Klasa: 112-03/14-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-12-5

Primošten, 27. veljače 2014. godine

Na temelju članka 5. čl. 24. st.5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten donosi:

Rješenje

o poništenju Oglasa za prijam u službu 

Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Klasa: 112-03/14-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, od dana 5. veljače 2014. godine za radno mjesto Viši savjetnik-pravnik objavljen na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Primošten, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2. 

            Protiv ovog  rješenja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3. 

            Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na Oglas i objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Primošten.

            JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                        OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                               pročelnik

                                                                                              v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur