Klasa: 021-06/17-01/3

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 10. travnja 2017. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET: Poziv za sazivanje hitne  26. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 35. stavku 1. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 14. travnja   ( petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

šireg područja naselja Primošten

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Dolac

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Bilo

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten za 2017.godinu

 6. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine

Primošten

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. II Ugovora o zakupu poslovnog

prostora s Šted bankA d.d

8. Sporazum o zajedničkom  financiranju na pomorskom  dobru za 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Zagrebačkoj ulici na dijelu  čest.

zem. 19669/2 k.o. Primošten

 1. Prijedlog „PRIMA CENTRA“ d.o.o. o reguliranju međusobnih odnosa s Općinom

Primošten

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju prijedloga S.D.LIGNJA Primošten o

pravu građenja Športske luke Porat u Primoštenu / s tekstom pripadajuće izmijenjene

Izjave u privitku/

 

 14.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sudjelovanju i prijavi Općine Primošten na natječaj

„Promicanje održivog razvoja   prirodne  baštine“-  za gradnju šetnice na pješačkom mostu

– I A Faza građenja Športske luke Porat

15.Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Općine Primošten za  člana projektnog

tima za Projekta Općine Primošten „Promicanje održivog razvoja  prirodne baštine

„(referentni broj KK 06.1.2.

a/ Prijedlog Rješenja o imenovanju vanjskog suradnika  ovlaštenog inženjera  arhitekture

u svojstvu člana projektnog tima Općine Primošten na Projektu: BioSfera Posidonia –

destrinacijski i razvojni centar za prirodnu baštinu Jadrana na natječaj  „Promicanje

održivog razvoja  prirodne baštine „(referentni broj KK 06.1.2.02)

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluge prijevoza od autobusne stanica do Zdravstvene

stanice u Primoštenu  i natrag

 

17 . Zahtjev T.O. SHARK ATTACK“ Vl. Zdravko Golanović za dobivanje suglasnosti za

postavljanje dva  klima  uređaja

18. Prijedlog Odluke o nabavi VTR građevinsko obrtničkih radova za Ulicu Podadarage

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na Odluke Načelnika:

a/ Procedura  stvaranja  ugovornih  obveza   u Općini  Primošten

b/ Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Općini

Primošten

c/ Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine

Primošten

d/ Pravilnik o proceduri  naplate općinskih prihoda

e/ Pravilnik o načinu komunikacije između Općine Primošten i Korisnika  proračunskih

i izvanproračunskih sredstava

20.Izvješće o javnoj nabavi Općine Primošten za 2016. godinu

 

21./ Prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na Plan savjetovanja s

zainteresiranom  javnošću  Općine Primošten u 2017. godini

22. Prijedlog Odluke o izlasku Općine Primošten iz LAG-a

23. Zamolba Danijele Žarković Vl. „Morske ptice“ za odgodu plaćanja naknade

koncesijskog odobrenja od  2016. godine

24.Zamolba i prijedlog  „ TOMMY“ d.o.o.   iz Splita   za Izmjenom i dopunom   Odluke

produljenjem roka  oslobađanja plaćanja usluga odvoza i zbrinjavanja   čistoće s

prijebojem s komunalnom  naknadom

 1. Zamolba U.O. Dalmacije Vl. Vinka Bolanče za prolongiranjem roka plaćanja obveza

prema Općini Primošten do okončanja spora s Poreznom upravom i povrata dva puta

naplaćenog istog duga

26.Prijedlog  Odluke o nabavi prometne signalizacije   za privremenu regulaciju prometa

tijekom izgradnje nogostupa put Aurore

27.Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 

28.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke 10. sjednice  Upravnog vijeća Općine

Primošten:

-Plan upisa  djece za 2017./2018.god. u Dječji vrtić Općine Primošten,

-Odluku  o upisu djece za 2017./2018.god.

-Javnu  objavom  upisa za 2017./2018.god.i

-Odluku  o  objavljivanju oglasa za upis djece za 2017./2018.god.

29. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

30. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Primošten

31. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Općine

Primošten za 2017. godinu

32.Prijedlog Odluke o nabavi  radova izrade parkinga i dva poljska puta     

33.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova  komunalne djelatne usluga

parkiranja „ Bucavcu“ d.o.o. u 2017.

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju  obavljanja poslova  komunalne djelatnosti   tržnice

na  malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2017. godini

 1. Prijedlog Odluke  o daljnjem povjeravanju  obavljanja poslova  komunalne

djelatnosti prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga

parkiranja u 2017. godini

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa

prodajnog prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2017. godini

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza

putnika  i roba na području  Primoštena u 2017. godini

 

 1. Financijski izvještaj „Bucavca“ d.o.o. s rasporedom dobiti za 2016. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten( Službeni vjesnik Šibensko kninske županije “13/05,10/08,05/11i10/11;

Službeni vjesnik Općine Primošten“ 03/13, 01/14 i 04/17)

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

šireg područja naselja Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ 01/12 i 04/17)

 

 1. Prijedlog Odluke o autom taxi prijevozu na području Općine Primošten

43.Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na naknadu VTR nabavu po

stvarnoj  potrebi a  u sklopu  ili u svezi već ugovorene nabave  radova, roba i usluga

za koje je realizacija u tijeku

44.Prijedlog Odluke o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten i Blagdana

Gospe od Loreta

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča