Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj

153/13), Odluke o dopuni Odluke o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 4/14) objavljenoj u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/15) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 27. studenog  2015. godine donosi:

 

 

Z A K LJ U Č A K

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za  ponovnu javnu raspravu

 1. Utvrđuje se Prijedlog 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za ponovnu  javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu ponovne javne

rasprave sukladno članku 96. stavku 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju  („Narodne

novine“broj 153/13) u trajanju od 8 dana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da dostavi posebnu pisanu

obavijest o vremenu održavanja ponovne  javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona o

prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13).

 

 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku

Općine Primošten“broj 7/15, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:

www.primosten.hr

.

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-63

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Primošten, Sv. Josipa broj 7

Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

 

 

OBJAVA

PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

 

1.Ponovna javna rasprava o prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 11. prosinca 2015.    do

 1. prosinca 2015. godine.

 

 1. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u

Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do sati do 15,00

sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.

 

 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 11.prosinca / petak/ 2015.godine

s početkom u 11,00 sati  u  prostorijama Općine Primošten.

 

 1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i

vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa

danom  21. prosinca 2015. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten – Općinski

Načelnik , Sv.Josipa broj 7, 22 202 Primošten.

 

 1. U tijeku trajanja ponovne javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na

istaknutom mjestu bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti

svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

 

 1. Objava ponovne javne rasprave, sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju  „Narodne novine“ broj 153/13)  objavit će se u „Službenom  vjesniku Općine Primošten“broj 7/15,  „Slobodnoj Dalmaciji, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva  i prostornog uređenja  te službenim  stranicama  Šibensko kninske županije .

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-64

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                          NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina