Na temelju članka 7. stavka 2 i članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj: 141/06) i članka 45 Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 3/13), načelnik Općine Primošten, donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

           Imenuje se Iris Ukić Kotarac dipl. iur. osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Primošten.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 022/571-903

Mobitel: 091/2571-905

Fax: 022/571-902

email: [email protected]

 Članak 2.

            Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Iris Ukić Kotarac obvezna je:

  1. Zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupka po utvrđenim nepravilnostima
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12, 14. i 15 Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima upravljanja sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnim ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

Članka 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-05/13-02/1

URBROJ: 2182/02-02-13-1

Primošten, 15. srpnja 2013. godine

                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                     Stipe Petrina