Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Izmjene i dopune Odluke („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-02-01-14-2 od dana 28. veljače 2014 . godine, te Izmjene i dopune Odluke, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-17-3) od dana 10. ožujka 2017. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine čest. zem. 1912/1, zk. ul. 6219 k.o. Primošten

 

 1. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označene kao čest. zem. 1912/1 zk.ul. 6219 k.o. Primošten, oranica, površine 13 m2.

            Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena zvanom Varoš, Ulica Lokvice.

 

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 1912/1 zk.ul. 6219 k.o. Primošten iznosi 27.300,00 kn (dvadeset sedam tisuća i tristo kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine.

 

 1. Namjena predmetnog dijela nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, jest za potrebe građevne parcele.

 

 1. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

 

 1. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, što iznosi: 2.730,00 kn (dvije tisuće i sedamsto trideset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun: IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „za natječaj za prodaju nekretnine-čest.zem. 1912/1 k.o. Primošten“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 

 1. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (objavljeno u Narodnim novinama dana  27.ožujka 2017.) zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

 

 1. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine-čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

 

 1. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

            – preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

            – dokaz o plaćenoj jamčevini,

            – visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

            Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Mogućnost uvida u predmetni dio nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

 

 1. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetnoga dijela nekretnine 1912/1 k.o. Primošten, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za dio čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten.

 

 1. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

 

 1. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

 

 1. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

 

 1. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: [email protected].

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina