Klasa: 021-06/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 30.travnja.2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                     -SVIMA-

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 6.svečane sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 08. svibnja (četvrtak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7..

NAPOMENA: Planirana sjednica imat će dva dijela: svečani i radni dio

Svečani dio sjednice:

1. Svečano obilježavanje  blagdana Gospe od Loreta  i 10-og svibnja ka službenog  Dana Općine Primošten

2.      Dodjela zahvalnica Općine Primošten za naročite  uspjehe onima koji su na svojevrstan način doprinijeli promicanju ugleda Općine Primošten:

–  natjecateljskoj ekipi Primoštena za osvojeno 1. mjesto  na međunarodnom 

   natjecanju „Jadranskih igara“ 08. rujna 2013. u Biogradu,

–  Danijelu Furčić za osvojeno 1. mjesto i zlatnu medalju za najboljeg koktel

   majstora na svijetu u konkurenciji između  najboljih  barmena iz 56 zemalja

   svijeta na međunarodnom natjecanju održanog 09. listopada 2012. u   Kini

– Alenu Papak Predsjedniku novoosnovanog Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“      

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

Predloženi dnevni red

radnog dijela sjednice:

 

 1. Izvješće Načelnika o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja zajedničke zdravstvene ustanove dvaju susjednih općina  sukladno Zaključcima predstavničkih tijela
 2. Odluka o  odabiru  u postupku javne nabave JN2/14 za nabavu i ugradnju /montažu i spajanje/ materijala za projekt „Modernizacije javne rasvjete  Općine Primošten primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“
 3. Izvješće o financijskom poslovanju  Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. za 2013. godinu
 4. Preporuka za postizavanje ravnopravnosti spolova /EU povelja/
 5. Prijedlog Odluke o izradi  projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog  dvorišta za potrebe Općine Primošten  sa halo,, ogradom, uređajem za pročišćavanje otpadnih voda sa platoa, vagom  …)
 6. Pismo namjere radi ulaganja u zdravstveno turističke kapacitete
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za sufinanciranje   zamjene vanjske stolarije, uređenja fasade, uređenja krova te povećanja  učinkovitosti sustava grijanja i prozračivanja obiteljskih kuća  na području Općine Primošten
 8. Prijedlog Odluke o uređenju šetnice na području Općine Primošten i Sporazum

      Šibensko kninske županije i Općine Primošten

 1. Odluka i ponovnom raspisivanju natječaja za program korištenja  obnovljivih

      izvora  energije u 18 primoštenskih kućanstava

 1. Prijedlog Odluke  o sufinanciranju izrade  energetskih pregleda i energetskog certificiranja 
 2. Prijedlog Odluke o izradi  projektne dokumentacije  za energetsku obnovu zgrada
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Primošten
 4. Prijedlog Odluke o  agrotehničkim mjerama
 5. Suglasnost na Odluku o mjerama zaštite  od požara na otvorenim prostorima i provedbi mjera zaštite od požara na otvorenom  
 6. Prijedlog Odluke o poduzimanju pripremnih radnji za izradu Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Primošten
 7. Suglasnost na Ugovor o zakupu društvenih prostorija „Supljak“

17. Prijedlog Odluke o priključenju građevina  i drugih nekretnina  na komunalne

vodne građevine na području Općine Primošten

18.Suglasnost na Odluku oprihvaćanju ponude za izradu konzolnog portala i

     putokaznih konzolnih stupova i Ugovora o izradi  istih s „DALEKOVOD

     PROIZVODNJOM  „ d.o.

      19. Prijedlog Odluke o III.  Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

    20.Zamolba  Maria Jurin  za zatvaranje  štekata  od 32 m2 za potrebe  restorana “Dionis”

21. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjene i dopune Pravilnika o  provedbi

postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

22. Zapisnik  sa 04. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

23.Statut  Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”

24.Prijedlog Sigurnosno zaštitnog  i preventivnog programa  u  Dječjem  vrtiću

25.Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava  i obveza korisnika usluga u Dječjim vrtićima Općine Primošten DV “ 26.Bosiljak”Suglasnost Općinskog vijeća na Plan upisa  za 2014/15. pedagošku godinu Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”   

27.Prijedlog odluke o naknadi za razvoj  javne vodoopskrbe  i javne odvodnje na području Općine Primošten 

DOPUNA MATERIJALA

Za točke dn. Reda br.16., 17 i 27. koje glase:

16.Izvješće o radu Energetske udruge DALMACIJA i

     Izvješće o radu Ekološke udruge Primošten

 1. Prijedlog odluke o  pružanju usluga javne odvodnje na području Općine

Primošten

27.Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne

odvodnje na području Općine Primošten

DOPUNA MATERIJALA

Za točke dn. Reda br.16., 17 i 27. koje glase:

 

16.Izvješće o radu Energetske udruge DALMACIJA i

     Izvješće o radu Ekološke udruge Primošten

17.Prijedlog odluke o  pružanju usluga javne odvodnje na području Općine

Primošten

27.Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne

odvodnje na području Općine Primošten

Dopuna dnevnog reda 6. sjednice

Općinskog vijeća planirane za dan 08. svibnja 2014. godine

 28.    Prijedlog  Odluke o pozajmici Športskom društvu „LIGNJA“ iz Primoštena

29.    Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Primošten/ te Ispravak Tajnika /

30.    Zamolba za pomoć pri pokretanju Projekta „TRN“te zahtjev za ustupanje na korištenje društvenih prostorija  Supljak skomplet informatičkom opremom

31.    Prijedlog odluke o  dodatnoj nabavi signalizacije za potrebe Općine Primošten

u 2014. godini

 32. Prijedlog „VODOVOD I ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika

       33. Prijedlog Odluke i donošenju DPU  novog groblja  Primošten

       34. Prijedlog Odluke o suglasnosti na cijene vodnih usluga na području Općine

             Primošten

Prijedlog Odluke svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča