu bana Josipa Jelačića u Primoštenu

7. Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe Općine Primošten

8.Prijedlog Odluke o nabavi radova proširenja put Podgreben-Odašiljač /vrh/ u dužini od 2000 m širine 7

9. Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

10.  Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

  1. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

   12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016.

  13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2016. godinu

  14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

  1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka  ostvarivanja prava na naknadu za korištenje

nekretninama u vlasništvu Općine Primošten

  1. Pismo namjere„ CASTA ADRIA“ za financiranjem uređenja građevinskog zemljišta

 17.Prijedlog Odluke  o VI Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

18.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika o pripremi i  organizaciji prigodnog

domjenka  uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2016.  godine

 

             

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča