Suglasnosti na verificirane programe za vrijeme realizacije projekta