1.Treća ponovna javna rasprava o prijedlogu 6.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten (u daljnjem tekstu:Prijedlog Plana) trajat će od 23.prosinca 2016. do 3.siječnja 2017. godine.

2.Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten,sv. Josipa 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati osim subotom,nedjeljom i blagdanom.

3.Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 03.siječnja (utorak)2017. s početkom u 11,00 sati u Prostorijama Općine Primošten.

4.Pisana očitovanja,prijedlozi,primjedbe/s imenom ,prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom primaju se bez obzira na način dostave,zaključno sa danom 05.siječnja 2017.godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten-Općinski Načelnik,sv.Josipa 7, 22 202 Primošten.

5.U tijeku trajanja treće ponovne javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

6.Objava treće ponovne javne rasprave, sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju; Narodne novine broj, 153/13) objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten” broj 6/16 “Slobodnoj Dalmaciji”,oglasnoj ploči i službenoj web stranici:www.primosten.hr

Klasa:350-02/14-01/01

Ur.broj:2182/02-02-16-88

Primošten,07.prosinca 2016.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina v.r.

 

1. Korištenje i namjena površina

2.A. Promet

2.B. Pošta i telekomunikacije

2.C. Elektroenergetika

2.D. Vodnogospodarski sustav – Korištenje voda i odvodnja

3.A. Uvjeti korištenja

3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.C. Područja primjene planskih mjera zaštite

4.1.A. Građevinska područja naselja Primošten

4.1.B. Građevinska područja naselja Primošten

4.2.A. Građevinska područja naselja Primošten Burni

4.2.B. Građevinska područja naselja Primošten Burni

4.2.C. Građevinska područja naselja Bilo i Dolac

4.3. Građevinska područja naselja Široke

4.4. Građevinska područja naselja Vezac

4.5. Građevinska područja naselja Vadalj

4.6. Građevinska područja naselja Kruševo

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost