Dopuna dnevnog reda

PREDMET: Prijedlog za 2. sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za dana 19. srpnja 2013. godine (petak) 2013. s početkom u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

22. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 1309 k.o. Primošten

23. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/1 k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/2 k.o. Primošten

25.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 965 k.o. Primošten

26. Prijedlog za pokretanje postupka za promjenu naziva Ulice dr. Franje Tuđmana

27. Autentično sastavljanje članka 4. Statuta Općine Primošten /Službeni vjesnik Općine

Primošten « broj 3/13/

–         ISPRAVAK TAJNIKA

28. PrijedlOg Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja

Primošten ( Službeni  vjesnik Općine Primošten broj 1/12)

30. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU zone “UZ VOJSKE“

(Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije“ broj 10/11)

31. Prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „M2 – CENTAR“

32. Prijedlog Odluke o  ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

33. Prijedlog poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten

34. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i  normativnu djelatnost

35. Zahtjev „M- TRANSPORT-a“ za sufinanciranje pauk službe u Primoštenu

36. Zamolba Mladenke Dragić

37. Obavijest Načelnika Općinskom vijeću o imenovanju predstavnika Općine

Primošten u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina vlasnik ili suvlasnik