Klasa: 023-01/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 06. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i članka 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/13) Načelnik Općine Primošten donosi:

 

 

O D L U K U

 o skraćenom radnom vremenu

uoči  službenog Dana Općine Primošten

i

Blagdana Gospe od Loreta

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se dnevni raspored radnog vremena te uredovno vrijeme  za rad sa strankama u uredu Načelnika Općine Primošten  i službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 2.

 

Utvrđuje se da je radno vrijeme  za dan 06. svibnja  2015. /petak / skraćeno u trajanju od 7,00 do 11,30 sati.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici općine www.primosten.hr.

 

 

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina