Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni Vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 03. listopada 2016. godine, objavljuje:

 

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prinudnog upravitelja

 

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

 

            Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za određivanje prinudnog upravitelja za stambene zgrade s 3 ili više stanova na području Općine Primošten za koje su(vlasnici) zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja.

 

 

 1. PODACI O RASPISIVAČU JAVNOG POZIVA:

 

            Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022/571-900

Fax: 022/571-902

e-mail: [email protected]

 

 

 1. UVJETI I NAČIN PRIKUPLJANJA PONUDA:

 

            Zakonom je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da u slučaju da za stambene zgrade s 3 ili više stanova na njihovom području ne postoji upravitelj, svojom odlukom određuju fizičku odnosno pravnu osobu registriranu za upravljanje i održavanje stambenih zgrada kao prinudnog upravitelja.

 

Prinudni upravitelj odredit će se prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem odnosno sjedištem u RH bez prethodne uplate jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponuda mora obvezno sadržavati osnovne podatke ponuditelja:

 

 • ime i prezime odnosno naziv pravne osobe,
 • adresu prebivališta odnosno sjedišta pravne osobe,
 • kontakt telefon / mobitel,
 • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno,
 • izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, te

 

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

            Rok za dostavu ponuda je 8 dana  zaključno s danom 10. listopada 2016. godine u 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDA:

 

            Ponude se dostavljaju na dokaziv način osobno na protokol, poštom (na adresu: Primošten, Sv. Josipa 7),  faxom (022/571-902) ili elektronskim putem na e-mail: [email protected].

Ponuditelj snosi rizik odabira načina dostave.

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • ime i prezime odnosno naziv i adresa ponuditelja,
 • naznaka: ponuda za prinudnog upravitelja, „NE OTVARAJ“

 

 

 1. KRITERIJ I ODABIR PONUDE:

 

            Najpovoljnijom ponudom smatra se prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

 

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

 • je zaprimljena nakon proteka roka za podnošenje ponuda,
 • nije sukladna uvjetima objavljenog Javnog poziva,
 • nije potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

 

Otvaranje prispjelih ponuda na istoj je adresi obavit će imenovano Povjerenstvo na dan kad ističe rok za prikupljanje ponuda (10. listopad 2016. godine) u 10: 00 sati. O odabiru najpovoljnijeg, bit će izviješteni svi ponuditelji u postupku bez odlaganja.

 

 

 1. Ovaj javni poziv objavit će se na službenoj web stranici: www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur. broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 03. listopada 2016. godine

 

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Stipe Petrina