Klasa: 023-01/17-01/04

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 22. studenog 2017. godine

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                               

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 29. studenog (srijeda) 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o poduzimanju predradnji za katastarsku izmjeru  katastarskih čestica na području Općine Primošten, obnovu zemljišnih knjiga k.o. Primošten i sufinanciranje istih

 

 1. Prijedlog Odluke o reguliranju međusobnih odnosa i sklapanju Sporazuma između Općine Primošten  i  Državne  geodetske uprave  o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Primošten za katastarsku općinu Primošten

 

 1. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o pripremi promo materijala spomenika Gospe od Loreta /autorski zaštićen i intelektualno vlasništvo Općine Primošten/

 

 1. Prijedlog Odluke o Izmjeni dopuni  Odluke o komunalnom  doprinosu Općine Primošten / brišu se odredbe o „ 0“ kuna komunalnog doprinosa /

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2017. godine

 

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Izvješće Općinskog načelnika o upravljanju i raspolaganju imovinom  za 2016.

 

 1. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u nepovoljnim  vremenskim uvjetima za 2017/ 2018. godinu

 

 1. Upute RH državne uprave za zaštitu i spašavanje  Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik za provedbu obveza  JLP®S u području civilne zaštite

 

 1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova za sudionike „Team building-a“ tijekom petodnevnog posjeta  talijanskim gradovima Rim – Orvieto – Assisi

 

 1. Paket komunalnog doprinosa

 

DOPUNA DNEVNOG REDAsjednice Općinskog vijeća Općine Primošten zakazane za dan 29. studenog (srijeda) 2017. sa službenim početkom u 10,00 sati

 

13.Izvješće o Analizi stanja sustava civilne  zaštite  Općine Primošten  u 2017. godini

 • s Prijedlogom Smjernica   za organizaciju i razvoj  sustava civilne zaštite  na području Općine Primošten  u 2018. godini

14.Zapisnik sa 18. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

15.Suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten

16.Zamolba  V. Majstorovića  za postavljanje natpisa  iznad stepenica  Podadrage

17.Prijedlog Odluke o promociji monografije „Primošten – Gospa od Loreta“ 

18.Prijedlog Odluke o pripremi i  organizaciji prigodnog domjenka  uoči predstojećih

blagdana Božića i Nove 2018.  godine

19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Pravilnik o provedbi postupaka  jednostavne nabave

Općine Primošten

20.Prijedlog Odluke o poništenju Obavijesti o odabiru najpovoljnije  ponude

JEDN NAB- 97/17

21.Izmjene i dopune Pravilnika  o mjerilima za izračun  naknade za korištenje zemljišta na

nerazvrstanim cestama i javno prometnim  površinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin