KLASA: 112-03/15-03/1

URBROJ: 2182/02-03-15-4

Primošten, 10. prosinca 2015. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20-22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, u postupku provođenja natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent komunalni redar, objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja is sposobnosti – testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam na neodređeno vrijeme službenika u službu na radnom mjestu referent komunalni redar, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja:

 

  1. Ivica Babačić, Rtić I br. 13., Dolac
  2. Ivo Jurković, Istarska 18., Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijem službenika u službu Klasa:112-02/15-02/1 Urbroj: 2182/02-03-15-3 od dana 4. prosinca 2015. godine, obavještavaju se kandidati da će se testiranje kandidata održati dana 16. prosinca 2015 godine s početkom u 12,00 sati, u službenim prostorijama Općine Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Predsjednica

Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

 

  • Oglasna ploča, ovdje
  • Web stranica Općine Primošten [email protected]
  • Pismohrana, ovdje