KLASA: 112-02/15-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-3

Primošten, 4. prosinca 2015. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Uz natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Referent komunalni redar

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Referent komunalni redar o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, načinu testiranja i području testiranja za radno mjesto referent komunalni redar:

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Nadzire provođenje odluka i drugih akata tijela Općine iz oblasti komunalnog gospodarstva (poslove održavanja komunalnog reda, kontrole korištenja javih površina, prati rad koncesionara  te drugih izvođača radova) i podnosi izvješća o radu i zatečenom stanju, obavlja poslove u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, sudjeluje u pripremi akata u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju poslove komunalne djelatnosti u cilju učinkovitog korištenja javnih površina, osigurava uvjete za gospodarski, društveno ekonomski i drugi razvitak te temeljem uočenog stanja predlaže mjere u cilju unaprjeđenja života stanovnika, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda, postupak po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja, vodi postupak izmjene rješenja ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom tijelu. Provodi nadzor nad radovima na javnim površinama, naplaćuje mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima, nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima te obavlja i druge poslove koji mu se povjere po nalogu načelnika i pročelnika.

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda radi i stručnih tehnika.

Podaci o plaći

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Referent komunalni redar određen je u članku 1. Odluke o IV Izmjeni i dopune  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/15-01/1 Urbroj: 2182/02-01-15-5 od dana 27. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/15) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Referent komunalni  redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,19 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

PODRUČJA PISMENOG DIJELA TESTIRANJA:

Područje pismenog dijela testiranja čine opći dio i posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/0160/01129/05109/07,125/0836/0936/09150/11144/1219/13

Zakon o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/0848/1074/1180/13,158/13) i

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».
POSEBNI DIO:

1. Odluke o komunalnom redu Općine Primošten  (“Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije”, broj 13/09) i čl. 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13)
Odluka se može pronaći na web-stranici Općine Primošten www.primosten.hr i u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije koji je dostupan na web stranici županije Šibensko kninske

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

O tome obavijest kandidatima putem:

  • oglasne ploča, ovdje
  • web stranice Općine Primošten primosten.hr