Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 9., Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13 i 1/14) Načelnik Općine Primošten dana 28.veljače 2014. godine donosi:

 

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA

 O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2014.

1.  Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

OTVOREN JE DANA 17. ožujka 2014. GODINE I TRAJE DO DANA 01. travnja

     2014. GODINE.

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

      Klasa: 372-05/14-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-14-2

       Primošten, 28.veljače 2014. godine

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                      Stipe Petrina        

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije« broj 7/09 i 6/11) i članka 33. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 28.veljače 2014. godine donosi:

ODLUKA O V. IZMJENI  I  DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA 

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 1.

   U Odluci o naknadama za korištenje javne površine („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12 i 5/13) mijenja se članak 9. na način da isti sada glasi:

„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi za:

I štand za prodaju školjki i nakita                                       9,839,50 kn

II štand za prodaju robe široke potrošnje                          36.140,50 kn

/osim prehrambenih/

III aparat za kokice                                                             9,839,50 kn

IV aparat za kukuruz                                                           7.370,00 kn

V aparat za sladoled, škrinja za sladoled ,

šećernu vunu                                                                    4.928,00 kn

VI aparat za palaćinke                                                        9,839,50 kn

VII vrtuljak za razglednice                                                 3.767,50 kn

VIII štand za prodaju suvenira

i eteričnih ulja                                                              9,839,50 kn

IX štand za oglašavanje izleta                                             2.684,00 kn

X štand za prodaju knjiga                                                    6.710,00 kn

XI štand za tisak i prodaju majica                                       9,839,50 kn

XII mjesto za izradu portreta                                               3.938,00 kn

XIII štand-pano za prodaju slika                                         9,839,50 kn

XIV mjesto za graviranje i tetovažu                                    9,839,50 kn

XV štand za prodaju ručnih radova                                     4.922,50 kn.

Članak 4.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.

 

Klasa: 363-01/11-01/16

Ur.broj: 2182/02-01-14-2/5

Primošten, 28. veljače 2014. godine

 

                          OPĆINSKO VIJEĆE

                        OPĆINE PRIMOŠTEN                      PREDSJEDNIK

                                                                                    Vinko Bolanča

…………………………………….

(naziv obrta)

…………………………………….

( ime i prezime)

…………………………………….

(adresa)

…………………………………….

(mob./tel.)

Primošten, dana…………… 2014. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                               Sv. Josipa 7

                                                                                               22 202 Primošten

 

 

 

PREDMET: ZAMOLBA ZA DODJELU JAVNE POVRŠINE

Zainteresiran sam za zakup javne površine u mjestu Primošten za vrijeme sezone 2014. te

stoga molim Naslov da mi se dodjeli na korištenje javna površina za obavljanje slijedeće djelatnosti odnosno za određenu namjenu kako u nastavku slijedi:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

na predloženoj lokaciji…………………………………………………………………….

    

                                      ……………………………………………………………………..

                                      /NAPOMENA:predložena lokacija ne obavezuje općinu/

 

u vremenskom trajanju od ………………………….. do ………………………………..

 

Moja ponuda iznosi:…………………………………….kuna

 

 

                                                                                       Podnositelj zahtjeva:

……………………………………..

U privitku ponude:

– Preslika obrtnice