Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i članka 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 19. prosinca 2016. godine donosi:

 

O D L U K U

o skraćenom radnom vremenu za 23.prosinca 2016.

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se dnevni raspored radnog vremena te uredovno vrijeme  za rad sa strankama u uredu Načelnika Općine Primošten  i službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 2.

 

Utvrđuje se da je radno vrijeme dana 23. prosinca  2016. /petak / skraćeno u trajanju od 7,00 do 12,30 sati.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici općine www.primosten.hr.

  

Klasa: 023-01/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 19. prosinca 2016. godine

 

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                      v.r.  Stipe Petrina