Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3713 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taxi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), Načelnik Općine Primošten objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten 

I 

            Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

II 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno 4 dozvole, i to:

–         2 dozvole za osobne automobile s 5 sjedala uključujući i sjedalo za vozača

–         2 dozvole za osobne automobile do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od 1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

IV 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

–         važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

–         izvod licencije vozila,

–         Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar kod Trgovačkog suda,

–         dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,

–         dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će obavljati predmetnu djelatnost)

–         presliku prometne dozvole za vozilo,

–         dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

–         Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,

–         uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva,

–         uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju od prethodne 3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu djelatnost),

–         presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,

–         Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

–         Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole u skladu s cjenikom taksi usluga Šibensko-kninske županije.

–         Broj žiro računa poslovne banke,

–         OIB,

–         uvjerenje o položenom ispitu kojim se dokazuje poznavanje vrijednosti Općine Primošten

V

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu odnosno zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine, neće se razmatrati.

VI

            Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

–         da ima ispavan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispavan i plombiran taksimetar,

–         da na krovu ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju.

VII 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom

„zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i

s područja Općine Primošten“

VIII

            Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto sadrži:

–         naznaku prijevoznika kojem se daje dozvola,

–         rok na koji se dozvola izdaje,

–         naznaku visine upravne pristojbe,

–         prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim propisima i Odlukom,

–         prava i obveze izdavatelja dozvole.

IX 

            Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit u tijeku izdavanja dozvole.

X 

Vrijeme trajanja Javnog poziva

Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavlje

noj u službenim prostorijama Općine Primošten.

XI

Informacije

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

Klasa: 340-01/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-14-1

Primošten, 27. veljače 2014. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                        NAČELNIK

                                                                             Stipe Petrina