KLASA: 112-02/16-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-1

Primošten, 8. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14, 5/15 i VII Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-05/13-02/1 URBROJ:2182/02-02-16-8 od dana 15. veljače 2016. godine) privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, raspisuje;

 

NATJEČAJ

Za prijam u Službu za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Viši referent za prostorno planiranje uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija III, potkategorija: Viši referent, broj izvršitelja 1. Naziv: Viši referent za prostorno planiranje

 

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od općine, koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj općina, sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za investicije čiji je nositelj općina, vodi projekte građenja i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire općinske investicije, surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima, obavlja praćenje akata o građenju i pojedinačnih projekata za prostorno planiranje, nadzor i koordiniranje gradilišta, sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnosti službe  90%.Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnik i načelnika 10%,

 

Opis standardnih mjera za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Posebni uvjeti:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke građevinskog smjera, najmanje 1. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

Opći uvjeti:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima građevinske struke),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Kandidat/kandidatkinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broju 32. od 13.travnja 2016. godine Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                             OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                       Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.