Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15 i 1/16) Načelnik Općine Primošten dana 30. ožujka 2016. godine donosi:

 

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA RASPISANOG NATJEČAJA O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2016.

 

 

  1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na

korištenje općinskih površina  otvorenom dana 15. ožujka /utorak/ 2016.

godine koji  traje do 30. ožujka /srijeda/ 2016. godine koristi se ostavljena

mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira

do dana 14. travnja /četrvrtak/ 2016. godine

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

dio.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/16-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-16-4

      Primošten, 30.ožujka 2016. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina